S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 84.953

1
8. HD., E. 2012/13642 K. 2013/15621 T. 1.11.2013

hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması

/3 maddesinde belirtilen 10 yıllık hak düşürücü sürenin kaçırılmasından sonra 28.12.2009 tarihinde açılmıştır. Anılan maddedeki 10 yıllık süre hak düşürücü nitelikte olup, olumsuz dava koşuludur. Hak düşürücü sürenin gerçekleşmesi, işin esasının incelenmesini önler. Hak düşürücü süre tüm def'i ve itirazlardan önce nazara alınır. Bu nedenle; yargılama bitinceye dek hak düşürücü sürenin geçtiği taraflarca ileri sürülebileceği gibi, re'sen hakim tarafından da gözönünde tutulur. 460 parselle ilgili olarak açılan davanın hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken işin

2
16. HD., E. 2012/9792 K. 2012/11844 T. 31.12.2012

hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması

kendilerinin zilyet olduklarının beyanlar hanesine şerh verilmesini talep etmişlerdir. Mahkemece yapılan yargılama sonunda 10 yıllık hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mahkemece, 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle ... Yasa'nın 12/3. maddesinin uygulanmayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığına göre 10 yıllık hak düşürücü sürenin mahkemece re'sen dikkate alınacağı açıktır. Ancak davacı taraf, 10 yıllık hak düşürücü süre geçmeden 02.08.2010 tarihinde tapu kaydının iptali istemiyle dava açmış; 31.12.2010 tarihli ıslah

3
8. HD., E. 2016/1843 K. 2019/3349 T. 27.3.2019

on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması

, hak düşürücü niteliktedir ve olumsuz dava koşuludur. Hak düşürücü sürenin geçmesi, işin esasının incelenmesini önler. Hak düşürücü süre tüm def’i ve itirazlardan önce göz önünde bulundurulur. Yargılama bitinceye kadar hak düşürücü sürenin geçtiği taraflarca ileri sürülebileceği gibi, görevden ötürü hakim ... yıllık hak düşürücü süre geçirildikten sonra 09/06/2014 tarihinde açılmıştır. Bu durumda dava konusu 161 ada 3 parsel üzerinde bulunan (mesken) muhdesat yönünden davanın hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması

4
16. HD., E. 2017/6119 K. 2021/2514 T. 22.3.2021

hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması

, dava tarihine kadar 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği, bu nedenle taşınmazda davacı taraf lehine kullanım şerhi verilemeyeceği, ancak davacının ... sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. maddesinde düzenlenen 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca; Mahkemece, hak düşürücü sürenin geçmiş olması nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, kısmen kabulüne dair yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsiz olup

5
10. HD., E. 2008/17288 K. 2010/2389 T. 23.2.2010

hak düşürücü süre

...... Dava, davalılardan işverene ait işyerinde geçen sigortalı çalışma sürelerinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece, hak düşürücü süre ... , davanın açıldığı 20.12.2005 tarihine göre, 02.03.1996 öncesi dönemin hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiştir. Davanın yasal dayanağını ... 2001 yılı sonundan başlayarak, 5 yıllık hak düşürücü süre geçmeden dava açmış olması karşısında, hak düşürücü süre gerçekleşmediğinden, Mahkemece, işin ... düşürücü süre içinde mahkemeye başvurarak dava açtıkları ve iddialarını kanıtladıkları takdirde, mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile

6
21. HD., E. 2010/11700 K. 2012/7144 T. 2.5.2012

hak düşürücü süre

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi Davacı, davalılardan işverene ait işyerinde 21/08/1997-14/05/1999 tarihleri arasında çalıştığının tespitine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, hak düşürücü süre nedeniyle davanın reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili ... ilişkindir. Mahkemece 5 yıllık hak düşürücü süre dolduktan sonra açılan davanın reddine karar verilmiştir. Somut olayda 5 yıllık hak düşürücü süre nedeniyle ... çalışmasının kesintisiz olarak devam etmesi halinde hak düşürücü süreden bahsedilmeyecektir. Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular nazara alınmaksız yazılı

7
21. HD., E. 2012/19770 K. 2013/23471 T. 10.12.2013

hak düşürücü süre

çalışmaları yönünden hak düşürücü sürenin gerçekleşip gerçekleşmediği ve çalışma olgusunun araştırılmasının yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır ... nazara alınır." hükmünü içermektedir. Madde hükmünden yazılı hak düşürücü sürenin, yönetmelikte belirtilen belgeleri işveren tarafından Kuruma verilmeyen sigortalıları kapsamakta olduğu, işe giriş bildirgesi verilmiş sigortalılar yönünden hak düşürücü sürenin işlemeyeceği anlaşılmaktadır. Yargıtay HGK'nun ... süre içerisinde açılmış olması şeklinde sıralanabilir. Sigortalı, bildirimsiz kalan çalışmalarının tespitini hak düşürücü sürenin işlemeye başladığı

8
8. HD., E. 2018/14781 K. 2018/19491 T. 29.11.2018

hak düşürücü süre

tazminata hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir . Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece; davanın, hak düşürücü süre nedeniyle reddine ... . maddesinde öngörülen hak düşürücü sürenin dolduğu gerekçesiyle davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiştir . 6100 sayılı HMK’nin 118/1 ... yapılarak karar verilmesi gerekirken, davanın hak düşürücü süre içerisinde açılmadığı gerekçesiyle davanın reddi yönünde yazılı şekilde hüküm kurulması doğru ... MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın hak düşürücü

9
8. HD., E. 2011/5978 K. 2011/6412 T. 29.11.2011

on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre • hak düşürücü sürenin geçmiş olması • tapu iptali

, davacıların davasının on yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesi ile reddine karar verilmesi üzerine; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir ... olan bu dava ise 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 12/3. maddesinde belirtilen 10 yıllık hak düşürücü sürenin kaçırılmasından sonra 29.03.2011 tarihinde açılmıştır. Anılan maddedeki 10 yıllık süre hak düşürücü nitelikte olup, olumsuz dava koşuludur. Hak düşürücü sürenin gerçekleşmesi işin esasının incelenmesini önler. Hak düşürücü süre tüm def’i ve itirazlardan önce nazara alınır. Bu nedenle; yargılama bitinceye dek hak düşürücü sürenin geçtiği taraflarca ileri

10
16. HD., E. 2016/18162 K. 2020/937 T. 4.3.2020

on yıllık hak düşürücü süre • hak düşürücü süre

istemiyle dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonunda hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine ... Hazine'ye çekişmeli taşınmazda malik olarak pay verilmediği, 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 12/3. maddesi gereğince on yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: