S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 3.644

1
13. HD., E. 2014/20039 K. 2015/17328 T. 28.5.2015

eksik ifa

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıların yüklenici olarak ..İlçesinde .. adı altında kompleks inşaat yaptıklarını, yapılan inşaattan konut satın aldığını, davalıların edimlerini eksik ifa ... -Mahkemece verilen kararın gerekçesinde taraflar arasında sözleşme ilişkisi bulunmadığı, bununla beraber eksik ifa olgusuda gerçekleşmediği anlaşılmakla

2
23. HD., E. 2015/5537 K. 2016/1105 T. 25.2.2016

eksik ifa

; davacının edimini tam olarak yerine getirmesine rağmen davalının sözleşmedeki edimini eksik ifa ettiği gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile 7.933,00 TL'nin

3
13. HD., E. 2015/36952 K. 2016/9121 T. 30.3.2016

eksik ifa

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi KARAR Davacı, davalı şirketten 19.02.2009 tarihli sözleşme ile bir adet bağımsız bölümü 308.000.00.TL bedelle satın aldığını, otopark, sosyaltesis ve havuzun siteye ait alana inşa edilmediğini, eksik iş ve eksik ifanın söz konusu olduğunu, değer düşüklüğü oluştuğunu ileri sürerek şimdilik 3.000.00.TL' nın davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, 6502 sayılı Yasanın geçici 2A bendi ve 68/1 maddesine göre davanın usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Her ne kadar mahkemece, talep

4
13. HD., E. 2015/38384 K. 2017/11542 T. 23.11.2017

eksik ifa

durumu Belediyece ecri misl tahakkuk ettirmesi ile 2012 yılında ögrendiğini, eksik ifadan dolayı zarara uğradığını ileri sürerek, şimdilik 10.000,00 TL

5
14. HD., E. 2015/1162 K. 2015/2629 T. 11.3.2015

eksik ifa • tapu iptali

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 04.11.2010 gününde verilen dilekçe ile yüklenicinin temlikine dayalı tapu iptali ve tescil, eksik ifa nedeniyle tazminat, ikinci kademede tapu iptali ve tescil talebi kabul edilmediği takdirde tazminat istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; tapu iptali ve tescil talebi ile davalı yüklenici şirket hakkındaki eksik ifa nedeniyle tazminat talebinin kabulüne dair verilen 20.11.2012 günlü hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak incelenmesi davalı ... vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 08.10.2013 günü için yapılan tebligat

6
15. HD., E. 2015/3625 K. 2015/5335 T. 26.10.2015

eksik ifa • eser sözleşmesi

Davacılar P.. K.. mirasçıları 1-S.. K.. vs. ile davalı H.. K.. arasındaki davadan dolayı Ödemiş 2. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 19.01.2011 gün ve 2009/195-2011/9 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı S.. K.. dışındaki diğer davacılar vekili tarafından istenilmiş, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan eksik ifa nedeniyle sözleşmenin feshi ve yoksun kalınan kira tazminatının davalıdan tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece karar verilmesine yer olmadığına

7
15. HD., E. 2014/2672 K. 2015/1099 T. 3.3.2015

eksik ifa • eser sözleşmesi

Davacı ... Mirasçıları 1-... 2-... 3-... 4-... 5-... 6-... ile davalı ... arasındaki davadan dolayı Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 19.01.2011 gün ve 2009/195-2011/9 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı mirasçılarından ... dışındaki diğer davacılar vekili tarafından istenilmekle dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan eksik ifa nedeniyle sözleşmenin feshi ve yoksun kalınan kira tazminatının davalıdan tahsili talebine ilişkin olup, mahkemece karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar, davacı mirasçısı ... dışındaki

8
13. HD., E. 2015/24221 K. 2015/26897 T. 14.9.2015

eksik ifa • görevsizlik kararı

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalıların inşa ettiği iki adet daireyi 22/09/2007 tarihli sözleşme ile satın aldığını, daireleri teslim aldıktan sonra m2'lerinin düşük olduğunu tespit ettiğini, ihtara rağmen davalıların eksik ifayı kabul etmediğini ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir taşınmaz için

9
13. HD., E. 2013/27716 K. 2014/8228 T. 20.3.2014

bilirkişi raporu • eksik ifa • gecikme tazminatı

10 ay 23 günlük gecikme tazminatı ile ayıplı ve eksik ifa nedeniyle taşınmazda meydana gelen değer kaybı olarak 20.000 TL nin faizi ile tahsiline karar ... satılan taşınmazın geç teslimi nedeniyle kira tazminatı ile ayıplı ve eksik ifa nedeniyle taşınmazda meydana gelen değer kaybının tahsiline karar ... ayıplı ve eksik ifa konusundaki tazminat talebi hakkında bir değerlendirime yapılmamış, kararın gerekçe kısmında da bu kısma ilişkin bir gerekçeye ... . Çelişki yaratacak şekilde hüküm kurulması, davacının taleplerinden ayıplı ve eksik ifa hakkında bir değerlendirme yapılmadan ve gerekçe yazılmadan hüküm

10
19. HD., E. 2015/13747 K. 2016/3404 T. 29.2.2016

eksik ifa • haklı neden

yapıldığını, ancak davalı şirket tarafından 110 araç kredisi için protokol hükümlerinin yerine getirildiğini, eksik ifa nedeniyle protokolün müvekkili

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: