S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 4.222

1
8. CD., E. 1982/4297 K. 1983/147 T. 19.01.1983

işkence

Cürümlerini söyletmek için işkence yaparak üç kişinin ölümüne sebebiyet vermekten sanıklar; Gazi, Ziya, Faik ve Ayhan'ın yapılan yargılanmaları ... altın bulma olayı nedeniyle, karakolda, adları geçen kişiler üzerinde cürümlerini söyletmek için değişik türde ve işkence yolu ile 13 gün sürdürülen bir baskı uygulaması başlar. Bu amaçla ............ Jandarma Karakolu'nda ve bu karakolun bağlı bulunduğu Merkez Jandarma Bölüğünde işkence eylemleri 13 gün aralıksız sürdürülür. Açık kanıtları ve mahkemenin kabulüne göre işkence, isimleri geçen bu üç kişi hakkında; -copla dövme-, karın ve baş hedeflenerek

2
1. CD., E. 2016/3032 K. 2016/3569 T. 12.10.2016

işkence

MAHKEMESİ :. Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İşkence sonucu ölüme neden olma TÜRK MİLLETİ ADINA Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık . maktul . yönelik cürümlerini söyletmek amacıyla işkence yapmak suretiyle kastı aşan şekilde öldürme suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, incelenen dosyaya göre bozma ... ; Sanık . hakkında maktul . yönelik cürümlerini söyletmek amacıyla işkence yapmak suretiyle kastı aşan şekilde öldürme suçundan kurulan 30.05.2013 tarihli

3
8. CD., E. 2015/6819 K. 2015/23809 T. 3.11.2015

işkence

Tebliğname No : 8 - 2014/144755 SUÇ : İşkence Gereği görüşülüp düşünüldü: Bozmaya uyularak; mahkemece kanıtlar değerlendirilip gerektirici nedenleri açıklanmak suretiyle verilen beraat kararları usul ve yasaya uygun bulunduğundan katılan vekilinin, suçun sübut bulduğuna yönelik temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin (ONANMASINA), 03.11.2015 gününde oyçokluğuyla karar verildi. KARŞI OY Oluşa, katılanın aşamalarda değişmeyen beyanlarına ... davranışlar şeklindeki eylemlerinin işkence suçunu oluşturduğu görüşünde olduğumuzdan bu sanıklar yönünden çoğunluğun onama düşüncesine katılmıyoruz. 03.11.2015

4
8. CD., E. 2016/4299 K. 2016/8968 T. 22.9.2016

işkence

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İşkence HÜKÜM : CMK.nun 3, 4 ve 5. maddeleri gereğince görevsizlik Gereği görüşülüp düşünüldü: Oluşa, iddianamedeki suçun nitelendirilmesine göre; 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'nun 25. ve 26. maddelerinde askeri hakimlerin kovuşturmalarının Askeri Yargıtay'da yapılacağı düzenlenmiş ise de; 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usul Kanunu'nun 17. maddesinde askeri mahkemelerde yargılamayı gerektiren ... kesilmiş olan sanık hakkında TCK.nun 94. maddesinde düzenlenen işkence suçundan açılan davaya bakma görevinin adli yargının görevi kapsamında kaldığı

5
14. CD., E. 2016/3148 K. 2016/3640 T. 12.4.2016

işkence

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İşkence HÜKÜM : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan mahkûmiyet İlk derece mahkemesince verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine, Ancak ... söyletmek için iddianamede ve mütalaada ayrıntıları anlatılan işkence suçu niteliğinde olduğu ve bu yönüyle dosyanın Yargıtay denetiminden geçmesi gerektiği

6
4. CD., E. 2016/13158 K. 2017/22001 T. 11.10.2017

işkence

MAHKEMESİ : 3. Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İşkence HÜKÜMLER : Mahkumiyet Bozma üzerine, Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi. Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; Sanıklara yükletilen işkence eylemleriyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu ögelerinin ve bu eylemlerin sanıklar tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı

7
8. CD., E. 1981/2821 K. 1981/4069 T. 19.06.1981

hırsızlık • işkence

işkence sanığı Jandarma onbaşısı Kamil'in mahkemedeki yanıtına göre suçlama hakkında adli bir kovuşturma yapılmamıştır. Evrak karakoldadır. Sonucu ... sanık bulunacaktır. 2- Bu sanığa mahkeme başkanı veya üyelerinden veya hükümet memurlarından biri sanığa suçunu söyletmek için ona işkence veya onur kırıcı eylemler yapacaktır. Madde işkence eylemini mahkeme hakimleri içinde yaptırıma bağlandığına göre ortada zora sokulacak herhangi bir kimse değil ... işkencenin mağduru Orhan'ın hırsızlık suçunun sanığı olduğu kesin kanıtları ile saptanmamıştır. İkinci başvurusunda anlatımlarını değiştiren hırsızlık

8
8. CD., E. 2023/5018 K. 2024/1021 T. 7.2.2024

işkence • kasten öldürme • neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence

İNCELENEN KARARIN; MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SAYISI : 2007/288 E. 2012/102 K. SUÇ : Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence HÜKÜM : Müebbet ... ağırlaşmış işkence suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmıştır. 2. Adana 5.Ağır Ceza Mahkemesinin 28.02.2012 tarihli kararı ile sanık hakkında kasten ... ... ve babası ..., idarenin denetimi ve gözetimi altında bulunan oğullarının bizzat idari görevliler tarafından işkence sonucu öldürüldüğünü, devletin ... Mahkemesinin 10.10.2019 tarih ve 2015/4450 başvuru numaralı kararı ile;" yaşam hakkı ile işkence yasağının ihlal edildiğine ve ihlal sonuçlarının ortadan

9
8. CD., E. 1981/3143 K. 1981/4070 T. 19.06.1981

hırsızlık • işkence

sanığın suçunu söyletmek için işkence yapmak zalimane, insanca olmayan veya onur kırıcı eylemlerde bulunmak olduğuna göre önce işkencenin mağduru olan ... gibi işlem yapıldığının ve sonucunun bilinmesi gerekir. Herne kadar mahkeme, işkencenin mağduru Üzeyir'den 25.1.1980 günlü duruşmada aldığı bilgiler

10
8. CD., E. 2015/9505 K. 2016/6912 T. 26.5.2016

işkence

MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi SUÇ : İşkence HÜKÜM : Hükümlülük Gereği görüşülüp düşünüldü: 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesindeki hak yoksunluklarının; Anayasa Mahkemesi'nin 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08.10.2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararı gözetilerek infaz aşamasında değerlendirilmesi mümkün görülmüştür. Bozmaya uyularak; yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: