S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 220.901

1
22. HD., E. 2017/24459 K. 2019/19724 T. 23.10.2019

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi

, davacının kendi rızası ile sendikaya üye olduğunu, ödenen ücretlerin toplu sözleşmesi ile belirlenen ücretler olup yevmiye düşürülmesinin söz konusu ... arasında, işçilerin toplu sözleşmesinden protokoldeki şartlar ve öngörüler doğrultusunda yararlandırılmaları kararlaştırılmış, getirilen özel hükümlere ... ücretinin işverence tek taraflı olarak düşürülmesi söz konusu değildir. Davacıya yürürlükte olan toplu sözleşmesi gereğince ödenmesi gereken menfaatler davalı tarafça ödenmektedir. Bu şekilde davacının toplu sözleşmesinden faydalanmasıyla birlikte toplu sözleşmesinin işçiler lehine getirdiği akçalı

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

2
9. HD., E. 2021/2968 K. 2021/7319 T. 31.3.2021

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi

teknisyeni olarak çalışırken işe ilk girdiğinde günlük ücretinin 36,10 TL olduğunu, sendikaya üye olarak Toplu İş Sözleşmesinden yararlanmaya başladıktan sonra ... vekili, davacının ilk işe girdiği dönemde günlük yevmiyesinin 36,10 TL olduğunu, sendikal haklardan ve Toplu İş Sözleşmesinden yararlandırılmaya ... toplu sözleşmesinden protokoldeki şartlar ve öngörüler doğrultusunda yararlandırılmaları kararlaştırılmış, getirilen özel hükümlere göre davacı ve ... kararda özetle; tarafların anlaşması ya da düzen ilkesi gereği Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca kök ücretin düşürülebileceği, bireysel ve toplu İş

3
22. HD., E. 2017/25512 K. 2019/22971 T. 11.12.2019

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi

... Bölge Müdürlüğü'nün kadrosuna alındığını, müvekkilinin ... Sendikası üyesi olup toplu sözleşmesi kapsamında çalışan işçi olduğunu, müvekkiline, kurum değişikliği olmadan 11 Nisan Belde Belediyesi'nde toplu sözleşmesi kapsamında en son aldığı ücret ve sosyal haklar toplamının mart ayı itibari ile 4.434,16 ... eksik ödenen ücret alacağı ve ödenmeyen ve eksik ödenen toplu sözleşmesi kapsamındaki sosyal hakları, 05/09/2014-15/09/2014 tarihleri arasında ... reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Belediye... ile 11 Nisan Belediyesi arasında 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasını kapsayan toplu sözleşmesi

4
22. HD., E. 2012/20283 K. 2013/17283 T. 11.7.2013

iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi

davacının daimi kadroya 5620 sayılı Yasa gereğince geçirildiği anlaşılmaktadır. İşyerinde uygulanan toplu sözleşmesinin 24. maddesindeki düzenlemeye göre ... girerken geçici sanatkar işçi olarak alınmış olup, kendisi de bu durumu kabul ederek işe başlamıştır. Toplu sözleşmesinde geçici işçilikten daimi işçiliğe ... artış yapılamaz ve ücret skalaları değiştirilemez. Bu işçilere sadece 2007 yılı ve sonraki yıllardaki toplu sözleşmeleriyle belirlenecek genel ücret artışları uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Anılan yasanın hükmüne göre davacının ücretinin değiştirilmesi mümkün olmadığı gibi toplu sözleşmesindeki

5
22. HD., E. 2013/9211 K. 2013/10940 T. 14.5.2013

iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi

dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı vekili, müvekkilinin sözleşmesinin haklı bir sebep ... belgelere göre davacının sözleşmesinin aynı işyerinde çalışan bir bayanla uygunsuz vaziyette görülmesi sebebiyle feshedilmiştir. Sendika üyesi olduğu anlaşılan davacının sözleşmesi, toplu sözleşmesinin Ek A 17. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II maddesi gereğince feshedilmiş ise de, anılı toplu sözleşmesinin “edep ve ahlaka mugayir hareketlerde bulunmak” başlıklı Ek-A 17. maddesinde, bu eyleme aykırılık halinde ilkinde yevmiye kesme

6
22. HD., E. 2012/14502 K. 2012/20690 T. 2.10.2012

iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi

işçi olarak görev yaptığını, Disiplin Kurulunun 25/02/2009 tarih ve 2009/5 sayılı kararı ile 12. dönem Toplu İş Sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca haklı ... toplanmaktadır. Gerek, dava tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun sözleşmesini düzenleyen hükümlerinde ve gerekse, 4857 sayılı İş ... sayılı Kanun’da bu konu ile ilgili getirilen düzenleme ise 22. maddede belirtilmiş olup, buna göre “işveren, sözleşmesiyle veya sözleşmesinin eki ... geçerli sebebin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde

7
9. HD., E. 2020/5129 K. 2021/2972 T. 1.2.2021

iş sözleşmesi • toplu iş sözleşmesi

Sözleşmesi'ne göre kadroya alındığı tarihte Endüstri Meslek Lisesi mezunu olduğundan 6. dereceden kadroya alınması gerekirken Toplu İş Sözleşmesi hükümleri göz ... : İlk Derece Mahkemesince, 1995-1997 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 25.maddesinde işveren tarafından işe alınacak olanlara verilecek derecenin ... alınacaklara ilişkin düzenleme mevcut olup her ikisinin de ilk kez işe başlayacak işçilere yönelik düzenlemeler olduğu, aynı Toplu İş Sözleşmesi'nin 60 ... sanatlı işçi konumuna geçen işçilere ilişkin Toplu İş Sözleşmesi ‘nde düzenleme yer almadığı açıklanan bu sebeplerle davacı işçiye ilgili Toplu İş

8
9. HD., E. 2012/36289 K. 2012/40705 T. 4.12.2012

toplu iş sözleşmesi • iş sözleşmesi

Sözleşmelerinden veya davalı ... Belediyesi ile ... Sendikası arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinden faydalanması gerektiğinin tespitine, karar ... katıldıklarını, ... Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 16.12.2008 tarihinde 01.01.2009 - 31.12.2009 yürürlük tarihli Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını, ... Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında 11.03.2009 tarihinde 01.01.2009 -31.12.2009 yürürlük tarihli Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını, ... ile ... Sendikası arasında ise 01.07.2009 tarihinde 01.01.2009-31.12.2010 yürürlük tarihli Toplu İş Sözleşmesi imzalandığını, kapatılan ve 29.03.2009 tarihi itibarı

9
22. HD., E. 2017/17729 K. 2018/26597 T. 10.12.2018

belirsiz süreli iş sözleşmesi • belirli süreli iş sözleşmesi • iş sözleşmesi

konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, müvekkilinin sözleşmesinin 7. maddesinde sözleşmesinin 1 yıl süreli olduğunun açık bir şekilde yazıldığını, sözleşmesi gereği müvekkilinin 1 yıl çalışması gerekirken hiçbir haklı gerekçe gösterilmeksizin ... Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının sözleşmesi feshedilmeden 1 ay önce durumun davacıya ihbar edildiğini ve günlük iş arama süresi toplu olarak ... , gerekse sözleşmenin diğer hükümlerinin değerlendirilmesi sonucunda işbu sözleşmenin belirsiz süreli sözleşmesi olduğunu savunarak davanın reddini

10
22. HD., E. 2012/15739 K. 2013/4274 T. 4.3.2013

belirli süreli iş sözleşmesi • belirsiz süreli iş sözleşmesi • iş sözleşmesi

, müvekkilinin 20.02.2008-10.05.2010 tarihleri arasında davalı işyerinde kimya mühendisi olarak çalıştığını, sözleşmesinin haksız yere sonlandırıldığını ... süreli sözleşmesi ile çalıştığını, bu nedenle kıdem ve yıllık izine hak kazanmasının mümkün olmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesin talep etmiştir. Mahkemece, davacının belirli süreli sözleşmesine göre çalıştığı ve sözleşmenin sürenin bitimiyle sona ermesi nedeniyle ihbar tazminatına hak ... sözleşmesinin belirli süreli kabul edilip edilemeyeceği ve buna göre ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında toplanmaktadır

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: