S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.436

1
23. HD., E. 2015/5313 K. 2016/5175 T. 24.11.2016

doğrudan iflas

istenildiği halde ödenmemiş ise borçlu hakkında takip yapılmaksızın doğrudan iflası istenebileceği, dolayısıyla borçlunun doğrudan iflasının istenebilmesi için

2
23. HD., E. 2015/3836 K. 2017/407 T. 14.2.2017

davanın kabulü • doğrudan iflas

. maddesi uyarınca doğrudan iflasına ve iflas muhafaza tedbirlerine hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, müvekkil şirketin ödeme gücünün ... dayalı alacağının tahsili için haciz yoluyla takip yaptığı, takibin kesinleşmesine rağmen borcun ödenmediği, doğrudan iflas davalarında depo emri tebliğine

3
23. HD., E. 2016/2973 K. 2017/56 T. 17.1.2017

davanın açılmamış sayılması • doğrudan iflas

davalının İİK'nun 177. maddesi gereğince doğrudan iflasını istemişlerdir. Davalı vekili, davanın redini istemiştir. Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; İİK'nın 177.maddesine göre doğrudan iflas isteyen alacaklının, ilk alacaklılar toplantısına kadar olan masraflardan sorumlu olduğu ve bu miktarı peşin

4
23. HD., E. 2015/9934 K. 2017/1508 T. 18.5.2017

davanın kabulü • doğrudan iflas

şirketin İİK'nın 177/4. maddesine dayalı olarak doğrudan iflasının talep edildiği, davacıların ihbar ve kıdem tazminatlarına ilişkin iş mahkemesi

5
23. HD., E. 2015/4510 K. 2017/516 T. 21.2.2017

davanın kabulü • doğrudan iflas • taraf sıfatı

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı ...A.Ş. vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Dava, İİK'nın 177/4. maddesi anlamında doğrudan iflas davasıdır. Davalı şirketin 12.6.2013 tarihinde iflasına karar verilmiştir. 07.05.2015 tarihli dilekçe ile davalı şirket yetkili hissedarı olduğundan bahisle .... vekili tarafından karar temyiz edilmiş, mahkemece, ...’nin davada taraf sıfatı olmadığı

6
23. HD., E. 2015/2737 K. 2016/4032 T. 29.6.2016

davanın kabulü • doğrudan iflas • şirketin iflası

içinde bulunduğu ve böylece doğrudan iflas şartlarının gerçekleştiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, şirketin iflasına karar verilmiştir. Karar, müdahil

7
23. HD., E. 2014/5069 K. 2015/4774 T. 22.6.2015

davanın kabulü • doğrudan iflas • şirketin iflası

katılmadığı, davalı şirketin İİK'nın 177/4. maddesine dayalı olarak doğrudan iflasının talep edildiği, davacıların ihbar ve kıdem tazminatlarına ilişkin iş

8
23. HD., E. 2015/6680 K. 2016/1688 T. 17.3.2016

doğrudan iflas • yetki itirazı • yetki sözleşmesi

, deliller ve dosya kapsamına göre; davaya konu uyuşmazlığın doğrudan iflasa ilişkin olup, davanın rüçhanlı alacakların tahsil edilememesi üzerine açıldığı

9
23. HD., E. 2012/2874 K. 2012/4121 T. 12.06.2012

şirketin iflası • davanın kabulü • doğrudan iflas

emrine rağmen borcun ödenmediği, İİK' nun 177/4. maddesine göre doğrudan iflas koşullarının gerçekleştiği gerekçesi ile, davanın kabulüne ve davalı

10
23. HD., E. 2016/7976 K. 2019/4507 T. 4.11.2019

borçlunun iflası • doğrudan iflas • davanın kabulü

177. ve devamı hükümleri uyarınca davacının doğrudan iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, takibe konu ilamın henüz

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: