S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4.860

1
CGK., E. 2013/641 K. 2013/623 T. 24.12.2013

fikri içtima

, fikri içtima hükmü gereğince daha ağır cezayı gerektiren uyuşturucu madde ticareti suçundan 5237 sayılı TCK’nun 44 ve 297. maddeleri yollamasıyla 188/3 ... 'infaz kurumuna yasak eşya sokma' olmak üzere iki ayrı suçu oluşturmaktadır. Bu nedenle TCK'nın 44. maddesinde düzenlenen 'fikri içtima' durumu ... . fıkrası uyarınca cezanın ayrıca artırılabilmesi için, fikri içtima kurallarına göre belirlenecek cezayı gerektiren suçun 1 veya 2. fıkrada tanımlanan 'infaz kurumuna yasak eşya sokma' suçu olması, başka bir anlatımla fikri içtima oluşturan suçlardan 'infaz kurumuna yasak eşya sokma' suçunun daha ağır cezayı

2
16. CD., E. 2015/6428 K. 2015/4924 T. 10.12.2015

fikri içtima

suçun konusunu oluşturan eşyanın, temin edilmesi veya bulundurulması ayrı bir suç oluşturduğu takdirde, fikri içtima hükümlerine göre belirlenecek ceza ... arttırılması gerektiğinin gözetilmemesi, b)Ele geçirilen maddenin uyuşturucu olması TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde düzenlenen fikri içtima

3
10. CD., E. 2011/27182 K. 2012/3303 T. 05.03.2012

fikri içtima

. fıkrası ile 307/a maddesinin 1. fıkrası ve 61. maddesinin 1. fıkrası gereğince ayrı ayrı hüküm kurulması, b)Fikri içtima kuralları gereğince, “kullanmak ... kurulması, fikri içtima kapsamına giren "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçunun dikkate alınmaması, c) Her iki kanuna göre tespit edilecek

4
16. CD., E. 2015/316 K. 2015/1985 T. 23.6.2015

fikri içtima

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma Hüküm : TCK'nın 297/1, 35, 62, 53/1-2-3, 58/6-7. maddeleri uyarınca mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde mevcut “suç konusu eşyanın bulundurulması ayrı bir suç teşkil ettiği takdirde fikri içtima kurallarına göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır." şeklindeki düzenleme gereğince, ele geçirilen maddenin kullanım sınırında kalan uyuşturucu olduğunun anlaşılması karşısında, sanık hakkında hükmolunan cezanın TCK’nın 297/1-2. cümlesi gereğince yarı

5
10. CD., E. 2011/5806 K. 2014/3890 T. 16.05.2014

fikri içtima

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ İnfaz kurumunda kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 191/1. ve 297. maddesinin 1. fıkrası uyarınca uygulama yapılarak fikri içtima kuralları gereğince iki suçtan daha ağır sonuç doğuran İnfaz kurumunda uyuşturucu madde bulundurma suçu esas alınarak 297. maddenin 1. fıkrasının birinci cümlesi gereğince belirlenecek cezanın aynı fıkranın ikinci cümlesi uyarınca yarı oranda artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması karşı temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun

6
20. CD., E. 2015/775 K. 2015/265 T. 27.4.2015

fikri içtima

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : İnfaz kurumuna yasak eşya sokmaya teşebbüs MahkûmiyetDosya incelendi.GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:Sanığın... K-2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan... isimli kişiye verilmek üzere bıraktığı tavuğun içine saklanmış şekilde yerleştirilen 1.8 gram ağırlığındaki esrarın bulunması şeklinde gerçekleşen eyleminin, TCK'nın 188/3. maddesinde öngörülen uyuşturucu maddeyi başkasına verme ve anılan Kanun'un 297/1. maddesinde düzenlenen cezaevine yasak eşya sokma suçlarını oluşturabileceği, fikri içtima hükümleri de gözetilerek TCK'nın 188/3. maddesinde öngörülen cezanın

7
16. CD., E. 2016/1137 K. 2016/3546 T. 2.6.2016

fikri içtima

Mahkemesi :Asliye Ceza Mahkemesi Suç : İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma Hüküm : TCK'nın 297/1, 62/1, 51/1-3-6-8. maddesi uyarınca mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesindeki “suç konusu eşyanın bulundurulması ayrı bir suç teşkil ettiği takdirde fikri içtima kurallarına göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır” hükmü gereğince, sanığın cezasının artırılması gerektiğinin gözetilmemesi aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. TCK'nın 53/1. maddesindeki belli hakları kullanmaktan yoksunluğa karar verilmemiş ise de söz

8
20. CD., E. 2015/779 K. 2015/276 T. 27.4.2015

fikri içtima

tanımlanan uyuşturucu maddeyi başkasına verme ve aynı Kanun'un 297/1. maddesinde tanımlanan infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarını oluşturabileceği, fikri içtima hükümleri de gözetilerek TCK'nın 188/3. maddesinde öngörülen cezanın süresi bakımından delilleri değerlendirme ve sanıkların hukukî durumlarının

9
9. CD., E. 2013/17125 K. 2014/467 T. 16.1.2014

fikri içtima

Tebliğname No : 4 - 2011/386724 Mahkemesi : Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi Tarihi : 09.06.2011 Numarası : 2010/190 - 2011/259 Suç : İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; TCK’nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesindeki “suç konusu eşyanın bulundurulması ayrı bir suç teşkil ettiği takdirde fikri içtima kurallarına göre belirlenecek ceza yarı oranında artırılır.” şeklindeki hüküm gereğince, sanıkların kullanmak için cezaevine uyuşturucu madde sokma suçundan dolayı TCK'nın 297. maddesinin

10
16. CD., E. 2015/8454 K. 2016/4221 T. 13.6.2016

fikri içtima

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma Hüküm : TCK'nın 297/1-1. cümle, 62/1, 53/1, 58/6, 54. maddeleri uyarınca mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: TCK'nın 297. maddesinin 1. fıkrasının 2. cümlesinde "suç konusu eşyanın bulundurulması ayrı bir suç teşkil ettiği takdirde fikri içtima kurallarına göre belirlenecek ceza yarı oranında arttırılır" şeklindeki düzenleme karşısında, ele geçirilen maddenin uyuşturucu olduğu tespit edildiği halde, sanık hakkında hükmolunan cezanın TCK'nın 297/1-2. cümlesi gereğince artırılmaması suretiyle eksik

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: