S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.400

1
5. CD., E. 2001/3998 K. 2002/1556 T. 14.03.2002

gerçek içtima

temyiz itirazlarının reddine, Ancak; sanığa verilen ağır para cezasının gerçek içtima koşulları uyarınca zimmete geçirilen paranın toplamı üzerinden

2
4. CD., E. 1997/2077 K. 1997/2771 T. 09.04.1997

gerçek içtima

(suçların) kesintili suç (T.C.Yasasının 80. m.) ya da gerçek içtima (TCY.nın 71-77. mad) hükümlerinden hangisine göre birleşip kaynaştıklarının tartışılması

3
4. CD., E. 2014/12294 K. 2015/33088 T. 7.7.2015

gerçek içtima

terk suçunu işlediğini kabul ederek, hakkında gerçek içtima hükümlerini uygulayan yerel mahkeme tatbikatının isabetli olduğu saptanmakla, yapılan

4
19. CD., E. 2017/5633 K. 2018/794 T. 25.1.2018

gerçek içtima

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 5253 Sayılı Kanuna Aykırılık HÜKÜM : Mahkumiyet Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Sevk hakkında gerçek içtima kuralları uygulanarak ayrıca kumar oynamak için yer sağlamak suçundan da mahkumiyet hükmü kurulması gerekirken, TCK 44. madde kapsamında tek suçtan mahkumiyetine karar verilmesi aleyhe temyiz bulunmadığından bozma sebebi sayılmamış, Vicdani

5
4. CD., E. 1990/4159 K. 1990/5088 T. 16.10.1990

gerçek içtima • iftira

kişilere karşı olduğu gözetilmeden ve sanık hakkında T.C. Yasasının 80. maddesi ya da gerçek içtima hükümlerinden hangisinin uygulanacağı tartışılmadan hüküm

6
13. CD., E. 2016/17676 K. 2017/14448 T. 11.12.2017

gerçek içtima • hırsızlık

düzenlenen tek bir hırsızlık suçunu oluşturacağı zira gerçek içtima kuralına göre tek bir hareket sebebi ile tek suçun gerçekleştiği bu sebeple sanığın tek bir

7
22. CD., E. 2015/2594 K. 2015/1504 T. 4.6.2015

gerçek içtima • hırsızlık

etmediği' şeklinde, gerçek içtimayı kabul eden 5237 sayılı TCK'na aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun gerekçelerle yazılı şekilde beraatine hükmedilmesi

8
17. CD., E. 2015/25951 K. 2017/13050 T. 2.11.2017

gerçek içtima • hırsızlık

edildiği düşüncesinden hareket edilerek mağdur sayısınca suç oluştuğu, dolayısıyla da gerçek içtima hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucuna

9
12. CD., E. 2013/3791 K. 2014/16697 T. 7.7.2014

gerçek içtima • iştirak

uygulanma koşulları oluşmadığından sanığın üzerine atılı suçların, suç tarihlerinin ve suç yerlerinin farklı olduğu, bu itibarla her bir eylem yönünden gerçek içtima kuralının tatbiki gerektiği kanaatine varıldığından, tebliğnamedeki bozma öneren görüşe iştirak edilmemiştir. Ancak; Sanığın, Kemerkaya beldesi A

10
17. CD., E. 2015/29985 K. 2018/4468 T. 2.4.2018

gerçek içtima • hırsızlık

yenilenmiş olduğu göz önünde bulundurularak gerçek içtima uygulanması gerektiği gözetilmeden, 5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesine uyduğu aynı Yasa'nın 142/1-a

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: