S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 78.966

1
23. HD., E. 2016/2410 K. 2016/2520 T. 20.4.2016

genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • kooperatif

reddini istemiştir. Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; takibe konu asıl alacak miktarının kesinleşmiş genel kurul kararına dayandığı, faiz talebinin ise ... bulunmamasına ve özellikle 20.05.2012 günlü genel kurul kararlarının iptali hakkında herhangi bir dava açılmış bulunmamasına ve mahkemece verilen karar gereği

2
20. HD., E. 2017/1685 K. 2017/5988 T. 29.6.2017

genel kurul kararı

, 18.05.2008 tarihli site genel kurul kararında “Eylül 2008-Nisan 2009 dönemine ilişkin gecikilen aidat alacakları için her ay yasal gecikme faizi uygulanacağı “ 17.05.2009, 23.05.2010, 01.05.2011 tarihli genel kurul kararlarında ise “gecikilen aidat alacakları için her ay %5 gecikme faizi uygulanacağı” yönünde kararlar ... , 18.05.2008 tarihli site genel kurul kararında gecikme faizinin oranı belirtilmediğinden Eylül 2008-Nisan 2009 dönemine ilişkin” aidat alacaklarında Kapatılan ... göre yasal faiz uygulanacağına, diğer dönemler için kat malikleri genel kurul kararları uyarınca aylık %5 gecikme faizi uygulanacağına göre karar

3
20. HD., E. 2017/4532 K. 2017/9385 T. 14.11.2017

genel kurul kararı

ise de; davanın niteliği itibariyle davalı sitede alınan genel kurul kararına dayalı olarak kendisinden tahsil edilen ödemelerin fazla olduğundan ... alacak miktarını da açıkça belirtmemiş olduğu, dava konusu edilen hususa dayanak olan genel kurul kararına karşı bir iptal istemi mevcut olmayıp haricen bu ... alınan kararlar geçerli olmakla, davacının talebinin dayanağı olan mevcut ve geçerli genel kurul kararlarına dayalı olarak davalı site tarafından

4
23. HD., E. 2011/3539 K. 2012/2440 T. 28.03.2012

genel kurul kararının iptali talebi • genel kurul kararı • yapı kooperatifi

, ihtarlardaki borcun dayanağı genel kurul kararlarının iptali için dava açtıklarını, ihtar içeriğinde borç kalemlerinin gösterilmediğini, başka üyeler hakkında ... davacıya gönderilen ihtarnamelerin usulüne uygun olarak düzenlendiğini, borç ve faiz miktarlarının açıkca gösterildiğini, borcun genel kurul kararlarına ... gösterildiği, 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin genel kurul karar iptali dosyasında ve mahkeme nezdinde açılan davalarda 20.03.2005 tarihli genel kurul kararı ile belirlenen ödemelerin ek ödeme niteliğinde olmadığının tespit edildiği, daha sonra yapılan olağanüstü genel kurul kararları için açılan davada ise mali

5
20. HD., E. 2017/7112 K. 2019/1028 T. 14.2.2019

genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • anonim şirket genel kurul kararlarının iptali talebi • görevsizlik kararı

/2010 tarihli genel kurul kararının iptalini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, 653 ada 2 sayılı parsel ile 653 ada 9 sayılı parsel üzerinde kurulu bulunan sitede, 25/10/2010 tarihinde yapılan toplantıda alınan genel kurul kararlarının iptali istemine ilişkindir. Dava konusu site birden fazla parsel üzerinde kurulu olup, Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5711

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
12. HD., E. 2013/27671 K. 2013/33443 T. 24.10.2013

genel kurul kararı

mahkemelerinde ileri sürülemeyeceği gibi, mahkemece tartışılamaz. O halde mahkemece, 12.10.2011 tarihli Genel Kurul Kararı ve bu genel kurul kararınca verilen

7
18. HD., E. 2016/7129 K. 2016/7946 T. 16.5.2016

genel kurul kararı • genel kurul kararının iptali talebi • yönetim kurulu

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi DAVACILAR : ... vd.Vek.Av.... DAVALILAR : ... vd.Vek.Av.... Dava dilekçesinde, genel kurul kararının ve tüm yönetim planının iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y ... , mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Dava, yönetim planlarının ve tüm genel kurul kararlarının iptali istemine ilişkin olup, mahkemece ... açıklamalar ışığında somut olayda, davacı, yönetim planlarının ve genel kurul kararlarının iptalini istediğinden yönetim planının ikinci maddesi ve 634 sayılı

8
12. HD., E. 2016/10242 K. 2016/17653 T. 23.6.2016

genel kurul kararı

ihalenin feshini talep etmiş, mahkemece şikayetin reddine karar vermiştir. Borçlu şirketin 02.07.2015 tarihli genel kurul kararı gereğince; şirketin devam etmesinde fayda görülmediğinden şirketin tasfiye edilmesine ve tasfiye memuru olarak ...'un seçilmesine karar verildiği, anılan genel kurul kararının

9
18. HD., E. 2015/18324 K. 2015/17860 T. 7.12.2015

genel kurul kararı

Y A R G I T A Y İ L A M I Dava dilekçesinde, 07.08.2010 günlü genel kurul kararının geçersiz olduğunun, D blokta yönetim ve yöneticiliğin bulunmadığının ve davacının bu nedenle herhangi bir aidat borcu bulunmadığının tespiti istenilmiştir. Mahkemece davanın kabul nedeniyle kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı A.. A.. tarafından temyiz edilmiştir. Y A R G I T A Y K A R A R I 1-Dava konusu dosyada mevcut bilgilere göre birden çok parsel üzerinde ... -Davaya konu 07.08.2010 günlü genel kurul kararının site, parsel ya da blok yönetimine ilişkin karar olup olmadığının ve davalıların site, parsel ya da blok

10
20. HD., E. 2017/1728 K. 2017/3254 T. 17.4.2017

genel kurul kararı

tarihinde satmış olduğu, bu nedenle de 25/08/2013 tarihinde alınan genel kurul kararına dayanan ortak giderden sorumlu olmayacağı gerekçesiyle açılan davanın ... takip veya dava tarihinde bağımsız bölüm maliki olunması gerekir. Somut olaya gelince; Davalı 25.08.2013 tarihli kat malikleri genel kurul kararının

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: