S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 53.788

1
6. HD., E. 1974/1631 K. 1974/1647 T. 08.04.1974

hükmün iptali

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yaş tashihi - iadei Muhakeme davasına dair karar, Davacı vekili avukat K1 . tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü : Dava, iadei muhakeme yolile kesinleşmiş olan hükmün iptali isteminden ibarettir. Mahkemece, istemin kabulile kesinleşen hükmün iptaline karar verilmiş, hüküm, davalı K2 . vekili tarafından temyiz edilmiştir. K2 .'nin 4.8.1955 doğum tarihinin 4.8.1951 doğumlu olarak düzeltilmesine ilişkin kesin hükmün iadei mahkeme yolile bozulması istenmiş ve sebep olarakda kaydın

2
20. HD., E. 2017/3827 K. 2017/7118 T. 2.10.2017

hükmün iptali

. Yönetim planındaki hükmün iptalini isteme hakkı olan 3 numaralı maliki yönünden ise iptali istenen 6. maddenin yasanın emredici hükümlerine ya da adalet ve

3
1. HD., E. 1979/15017 K. 1980/800 T. 29.01.1980

hükmün iptali • tescile itiraz

alınan ve kesinleşen bir hükmün iptali de düşünülemez. Bu nedenle davanın reddi doğrudur. Temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle hükmün (ONANMASINA

4
18. HD., E. 1995/9430 K. 1995/10522 T. 23.10.1995

genel vekaletname • hükmün iptali

bölümlerin kullanımında diğer kat maliklerine verilen rahatsızlık, yönetim planında bu kullanıma izin veren hükmün iptalini gerektirmez. Rahatsızlığın

5
2. HD., E. 2014/26423 K. 2015/9270 T. 5.5.2015

hükmün iptali • inhisar hakkı

rağmen Anayasa Mahkemesi, Türk Medeni Kanununun 187. maddesinde yer alan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı görmemiş, bu hükmün iptali için yapılan itiraz

6
16. HD., E. 2015/8757 K. 2015/13801 T. 23.11.2015

bilirkişi raporu • hükmün iptali

tarihli fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile gösterilen 325800 metrekarelik bölüme yönelik önceki hükmün iptaline, çekişmeli 265 parsel sayılı taşınmazın ... (B) harfi ile gösterilen 325800 metrekarelik bölüme yönelik 17.03.2008 tarihli önceki hükmün iptaline, çekişmeli 265 parsel sayılı taşınmazın

7
2. HD., E. 2015/24244 K. 2016/3893 T. 2.3.2016

hükmün iptali • inhisar hakkı

sayılı yasayla yapılan değişikliklere rağmen ..., Türk Medeni Kanununun 187. maddesinde yer alan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı görmemiş, bu hükmün iptali

8
2. HD., E. 2013/6920 K. 2013/26077 T. 12.11.2013

hükmün iptali • inhisar hakkı

alan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı görmemiş, bu hükmün iptali için yapılan itiraz başvurusunu 10.03.2011 tarihli 2009/85 esas, 2011/49 karar sayılı

9
2. HD., E. 2015/21685 K. 2016/2321 T. 12.2.2016

hükmün iptali • inhisar hakkı

düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı görmemiş, bu hükmün iptali için yapılan itiraz başvurusunu 10.03.2011 tarihli 2009/85 esas, 2011/49 karar sayılı kararıyla ... Kanununun 187. maddesinde yer alan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı görmemiş, bu hükmün iptali için yapılan itiraz başvurusunu 10.03.2011 tarihli 2009/85 esas

10
2. HD., E. 2012/2319 K. 2013/4523 T. 21.2.2013

hükmün iptali • inhisar hakkı

düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı görmemiş, bu hükmün iptali için yapılan itiraz başvurusunu 10.03.2011 tarihli 2009/85 esas, 2011/49 karar sayılı kararıyla

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: