S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 347.057

1
2. HD., E. 2009/9380 K. 2009/12639 T. 29.6.2009

eksik inceleme

sebepleri sınırlandırılarak, velayet, nafaka ve tazminatlar yönünden, Yargıtay'ca eksik inceleme sebebiyle bozulmuştur. eksik incelemeye dayanan bozma temyiz ... velayete ilişkin olarak da temyiz etmiştir. Ancak ilk hüküm, temyiz nedenleriyle ilgili olarak eksik inceleme sebebiyle bozulduğundan, davalının velayete ... kurtarmaya yetecek miktarda bir geliri bulunup bulunmadığının araştırılması ve sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması

2
21. HD., E. 2010/12280 K. 2012/7132 T. 2.5.2012

eksik inceleme

istemi kabul edilmiş ise de bu sonuca eksik inceleme ve araştırma ile varılmıştır. Bu tür hizmet tesbiti davaları kamu düzeni ile ilgili olup gerektiğinde ... verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir. Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, hükmün temyiz eden davalılar yararına bozulmasını gerektirir

3
2. HD., E. 2016/791 K. 2016/3402 T. 24.2.2016

eksik inceleme

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Velayetin Değiştirilmesi Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davalı anne süresinde verdiği 22.05.2015 tarihli dilekçe ile bildirdiği tanıklarının dinlenmesinden açıkça vazgeçmemiştir. Bu tanıklar dinlenmeden eksik incelemeyle hüküm ... değerlendirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir

4
2. HD., E. 2009/15298 K. 2010/17105 T. 19.10.2010

eksik inceleme

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm davacı tarafından eksik inceleme ve tazminat miktarları yönünden, davalı tarafından da kusur tespiti, tazminatlar ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği ... Kanununun 253. ve devamı maddeleri uyarınca usulünce dinlenmesi ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucu uyarınca hüküm kurulması gerekirken eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre davacının sair

5
10. HD., E. 2014/16576 K. 2014/24887 T. 27.11.2014

eksik inceleme

tespitine ilişkin ilk hüküm eksik inceleme ve araştırmaya dayalı bulunarak bozulmuştur. Dairemizin bozma kararı sonrası sürdürülen yargılama sonucu, bozma kararının gereği yerine getirilmeksizin önceki gibi, sigortalılık süresinin tespitine ilişkin istemin kabulüne karar verilmiş ise de, hüküm eksik inceleme ve ... dikkate alınarak) yapılacak araştırma sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar tesisi usul ve

6
9. HD., E. 2014/11352 K. 2015/9434 T. 9.3.2015

eksik inceleme

, varılan sonuç eksik incelemeye dayanması nedeniyle hatalıdır. Davacı işçi davalının Rusya şantiyelerinde şoför olarak çalışmıştır. Ücret taraflar arasında ... buna göre hüküm altına alınması gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması hatalıdır. 3-Taraflar arasındaki diğer bir uyuşmazlık, yıllık izin ... elverişli bir şekilde açıklığa kavuşturularak sonuca gidilmesi gerekirken, bu konuda denetime elverişli bulunmayan rapora itibarla eksik inceleme ile hüküm

7
12. HD., E. 2013/4825 K. 2013/14967 T. 18.4.2013

eksik inceleme

tesbit olunup, imzanın ona ait olup olmadığı da yöntemince araştırılmadığından eksik inceleme ile sonuca gidilmesi nedeniyle kararın bozulması gerekmiştir ... koşullarında verilen temsil yetkilisi olup olmadığı irdelenmeden, imzanın bu kişi yada kişilere ait olup olmadığı da yöntemince araştırılmadan eksik inceleme ile ... anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece, .....ve....... yönünden yöntemince imza incelemesi yaptırılarak oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı

8
8. HD., E. 1986/12245 K. 1986/12439 T. 17.12.1986

eksik inceleme

meydan vermeyecek surette araştırılıp tesbit olunması gerekir. Eksik inceleme ile hüküm tesis olunamaz. Bu itibarla değinilen yönler nazara alınıp o dairede araştırma ve inceleme yapılmak ve sonunda tüm deliller birlikte takdir olunarak bir karar verilmek gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde

9
2. HD., E. 2013/18496 K. 2014/346 T. 14.1.2014

eksik inceleme

edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir. Hükmün bu sebeple bozulması gerektiği düşüncesiyle sayın çoğunluğa katılmıyorum. Hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilmeden eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir. Hükmün bu sebeple bozulması

10
21. HD., E. 2016/14504 K. 2018/3867 T. 16.4.2018

eksik inceleme

. Mahkemece; asıl ve birleşen davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de; bu karara eksik inceleme ve araştırılma ile varılmıştır. Dosyadaki kayıt ve ... getirtilmeden , ... tanıkları ve komşu işyeri tanıkları dinlenmeden eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Yapılacak iş; hizmet ... tutulmaksızın eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde, tarafların bu yönleri

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: