S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 75.309

1
4. HD., E. 2016/8348 K. 2017/1290 T. 2.3.2017

hile

hata, hile ve gabin gibi iradeyi sakatlayan hallerin bulunması halinde, bu durumun varlığı her türlü delille ispat edilebilir. Davacı dava dilekçesinde ... yanıltarak, ...'nin devir alacağı aracın davalı ...'a devir edilmesini istediğini bu nedenle davalıya devir ettiğini, belirterek akdin davalının yaptığı hile ... etkileyen hata ve hile hallerinin incelenmesi gereklidir. Hileden söz edebilmek için karşı tarafı (davacıyı) hataya düşürmeye yönelik bir davranış olmalıdır ... davacıyı yanıltmıştır. Davalı ...'ta sessiz kalarak bu hileye katılmıştır. Böylelikle dava konusu aracın mülkiyeti davalıya geçmiştir. İradeyi sakatlayan ve

2
1. HD., E. 1984/998 K. 1984/10185 T. 15.10.1984

hile

reddedilerek, dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü : Davada davacının, hile hukuksal nedeni ile dava konusu 60 ve 62 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin temliki tasarrufun iptalini istediği açıktır. Nitekim, mahkemece de iddia bu yolda nitelendirilmiştir. Hile hukuksal nedeni ile açılan iptal davalarında BK. nun 31. maddesinde öngörülen süre temliki işlemin yapıldığı tarihten değil, hilenin öğrenildiği tarihten başlar. O halde, mahkemece hileye ıttıla yönünden tarafların gösterecekleri delillerin dinlenilmesi, ıttıla tarihinin açıkça saptanması, davanın süresinde açıldığının anlaşılması halinde, hile

3
1. HD., E. 2005/13113 K. 2005/13860 T. 27.12.2005

hile

edildiğini, temlikin hile hata ile yapıldığını, gabin nedeniyle de geçersiz olduğunu, yine , davalı M. tarafından hileye düşürülmek suretiyle elinden alınan ... olmasında bir isabetsizlik yoktur. Hile iddiasına gelince; Bilindiği üzere; hile,genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya, özellikle sözleşme ... . Hata da yanılma hilede yanıltma söz konusudur.B.K'nun 28/l maddesinde açıklandığı üzere taraflardan biri diğer tarafın kasıtlı aldatmasıyla sözleşme ... kullanmak suretiyle hukuki ilişkiyi geçmişe etkili (makable Şamil) olarak ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir. Öte yandan,hile her türlü

4
1. HD., E. 2011/10234 K. 2011/11843 T. 28.11.2011

hile

yapılmış bir satış sözleşmesi olmadığı, hata ve hileye dayalı olarak F.aleyhine dava açılabileceği, davalının önceki satışla bir ilgisinin olduğunun ... reddine karar verilmiştir. İddiaların içeriği ve ileri sürülüş biçimine göre davada hile hukuksal nedenine dayanıldığı açıktır. Bilindiği üzere; hile ... olan hatalı bir kanıyı koruma yahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır. Hata da yanılma hilede yanıltma söz konusudur. B.K'nun 28/l maddesinde ... ortadan kaldırabilir ve verdiği şeyi geri isteyebilir. Öte yandan, hile her türlü delille ispat edilebileceği gibi iptal hakkının kullanılması hiç bir

5
13. HD., E. 2015/915 K. 2016/1041 T. 20.1.2016

hile

hileye düşürüldüğünü ileri sürerek sözleşmenin hata ve hile nedeniyle iptaline karar verilmesini istemiştir. Davalı davanın reddini dilemiştir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 1-Davacı, açmış olduğu davada 05.08.2004 tarihli sözleşmede hata ve hileye ... iddia ettiği 18.01.2010 tarihinden önce hata ve hileyi öğrendiğine yönelik savunma ve delil bulunmamaktadır. Davanın süresinde açıldığının kabulü gerekir

6
2. HD., E. 2013/2763 K. 2013/29141 T. 10.12.2013

hile

davalı tarafından yapılan hile ve gabin sonucu zarara uğradığını iddia edip bunun tazmini talep etmiş ise de; gösterilen delillerle hile ve gabin iddiası ... memuru önünde resmi şekilde yapılan trampa akdinin hata, hile ve edimler arasındaki aşırı oransızlık iddiasına dayanmaktadır. Taraflar, tapuda trampa akdini düzenlemekle, boşanma protokolü ile bağı kesmişlerdir. Bu trampanın hata, hile ve gabin sebebiyle bozulması istendiğine göre, dava aile mahkemesinin

7
1. HD., E. 2008/9411 K. 2008/11215 T. 5.11.2008

hile

ve hile ile davalılar adına tescilinin sağlandığını ileri sürerek taşınmazdaki payının adına tesciline karar verilmesini istemiştir. Davalılar, hak ... . Gereği görüşülüp, düşünüldü. Dava, hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir ... devredilmiş olup, davacı anılan işlemin hile ile gerçekleştirildiğini iddia etmiştir. Bilindiği gibi; hile, genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya ... şeklinde tanımlanır. Hata da yanılma hilede yanıltma söz konusudur. Borçlar Kanununun 28/l maddesinde açıklandığı üzere taraflardan biri diğer tarafın

8
1. HD., E. 2009/6969 K. 2009/7474 T. 29.6.2009

hile

Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, ortak miras bırakanlarının malik olduğu .ayrı taşınmazdaki paylarının davalıların hile ve kandırmaları ... tarafından satış suretiyle pay temliki yapıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, davanın reddine karar verilmişse de; iddianın ileri sürülüş biçiminden hile ... söyleyebilme olanağı yoktur. Bilindiği üzere; hile,genel olarak bir kimseyi irade beyanında bulunmaya,özellikle sözleşme yapmaya sevketmek için onda kasten hatalı bir kanı uyandırmak,veya esasen var olan hatalı bir kanıyı koruma yahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır. Hata da yanılma hilede yanıltma söz

9
1. HD., E. 2014/2909 K. 2015/3911 T. 19.3.2015

hile

Taraflar arasında görülen davada;Davacı, maliki olduğu 31 parseldeki 2 nolu bağımsız bölümü kendisine ölünceye kadar bakılacağı vaadi nedeniyle yanıltılması sonucunda hile ile davalıya temlik ettiğini ileri sürerek, tapu iptal ve tescile karar verilmesini istemiştir. Davalı, iddiaların doğru olmadığını ... ilamı doğrultusunda davacının "hile" olgusunu ne zaman öğrendiği hususunun araştırılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken; mahkemenin, salt satışın bizzat gerçekleştirilmesi nedeniyle hilenin satış tarihinde öğrenildiği yolundaki kabulü ve bu gerekçe ile davanın süreden reddedilmesi doğru

10
1. HD., E. 2012/89 K. 2012/2747 T. 12.3.2012

hata hile ikrah • hile • tapu iptali

reddine karar verilmiştir. Öncelikle belirtmek gerekir ki; dava dilekçesinin içeriği ve iddianın ileri sürülüşü itibariyle, davada "hile" hukuksal nedenine ... düzeyde kalmış, iradeyi bozucu nedenlerden (hata, hile, ikrah) hangisinin irdelendiği açıklanmamıştır. Bilindiği üzere; hile, genel olarak bir kimseyi ... yahut devamını sağlamak şeklinde tanımlanır. Hata da yanılma, hilede yanıltma söz konusudur. Borçlar Kanununun 28/1.maddesinde açıklandığı üzere ... ve verdiği şeyi geri isteyebilir. Öte yandan, hile her türlü delille isbat edilebileceği gibi, iptal hakkının kullanılması hiç bir şekle bağlı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: