S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 123.717

1
4. CD., E. 2021/16234 K. 2023/23189 T. 25.10.2023

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SAYISI : 2015/589 E., 2016/17 K. SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığı TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ ... sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 125 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen hakaret suçundan aynı Kanun'un 129 ... ilişkin gerekçenin yetersiz olduğuna, katılanın sanığa saygısızlık ve terbiyesizlik yaptığını söylediğine ilişkin beyanlarının hakaret suçunun karşılıklı ... , aralarındaki konuşma sırasında katılanın N. E.'ye hitaben “Ben şimdiye kadar bir sürü it kopuk ile uğraştım.” diyerek hakaret ettiği, katılanın konuşmalarını

2
4. CD., E. 2021/13522 K. 2023/21741 T. 27.9.2023

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SAYISI : 2015/881 E., 2016/187 K. SUÇ : Hakaret HÜKÜMLER : Ceza tertibine yer olmadığı TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Bozma ... Mahkemece sanıklar hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 125 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen hakaret suçundan aynı ... beyanına rağmen ceza tertibine yer olmadığına karar verildiği, tanık İ. A.'nın beyanına göre sanık ...'in hakaret suçunu işlediğinin sabit olduğu, sanık ...'in hakaret ettiği iddiasının ise kurgudan ibaret olduğu, sanık ...'in kardeşi olan tanık A. Ö.'nün dahi açıkça hakaret sözü duymadığını belirttiği, bu

3
18. CD., E. 2015/26064 K. 2016/3458 T. 24.2.2016

hakaret • karşılıklı hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Mahkumiyet, ceza verilmekten vazgeçilmesi KARAR Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: a) Sanık ... hakkında hakaret suçu yönünden, kararda öngörülen ... ...'ın tebliğnameye uygun olarak TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE, b) Sanık ... hakkında hakaret suçundan verilen kararın temyizine gelince; Temyiz isteğinin ... yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir. Ancak; 1- Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve

4
4. CD., E. 2021/1571 K. 2023/15810 T. 7.3.2023

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesiyle ... : I. HUKUKÎ SÜREÇ Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen Yerel Mahkemenin kararı ile sanık hakkında hakaret suçundan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 129 ... verilmiştir. II. TEMYİZ SEBEPLERİ Katılan vekilinin temyiz isteğinin, ilk hakaretin sanık tarafından edildiğini, sanığın hakaretlerine karşılık olarak katılanın yazdığı "Çakal, yalancı." sözlerinin hakaret oluşturmadığını ve karşılıklı hakaret olmadığı için sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığı kararı

5
18. CD., E. 2016/17398 K. 2019/1092 T. 10.1.2019

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığı KARAR Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle ... ; 1- Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın ... duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında ... olmayıp, kaba, rahatsız edici ve nezaket dışı sözler niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında beraat yerine

6
4. CD., E. 2020/33132 K. 2023/2625 T. 14.2.2023

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesiyle ... : I. HUKUKÎ SÜREÇ ... Asliye Ceza Mahkemesinin 17.12.2015 tarihli 2015/533 esas, 2015/1059 karar sayılı ilamı ile sanık hakkında hakaret suçundan, 5237 ... başladıkları ve yaşanan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerine "o.. " şeklinde hakaret ettikleri iddiası ile açılan davada Yerel Mahkemece hakaret suçunun karşılıklı olarak işlendiği ve sanık ...'in katılanın hakaretine cevap mahiyetinde hakarette bulunduğu kabul edilerek hakkında 5237 sayılı Kanun'un 129/3 üncü

7
4. CD., E. 2021/9997 K. 2023/18603 T. 18.5.2023

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret Sanıklar hakkında kurulan hükümlerin; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü ... edilmekle, gereği düşünüldü: I. HUKUKÎ SÜREÇ Yukarıda tarih ve sayısı belirtilen incelemeye konu Yerel Mahkemenin kararıyla; 1. Sanık ... hakkında hakaret ... verilmesine yer olmadığı kararı verilmiştir. 2. Sanık ... hakkında hakaret suçundan, 5237 sayılı Kanun'un 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası ile 5271 sayılı Kanunun 223 üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca düşme kararı verilmiştir. II. TEMYİZ SEBEPLERİ A. Sanık ... Hakkında Hakaret Suçu Yönünden O yer

8
4. CD., E. 2021/3010 K. 2023/17275 T. 13.4.2023

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret Sanık ... hakkında hakaret suçundan neticeten hükmolunan 860, 00 TL adlî para cezasına ilişkin ... hakaret suçundan kurulan hükümlerin; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanun'un 8 inci maddesi gereği ... cezası ile cezalandırılmasına, 2. Sanıklar ... ve ...'ın 5237 sayılı Kanun'un 125 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen hakaret suçundan, 5237 sayılı Kanun'un 129 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ayrı ayrı ceza verilmesine yer olmadığı, 3. Sanık ... hakkında, mağdur ...'e yönelik hakaret

9
4. CD., E. 2020/30778 K. 2023/991 T. 9.2.2023

hakaret • karşılıklı hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret Sanık ve katılan sanık hakkında kurulan hükümlerin; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 ... tespit edilmekle, Katılan sanık müdafiinin temyizinin sanık ... ve katılan sanık ... hakkında hakaret suçundan verilen ceza verilmesine yer olmadığı ... sanık ... ve katılan sanık ... hakkında hakaret suçundan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun (5237 sayılı Kanun) 129 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 5271 ... SEBEPLERİ Katılan sanık müdafiinin temyizinin, katılan sanık ...'nin, sanık ...'a yönelik bir hakaret eyleminin bulunmadığı, dinlenen tanık ...'nin

10
4. CD., E. 2021/10945 K. 2023/18263 T. 10.5.2023

karşılıklı hakaret • hakaret

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Hakaret Sanık hakkında kurulan hükmün; karar tarihi itibarıyla 6723 sayılı Kanun'un 33 üncü maddesiyle ... fıkralarında düzenlenen hakaret suçundan, aynı Kanun'un 129 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 5271 sayılı Kanun'un 223 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. II. TEMYİZ SEBEPLERİ Katılanın temyiz isteği, sanığın karşılıklı hakarete dair savunmasının tanıkla desteklenmediği, kendisinin sanığa hakaret etmediği, telefonlarını dahi cevap vermediği, sanığı hiç aramadığı, bu hususa ilişkin kayıtların

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: