S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 144.796

1
9. CD., E. 2013/14742 K. 2014/3366 T. 24.3.2014

hak yoksunluğu kararlarının geçerliliği • hak yoksunluğu

) bendinde yer alan hak yoksunluğunun kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden ve TCK'nın 53/1-a-b-d-e bentlerindeki hak yoksunlukları bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı ... /1-(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu salıverme tarihine kadar, diğer kişilere karşı belirtilen yetkiler yönünden ve TCK'nın 53/1-a-b-d-e bentlerindeki hak yoksunlukları bakımından mahkum olunan hapis cezasının infazı

2
16. CD., E. 2015/2646 K. 2016/3889 T. 13.6.2016

hak yoksunluğu

belli bir suçtan dolayı veya belli bir cezaya mahkûmiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi için, yasaklanmış hakların geri verilmesi yoluna ... tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması gerektiği halde 5237 sayılı TCK’nın 53/2 maddesi uyarınca, bu maddeye göre hükmedilen hak yoksunluğunun ... edildiği, mahkemece TCK’nın 53. maddesi uyarınca hükmolunan hak yoksunluğu, hapis cezasının infazının tamamlanmasıyla sınırlı olduğundan, kararın sonuç ... maddeye göre hükmedilen hak yoksunluğunun hapis cezasının infazının tamamlanmasıyla sınırlı olduğu ve hükümlü hakkındaki hapis cezası tamamen infaz

3
3. CD., E. 2014/18770 K. 2014/32547 T. 20.10.2014

hak yoksunluğu

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi HÜKÜM : Mahkumiyet Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; 1)Hakkında kurulan hükme yönelen sanık ...'in temyiz itirazlarının yapılan incelemesinde; Hapis cezasına mahkum edilen sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesi gereğince hak yoksunluğuna hükmedilmesi gerekirken, bu konuda karar verilmemiş ise de hak yoksunluğu kasti suçtan verilen hapis cezasına ... sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesi gereğince hak yoksunluğuna hükmedilmesi gerekirken, bu konuda karar verilmemiş ise de hak yoksunluğu kasti

4
3. CD., E. 2013/10797 K. 2014/196 T. 13.1.2014

hak yoksunluğu

, 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesi uyarınca hak yoksunluklarına karar verilirken, 5237 sayılı TCK'nin 53/1-c ve e bentlerindeki hak ve yetkileri açısından hak yoksunluğunun hem uygulanmasına hem de uygulanmamasına karar verilmek suretiyle karışıklığa yol açılması, Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz ... üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğunun uygulanmamasına" şeklinde değiştirilmesi suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ... . maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden 1412 sayılı CMUK'un 322. maddesi gereğince, hüküm fıkrasının hak

5
16. CD., E. 2015/6901 K. 2016/837 T. 18.2.2016

hak yoksunluğu

itirazlarının reddine, Ancak; TCK'nın 53/1-c maddesindeki kendi alt soyu üzerindekiler bakımından hak yoksunluğunun aynı maddenin 3. fıkrası hükmü uyarınca, koşullu salıverilme tarihine, diğerlerine karşı belirtilen hak yoksunlukları yönünden cezanın infazı tamamlanıncaya kadar olabileceğinin gözetilmesi gerektiği gibi TCK'nın 53/1. maddesinde düzenlenen hak yoksunluklarının uygulanması bakımından, Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi ... yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 tarih, 2014/140 E. 2015/85 sayılı iptal kararı da gözetilerek TCK'nın ./.. 53/1-(c) bendinde yer alan hak yoksunluğunun

6
7. CD., E. 2014/23651 K. 2015/21605 T. 12.11.2015

hak yoksunluğu

hakkında TCK’nın 53/1. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğuna hükmedilirken 53/1-c ve e bentlerinin cezanın infazının tamamlanmasına kadar uygulanmasına ... haklardan TCK'nın 53/2. maddesi gereğince hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/1-c bendinde belirtilen hak yoksunluklarının aynı Yasa'nın 53/3. maddesi gereğince kendi altsoyları yönünden uygulanmamasına, altsoyu haricindeki kişiler yönünden ise 53/1-c bendinde belirtilen hak yoksunluklarının hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına, 53/1-e bendinde belirtilen hak yoksunluklarının uygulanmamasına

7
18. CD., E. 2015/32403 K. 2016/14205 T. 27.6.2016

hak yoksunluğu

hukuka aykırılığa da rastlanmamıştır. Ancak; a) TCK’nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluğunun uygulanmasına ilişkin düzenleme, Anayasa ... hak yoksunluğuna hükmolunması, b) TCK'nın 53/1-c maddesinde yer alan hak yoksunluğunun sanığın kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık ... uyarınca, tebliğnameye kısmen uygun olarak, a) TCK'nın 53/1-b maddesinde yer alan hak yoksunluklarının uygulanmasına ilişkin kısmın hükümden çıkartılması, b) TCK'nın 53/l-c maddesinde yer alan hak yoksunluğunun sanıkların kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri yönünden koşullu

8
7. CD., E. 2014/4887 K. 2015/11137 T. 3.3.2015

hak yoksunluğu

ertelenen sanık hakkında TCK’nun 53/1.maddesinde düzenlenen hak yoksunluğuna hükmedilirken 53/1-c ve e bentlerinin cezanın infazının tamamlanmasına kadar ... alt soyları dışındaki kişiler açısından TCK'nın 53/1-c bendinde belirtilen hak yoksunluğunun uygulanmaması, 3- Sanık hakkında erteli 1 yıl 8 ay hapis ... bırakılmasına, 5237 sayılı TCK.nun 53/1-c bendinde belirtilen hak yoksunluklarının aynı Yasanın 53/3. maddesi gereğince kendi altsoyları yönünden uygulanmamasına, altsoyu haricindeki kişiler yönünden ise 53/1-c bendinde belirtilen hak yoksunluklarının hapis cezasının infazr tamamlanıncaya kadar uygulanmasına, 53/1-e

9
7. CD., E. 2014/4884 K. 2015/19165 T. 17.9.2015

hak yoksunluğu

hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53/1. maddesinde düzenlenen hak yoksunluğuna hükmedilirken 53/1- (c) ve (e) bentlerinin cezanın infazının tamamlanmasına kadar ... tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına, 5237 sayılı TCK'nın 53/1-(c) bendinde belirtilen hak yoksunluklarının aynı Yasa'nın 53/3. maddesi gereğince kendi altsoyu yönünden uygulanmamasına, altsoyu haricindeki kişiler yönünden ise 53/1-(c) bendinde belirtilen hak yoksunluklarının hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar uygulanmasına, 53/1-(e) bendinde belirtilen hak yoksunluklarının uygulanmamasına," bendinin eklenmesine ve sair yönlerin aynen bırakılması

10
3. CD., E. 2015/3390 K. 2015/18753 T. 2.6.2015

hak yoksunluğu

5237 sayılı TCK'nin 53/1-c maddesindeki hak yoksunluklarına da hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, Bozmayı gerektirmiş, sanıklar müdafiinin temyiz ... hak yoksunlukları ile ilgili paragrafının karar metninden çıkarılarak yerine “Sanığın 5237 sayılı TCK'nin 53/1. maddesinin a, b, c, d bentlerinde ... kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğunun uygulanmamasına, 53/1-e bendinde söz konusu edilen hak yoksunluğunun uygulanmasına takdiren yer olmadığına" ibaresinin eklenmesi ve diğer kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: