S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 21.740

1
2. HD., E. 2010/19383 K. 2011/19205 T. 21.11.2011

hukuki dinlenilme hakkı

olan "hukuki dinlenilme hakkı"nın bir sonucu olarak kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesi gerektiğini hükme bağlamıştır. Mahkemenin hüküm ... gösterilmeden genel ve soyut sözlerle sonuca gidildiği anlaşılmaktadır. Hüküm, yeterli gerekçeyi içermediği ve bu nedenle davalı-davacı kocanın hukuki dinlenilme hakkına özen gösterilmeden verilmiş olduğundan; bozma kararı verilmesi gerekmiştir. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA

2
6. HD., E. 2013/17008 K. 2014/282 T. 15.1.2014

hukuki dinlenilme hakkı

, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklarıyla bağlı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Hukuki dinlenilme hakkı, Anayasının 36

3
14. HD., E. 2013/11511 K. 2013/11899 T. 20.09.2013

hukuki dinlenilme hakkı

yargılamanın diğer ilgilileri, kendi haklarıyla bağlı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Hukuki dinlenilme hakkı, Anayasanın 36.maddesinde ve Avrupa

4
8. HD., E. 2020/1475 K. 2020/8377 T. 17.12.2020

hukuki dinlenilme hakkı

süresinin beklenilmesi, anılan davalının da kararı temyiz etmesi halinde temyiz dilekçesinin hukuki dinlenilme hakkının sağlanması açısından karşı tarafa ... alınarak temyiz süresinin beklenilmesi,anılan davalının da kararı temyiz etmesi halinde temyiz dilekçesinin hukuki dinlenilme hakkının sağlanması açısından ... temyiz dilekçesinin hukuki dinlenilme hakkının sağlanması açısından karşı tarafa tebliğ edilmesi ve bu şekilde temyiz ve tebliğe ilişkin usuli işlemlerin

5
2. HD., E. 2018/7221 K. 2019/2987 T. 19.3.2019

hukuki dinlenilme hakkı

kararların somut ve açık olarak gerekçelendirilmesi hukuki dinlenilme hakkının da (HMK m.27) gereğidir. Yargı organları her iki tarafın iddia ve savunmaları ... /2016 tarihli ilk hüküm davalı kadının, "Dinlenmesinden açıkça vazgeçmediği tanığı ... dinlenmeden, hüküm kurulması davalının hukuki dinlenilme hakkının

6
2. HD., E. 2013/26049 K. 2014/9786 T. 22.4.2014

hukuki dinlenilme hakkı

hüküm kurulmuştur. Bu husus, davalının hukuki dinlenilme hakkını (HMK. md.27) zedeleyen önemli bir usul hatası olup bozma sebebidir. Temyiz edilen hükmün

7
2. HD., E. 2016/6916 K. 2016/7931 T. 19.4.2016

hukuki dinlenilme hakkı

teşkili sağlanmadan davacının yokluğunda karar verilmesi hukuki dinlenilme hakkının ihlali (HMK m. 27) niteliğinde olup, hükmün bu nedenle bozulması

8
22. HD., E. 2015/7806 K. 2015/10322 T. 16.3.2015

hukuki dinlenilme hakkı

halinde, temyiz dilekçesinin hukuki dinlenilme hakkının sağlanması açısından karşı tarafa tebliğ edilmesi ve bu şekilde temyiz ve tebliğe ilişkin usuli

9
2. HD., E. 2012/19168 K. 2013/6112 T. 7.3.2013

hukuki dinlenilme hakkı

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Toplanan delillerden davalının yerleşim yeri adresinin .. köyü/.../Balıkesir olduğu anlaşılmaktadır. Dava dilekçesi davalıya; davacı kocanın dava dilekçesinde bildirdiği kendi adresinde yapılmış olup yapılan tebliğ geçersizdir. Davalının hukuki dinlenilme hakkı (HMK md.26) çerçevesinde dava dilekçesi ve duruşma gününün usulünce tebliği sağlanıp cevap verme ve delillerini gösterme imkanı tanınıp, gösterdiği

10
2. HD., E. 2014/10625 K. 2014/21564 T. 04.11.2014

hukuki dinlenilme hakkı

, "delil listesi ve duruşma gününün" tebliğine ilişkindir. Davalıya dava dilekçesi tebliğ edilmeden, yokluğunda hüküm tesisi, davalının hukuki dinlenilme hakkını (HMK.m.27) zedeleyen önemli bir usul hatasıdır. Bu husus nazara alınmadan hüküm kurulması doğru bulunmamıştır. Temyiz edilen hükmün yukarıda

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: