S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 100.713

1
7. HD., E. 2016/1322 K. 2016/10130 T. 5.5.2016

haklı neden • haklı sebeple fesih

işverenin Disiplin Kurulu kararı olmaksızın haklı nedenle iş akdini doğrudan feshetmesi halinde haklı nedenle yapılan fesih geçerli nedenle yapılan feshe

2
7. HD., E. 2014/3627 K. 2014/10824 T. 14.5.2014

haklı neden • haklı sebeple fesih

yakalandığını, bu hususta savunması da alınarak disiplin kurulu kararı gereği iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini ve başka bir alacağının olmadığını belirtip ... reddine karar verilmiştir. Taraflar arasında iş akdinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 sayılı İş ... ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “haklı nedenle fesih hakkı ... davacı tarafından da kabul edilmesi karşısında feshin haklı nedenle yapıldığı anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar vermek gerekirken

3
7. HD., E. 2013/26351 K. 2014/4674 T. 26.2.2014

haklı neden • haklı sebeple fesih

nedenle hastanın yaşamsal tehlike geçirdiğini iş akdinin haklı nedenle sonlandırıldığını, tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, acil tıp teknisyeni olan davacının hemşire olarak istihdam edilmesinin hatalı olması nedeniyle iş akdinin haklı neden olmadan feshedildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının iş akdinin feshinin haklı nedene dayanıp dayanmadığı ... derecede savsayarak bir hastanın yaşamsal tehlike geçirmesine sebep olan davacının iş akdinin feshi, işveren açısından haklı nedene dayanmaktadır. Bu nedenle

4
7. HD., E. 2013/22764 K. 2014/4449 T. 24.2.2014

haklı neden • haklı sebeple fesih

/II-e maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini savunarak davanın reddini talep etmiştir. Mahkemece, davacının uyuduğu davalı yanca ıspatlanamadığı ... haklı nedene dayanıp dayanmadığı ve neticesinde davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. 4857 ... bir davranışı ya da görevini savsaması sonucu işin güvenliği yönünden bir tehlike meydana gelmesi durumunda, işveren açısından derhal “haklı nedenle ... sayılı Yasa'nın 25/II. maddesine göre haklı nedenle yapılmış fesihtir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulü usul ve

5
7. HD., E. 2014/21305 K. 2015/23634 T. 30.11.2015

haklı sebeple fesih • haklı neden

kendisinin kendisine zam verilmediği için istifa ederek haklı neden olmadan feshettiğini tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davacının iş akdini 3 yıl boyunca kendisine hiç zam yapılmaması nedeniyle haklı neden olmadan feshettiği gerekçesiyle tüm taleplerinin reddine karar verilmiştir. Davacının iş akdinin haklı nedenle davacı tarafından feshedilip edilmediği hususunda taraflar arasında uyuşmazlık

6
7. HD., E. 2013/15795 K. 2013/22748 T. 19.12.2013

haklı sebeple fesih • haklı neden

tazminatı ile ödenmeyen bazı işçilik alacaklarının tahsilini istemiştir. Davalı, davacının devamsızlık yapması sonucu iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini ... akdinin davacı tarafından haklı nedenle feshedildiği gerekçesiyle ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş olması hatalı olup bozma nedenidir

7
7. HD., E. 2014/22346 K. 2015/22413 T. 16.11.2015

haklı neden • haklı sebeple fesih

, davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, tüm haklarının ödendiğini hiçbir alacağı olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davacının iş akdinin haklı nedenle feshinin davalı tarafından ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Davacının iş akdinin ... davacının iş akdini haklı nedenle fesih imkanı verdiği hususu gözönünde tutularak bir karar vermektir. O halde davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz

8
7. HD., E. 2016/23042 K. 2016/20129 T. 28.11.2016

haklı neden • haklı sebeple fesih

ve çalışma düzeni de bozulacağı için haklı fesih sebebi teşkil edeceğinden, mahkemece davacının davasının haklı nedenle fesih gerekçesiyle davanın ... feshin haklı nedenle yapıldığının kabulü ile onanması gerekirken kararın mevcut gerekçe ile onanmasına ilişkin Daire çoğunluğunun görüşüne katılmamaktayım

9
22. HD., E. 2015/19072 K. 2017/24172 T. 6.11.2017

haklı sebeple fesih • haklı neden

maddesi uyarınca haklı nedenle feshedildiğini, ücret ve yıllık izin alacağının ödendiğini savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkeme Kararının ... , davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir. 2-Davalı tarafça yapılan fesih işleminin haklı nedene dayanıp

10
22. HD., E. 2017/15907 K. 2018/23134 T. 24.10.2018

haklı sebeple fesih • haklı neden

ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ... dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmediği, bu nedenle davalı tarafça yapılan feshin haklı sebebe dayandığı, davacının ... ederek ödenmeyen ücret alacaklarının tahsilini talep etmiş, davalı ise davacının devamsızlık yaptığını, ... sözleşmesinin devamsızlık nedeniyle haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur. Mahkemece, işverenin bulunduğu konum itibarı ile her zaman tek taraflı olarak tutanak tanzim etme imkanına sahip olduğu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: