S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4.995

1
13. HD., E. 2016/6591 K. 2017/5199 T. 27.4.2017

eksik ve ayıplı iş

MAHKEMESİ :Tüketici Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalının yüklenici olarak inşa ettiği binadan konut satın aldığını, eksik ve ayıplı işler bulunduğunu, sözleşmede kararlaştırılan sürede teslim edilmediğini ileri sürerek, 7.000 TL eksik ve ayıplı bedeli ile 13.000 TL kira kaybının faizi ile ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı, davanın reddini

2
15. HD., E. 2015/5576 K. 2016/1292 T. 29.2.2016

eksik ve ayıplı iş

Davacı ... ile davalılar ...nş. Taah. Turz. San. Ltd. Şti. vs. arasındaki davadan dolayı... Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 16.09.2014 gün ve 2013/170-2014/593 sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmiş, eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya gelmiş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Yanlar arasındaki uyuşmazlık 25.04.2005 tarihli nitelikli satış sözleşmesinden kaynaklanan eksik ve ayıplı bedeli ile değer kaybı bedeline ilişkin olup, kararın temyizen incelenmesi görevi Dairemize ait olmayıp, Yargıtay Yüksek 13

3
23. HD., E. 2015/8614 K. 2015/7642 T. 27.11.2015

eksik ve ayıplı iş

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mah. Sıf.) KARAR Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 19.01.2015 tarih ve 8 sayılı Kararı'nın dayanağı olan 2797 sayılı Yargıtay Yasası'nın 6545 sayılı Kanun'un 31. maddesi ile değişik 14/2-a bendinde, daireler arasındaki iş bölümünün belirlenmesinde mahkeme kararındaki nitelendirme de gözetilerek temyizin kapsamının esas alınacağı öngörülmüştür. Mahkemenin nitelendirmesi ve temyiz kapsamına göre, asıl ve birleşen davalarda uyuşmazlık; taraflar arasında yapılan taşınmaz satım sözleşmelerine dayalı olarak eksik ve ayıplı bedelinin tahsili

4
13. HD., E. 2014/29804 K. 2015/34555 T. 26.11.2015

eksik ve ayıplı iş

dairelerdeki eksik ve ayıplı işler nedeniyle meydana gelen değer kaybının tahsilini istemiştir. Mahkemece, dava konusu bağımsız bölümlerin dava tarihinden sonra ... kaybından doğan ve eksik ve ayıplı işler nedeniyle bağımsız bölümler daha düşük fiyata satılacağından değer kaybından doğan zararının bulunduğu noktasında

5
13. HD., E. 2012/23472 K. 2013/2293 T. 05.02.2013

eksik ve ayıplı iş

Taraflar arasındaki tüketiciyi koruma kanunundan kaynaklanan davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacılar, 14/10/2005 tarihinde davalı yüklenicilerden konut satın aldıklarını ancak, konutta eksik ve ayıplı işler olduğundan bahisle, fazlaya ... reddine, karar verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir. Davacılar, davalı yüklenicilerden satın aldıkları konuttaki eksik ve ayıplı işlerin

6
15. HD., E. 1977/112 K. 1977/314 T. 14.02.1977

eksik ve ayıplı iş

bitirildiği hangi tarihte davalı iş sahibi K1 'e teslim edildiği kuşkuya yer vermeyecek biçimde tayin olunmalıdır. Öte yandan eksik ve ayıplı işlerin niteliği

7
13. HD., E. 2014/7217 K. 2014/33397 T. 30.10.2014

eksik ve ayıplı iş

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı, davalı Y.. A...'nin müteahhit olduğunu diğer davalının yetkilisi bulunduğunu, davalı müteahitten satın aldığı dairede eksik ve ayıplı işler bulunduğunu ileri sürerek 32.480 TL.nın davalılardan tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, davanın reddini dilemiştir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar

8
13. HD., E. 2014/27798 K. 2015/31802 T. 4.11.2015

eksik ve ayıplı iş

karar verilmesini istemiştir. Davalı,davanın reddini dilemiştir. Mahkemece,davacının konut ve ortak alana ait eksik ve ayıplı iddiasına dayalı alacak

9
13. HD., E. 2014/43790 K. 2015/35394 T. 3.12.2015

eksik ve ayıplı iş

edildiğini, dairede eksik ve ayıplı işler bulunduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ayıp nedeni ile oluşan 10.000,00-TL değer

10
13. HD., E. 2016/24295 K. 2018/5640 T. 10.5.2018

eksik ve ayıplı iş

ileri sürerek, yapılacak keşif neticesinde daire içerisinde ve ortak kullanım alanlarında belirlenecek eksik ve ayıplı işlerin belirlenerek fazlaya

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: