S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 9.745

1
13. HD., E. 2012/14977 K. 2013/10159 T. 18.4.2013

eksik iş • eksik iş bedeli

adına yöneticiler tarafından binalarındaki ortak bölümlerdeki ayıplı imalat ve eksik bedellerinin tahsiline ilişkindir. Diğer bağımsız bölüm ... zamanda kat maliki de olan yöneticiler kendilerine ait bağımsız bölümdeki ayıplı imalat ve eksik bedeli ile ortak yerlerdeki eksik ve ayıplı

2
15. HD., E. 2020/2437 K. 2020/3032 T. 18.11.2020

eksik iş • eksik iş bedeli • kira bedeli

kaynaklanan eksik nedeniyle ödenen bedelin istirdadı ve kira kaybı istemine ilişkin olup, mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf ... getirmediğinden ihtarname gönderildiğini buna rağmen sonuç alınamadığını, 14 nolu bağımsız bölümdeki eksik işlerin tamamlanabilmesi için 8.300,00 TL, 15 nolu dairedeki eksik işlerin tamamlanabilmesi için 8.500,00 TL, 15 nolu dairenin kiraya verilememesinden dolayı 28.000,00 TL kira kaybı toplam 44.800,00 TL nin ... . Mahkemece davalı ... aleyhine açılan davanın pasif husumetten reddine, diğer davalı ... aleyhine açılan davanın (eksik bedeli ve kira bedeli dahil

3
15. HD., E. 2019/3030 K. 2019/3813 T. 8.10.2019

eksik iş • eksik iş bedeli • kira bedeli

incelemek görevi Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'ne verildiğinden karar düzeltme talebi Dairemizce incelenmiştir. Davada 3.000,00 TL eksik bedelinin tahsili ... bedeli dava dilekçesinde bulunmadığından reddine, eksik bedeli olarak da 11.350,00 TL’nin tahsiline hükmedilmiştir. 14.07.2004 gün ve 5219 sayılı

4
13. HD., E. 2013/2447 K. 2013/10597 T. 29.4.2013

eksik iş • eksik iş bedeli • bilirkişi raporu

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı müteahitten satın aldığı dairenin eksik şekilde ve geç teslim edildiğini ileri sürerek, eksik bedeli ve kira mahrumiyeti tazminatı olarak toplam 16.551,69 TL'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini savunmuştur

5
15. HD., E. 2018/3150 K. 2019/1057 T. 11.3.2019

eksik iş • eksik iş bedeli • gecikme tazminatı • bilirkişi kurulu

yapım sözleşmesinden kaynaklanmakta olup gecikme tazminatı ve eksik bedeli alacaklarının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptâli ve ... isteyebilecekleri eksik işlerin giderim bedelinin miktarı konusunda denetime elverişli ek rapor alınıp, bozmadan önce hükmedilen miktara eklenmek sureti ile davalıdan tahsiline karar verilmesi gerekirken satılan daireler için eksik bedeli istenemeyeceğine dair, dairemiz uygulamalarına aykırı gerekçe ile yazılı şekilde

6
23. HD., E. 2012/2492 K. 2012/4236 T. 15.06.2012

eksik iş bedeli

eksik işler bedeli şimdilik 6.000,00 TL ve gecikmeden doğan kira zararı için toplam 2.000,00 TL'nin yasal faiziyle davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı vekili birleşen davada, asıl davada saklı tutulan eksik işler bedeli toplam 10.347,00 TL ve asıl dava tarihi ile ... birleştirilen davada eksik bedeline ilişkin hüküm Yargıtay ilamı ile kesinleştiğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına, asıl davada kira alacağına

7
23. HD., E. 2016/8890 K. 2019/4980 T. 28.11.2019

eksik iş • eksik iş bedeli • bilirkişi raporu • kazanç kaybı

, müvekkilinin gerekli ekipman ve personeli hazır bulundurduğu halde davalının Ocak ayından itibaren eksik gönderdiğini, mail ve ihtarname ile davalının ... getirmediği, diğer taraftan davacının eksik bedeli olarak nitelendirdiği alacağın esasen yerine getirmiş bir edim karşılığı olmadığı, kazanç kaybı (müspet

8
3. HD., E. 2012/12446 K. 2012/18798 T. 13.9.2012

cezai şart • eksik iş • eksik iş bedeli • günlük cezai şart

aracını götürmemesi nedeniyle tamirin tamamlanmadığını belirtmiştir.Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile 4.902,07 TL eksik bedeli, 3.500 TL cezai şart

9
13. HD., E. 2017/4637 K. 2020/2299 T. 17.2.2020

eksik iş • eksik iş bedeli • inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • karşı dava

Mahkemesinin 2009/34 D.İş sayılı dosyası ile eksik işlerin bedeline ilişkin tespit yaptırıldığını, Kocaeli 2. Asliye Hukuk mahkemesinin 2009/318 esas sayılı dosyasında alınan karar ile davalı bankanın olduğu eksik bedeli miktarı kadar krediden (35.182,00TL) davacının davalı bankaya borcu olmadığının tespitine

10
13. HD., E. 2016/30874 K. 2019/12292 T. 9.12.2019

eksik inceleme • eksik iş • eksik iş bedeli • davanın kabulü • kooperatif

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A DAVACI : K1 vekili avukat K2 DAVALI : 1- K3 , 2- F1 Ltd. Şti. Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar ve davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıdan satın aldığı taşınmazın bedelini ödediğini, ancak davalının taşınmazı süresinde ve sözleşme ile teknik şartnameye uygun hale getirip teslim etmediğini, davacının tespit ettirmiş olduğu 54.000,00 TL eksik bedeli

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: