S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 84.108

1
2. HD., E. 2018/6292 K. 2018/14997 T. 20.12.2018

dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme

görevli mahkemeye gönderilmesi yönünde bir karar verilmek üzere hükmün bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda

2
7. HD., E. 1983/13354 K. 1983/12687 T. 13.09.1983

görevli mahkeme

de; davanın husumet yönünden reddine; ancak görevli mahkemede karar verilebilir. Görev ve husumet söz konusu olduğunda önce görev konusunun karara bağlanması gerekir. Bu itibarla mahkemece davanın görev yönünden reddine, görevli mahkeme de belirtilerek dosyanın o görevli mahkemeye; kesinleşen tapulama

3
14. HD., E. 1990/7765 K. 1990/7312 T. 21.09.1990

görevli mahkeme

görevli mahkemenin belirlenmesine olanak bulunmayıp takip edilecek usul ve görevli mahkeme özel olarak gösterildiğinden, açıklanan hususların dikkate

4
8. HD., E. 2022/36 K. 2022/7036 T. 14.9.2022

dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi • görevli mahkeme

dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verilmesi" gereğine değinilmiştir. Kadastro Mahkemesince bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda; 3402

5
14. HD., E. 1993/7027 K. 1993/7161 T. 30.09.1993

görevli mahkeme

Sulh Mahkemesine dava açılabilir. Bu gibi hallerde görevli mahkeme yasada belirtildiği gibi Sulh Hukuk Mahkemesi olduğundan görevli Mahkemenin tayininde

6
16. HD., E. 2014/15011 K. 2015/4027 T. 15.04.2015

görevli mahkeme

isteminin reddine dair verilen kararlara karşı ve yukarıda sözü edilen 30 günlük sürenin dolup tapu kaydına işlenmesinden sonra açılacak davalarda görevli mahkemenin neresi olduğu konusunda Kadastro Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından, bu tür davalarda ise görev, 6100 sayılı HMK uyarınca belirlenmelidir. İhtilaf, çekişmeli yargı işi olduğundan görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Somut olayda dava, Kadastro Müdürlüğünce re'sen verilen düzeltme kararına karşı 30 günlük süre içinde açılan düzeltme kararının kaldırılmasına talebine ilişkindir. Bu tür davalarda görevli mahkeme, yukarıda açıklandığı üzere

7
16. HD., E. 2014/22042 K. 2014/16470 T. 30.12.2014

görevli mahkeme

işlenmesinden sonra açılacak davalarda görevli mahkemenin neresi olduğu konusunda Kadastro Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından, bu tür davalarda görevli mahkeme, 6100 sayılı HMK hükümleri uyarınca belirlenir ve dava, çekişmeli yargı işi olduğundan Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir. Somut olayda, düzeltme ... tarihinde açılmış olmakla; yukarıda açıklanan göreve ilişkin kurallar karşısında görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi değil, Asliye Hukuk Mahkemesidir. Görev

8
19. HD., E. 2015/8038 K. 2016/1744 T. 8.2.2016

görevli mahkeme

yetkiye ilişkin hükümlerinin uygulanması gerektiği, buna göre görevli mahkemenin genel mahkemeler olduğu, ancak 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 ... ilişkin davalarda Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğunun belirtildiği, somut olayda da görevli mahkemenin tüketici mahkemeleri olduğu gerekçesiyle dava

9
20. HD., E. 2014/4904 K. 2014/6919 T. 26.6.2014

görevli mahkeme

nedeniyle davanın görev yönünden reddine, görevli yargı yolunun idari yargı yolu ve görevli mahkemelerin idare mahkemeleri olduğuna, kararın kesinleşmesini ... süresi içinde açılan davalara bakmakla görevli mahkeme kadastro mahkemesidir. Somut olayda, yörede 3302 sayılı Kanun döneminde çalışan 43 numaralı Orman Kadastro Komisyonunun 2/B madde uygulamalarına karşı askı ilân süresi içinde itiraz davası açıldığından, görevli mahkeme adliye mahkemeleri olup, idare

10
16. HD., E. 2015/149 K. 2015/12526 T. 26.10.2015

görevli mahkeme

görevli mahkemenin neresi olduğu konusunda Kadastro Kanununda özel bir düzenleme bulunmadığından, bu tür davalarda görev, 6100 sayılı HMK uyarınca belirlenmelidir. İhtilaf, çekişmeli yargı işi olduğuna göre görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Somut olayda, Kadastro Müdürlüğünün 17.10.2012 tarihli cevabi ... düzeltme isteminin reddine karar verildiği ve davanında redde ilişkin bu karara karşı açıldığı anlaşılmış olup bu tür davalarda görevli mahkeme, yukarıda

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: