S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 40.727

1
15. HD., E. 2007/7081 K. 2007/7570 T. 27.11.2007

eser sözleşmelerinde zamanaşımı • eser sözleşmesi

ettirdiği bir eseri teslim almıştır. Bu haliyle, taraflar arasındaki ilişki; satım sözleşmesi olmayıp, BK’nın 355.maddesinde tanımı yapılan bir eser sözleşmesidir. Eser sözleşmelerinde de zamanaşımı süresi, BK’nın 126/son maddesi uyarınca 5 yıldır. Bu durumda, somut olayda 5 yıllık zamanaşımının uygulanması

2
15. HD., E. 2013/2252 K. 2013/3527 T. 30.05.2013

eser sözleşmesi

sahipliğine dayanması gereklidir. Dava konusu olayda ise 5846 Sayılı Yasa’da korunan haklardan hiçbirisine dayanılmadan; taraflar arasındaki eser sözleşmesi ilişkisi nedeniyle iş bedelinin tahsili istenmiştir. Borçlar Yasası’nın 355. maddesi hükmünde tanımlandığı üzere; eser sözleşmesinde yüklenici, iş sahibinin ödemeyi üstlendiği ücret karşılığında bir eser meydana getirmeyi borçlanır. Eser sözleşmesinin konusu, bir sonuç ve herhangi bir biçim altında çalışma ile ... , maddi nitelikte olsun veya olmasın bir eser sayılmaktadır. Eser sözleşmesinin açıklanan tanımı kapsamındaki unsurlarına göre, taraflar arasında hukuksal

3
15. HD., E. 2014/1829 K. 2014/4726 T. 09.07.2014

eser sözleşmesi

birisine dayanılmadan; taraflar arasında ihtilafsız olan web sitesi kurulumu ve programlanması işine ilişkin sözlü eser sözleşmesinden kaynaklanan iş ... tanımlandığı üzere; eser sözleşmesinde yüklenici, iş sahibinin ödemeyi üstlendiği ücret karşılığında bir eser meydana getirmeyi borçlanır. Eser (istisna ... ürünü olup bütünlük arzeden ve ekonomik değeri olan her hukuksal varlık, maddi nitelikte olsun veya olmasın bir eser sayılmaktadır. Eser sözleşmesinin açıklanan tanımı kapsamındaki unsurlarına göre, taraflar arasındaki sözleşmenin konusu incelendiğinde, hukuksal niteliği itibarıyla, bir eser sözleşmesi

4
15. HD., E. 2012/6514 K. 2013/1024 T. 14.02.2013

eser sözleşmesi

gereklidir. Dava konusu olayda ise, 5846 Sayılı Yasa da korunan haklardan hiç birisine dayanılmadan; taraflar arasındaki eser sözleşmesi ilişkisi nedeniyle davalı yükleniciye ödenen iş bedelinin istirdadı istenmiştir. Borçlar Yasası'nın 355. maddesi hükmünde tanımlandığı üzere; eser sözleşmesinde yüklenici iş ... her hukuksal varlık, maddi nitelikte olsun veya olmasın bir eser sayılmaktadır. Eser sözleşmesinin açıklanan tanımı kapsamındaki unsurlarına göre, taraflar arasında düzenlenen 17.03.2006 günlü yazılı sözleşmenin konusu incelendiğinde hukuksal niteliği itibarıyla bir eser sözleşmesi olduğu

5
15. HD., E. 2015/6258 K. 2016/2873 T. 18.5.2016

eser sözleşmesi

dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden dolayı ... olağan tüketim işleri alınmıştır. Aksi bir yorumun kabulü, üst düzey teknoloji ile gerçekleştirilen eser sözleşmesi ilişkilerinin dahi 4077 sayılı yasa ... 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile eser sözleşmeleri de kanun kapsamına alınmış ise de bu Kanunun geçici 1. maddesi gereğince bu ... arasındaki hukuki ilişki eser sözleşmesinden kaynaklanmakta olup dava tarihi de 6502 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 28.05.2014 tarihinden önce olduğundan

6
15. HD., E. 2006/4800 K. 2007/5945 T. 3.10.2007

eser sözleşmesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: K A R A R Dava, eser sözleşmesine aykırılık iddiasına dayalı tazminat istemine ilişkindir. Diş tedavisinde, hasta ile doktoru arasındaki hukukî ilişki vekâlet sözleşmesi (BK'nın 386 vs.); diş protezinde ise eser sözleşmesi (BK'nın 355 vd)dir ... . Oysa, eser sözleşmesinde, doktor (yüklenici) belli bir sonucu (eser) taahhüt etmektedir. Sonuç gerçekleşirse, yani hastanın kullanabileceği amaca uygun

7
15. HD., E. 2019/1988 K. 2019/5159 T. 16.12.2019

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak

Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle ... savunmuştur. Taraflar arasında sözlü eser sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu ve bedelin 20.000,00 TL olarak kararlaştırıldığı hususu ihtilâfsızdır. Davalı

8
15. HD., E. 2012/7364 K. 2012/8114 T. 25.12.2012

eser sözleşmesi • eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak

Mahkemesi :Sulh Hukuk Hakimliği Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan alacak talebine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı davasında davalı ile aralarında ... edilerek dava reddedilmiştir. Taraflar arasındaki sözleşme bedel karşılığı inşaat yapımına ilişkin eser sözleşmesi olup tek taraflı fesih mümkündür. Davacı

9
15. HD., E. 1975/2544 K. 1975/2866 T. 04.06.1975

eser sözleşmesi

sözleşmesine dayandığına göre, böyle bir sözleşmenin varlığını ve koşullarını ispat etmesi gerekir. (MK.m.6) Öyle ki, davacı, eser sözleşmesini ve eser ... dinlenebileceğinin kabulü ile dinletilen tanık sözleri, taraflar arasında eser sözleşmesi ilişkisinin kurulmuş olup olmadığı ve de ücretinin götürücü olarak mı belirlendiği yönlerinden takdir ve değerlendirilmek (BK.m.365), yalnızca eser sözleşmesinin varlığı kabul edilmekle birlikte iş tutarının kapsamı ispatsız ... davacının isteyebileceği ücret tutarını, bilirkişiye tesbit ettirmek (BK.m.366) ve eğer davacı, eser sözleşmesi ile yaptığı işin tutar ve kapsamını ispat

10
15. HD., E. 2014/4032 K. 2014/5723 T. 14.10.2014

eser sözleşmesi

konuşulup düşünüldü: - K A R A R - Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin olup, mahkemece davanın görev yönünden ... sözleşme, niteliği itibariyle olaya uygulanması gereken 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun 470 ve devamı maddeleri uyarınca eser sözleşmesi niteliğindedir. 4857 ... işin yapımını üstlendiğine göre, taraflar arasında eser sözleşmesi ilişkisinin bulunduğu ve bu tür sözleşmelerden kaynaklanan davalarda genel mahkemelerin görevli olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda; mahkemece, işin esasının eser sözleşmesi hükümlerine göre incelenip bir karar verilmesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: