S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5.037

1
19. HD., E. 2015/17469 K. 2016/8758 T. 12.5.2016

ihbar yükümlülüğü

süresi içerisinde kontrol ve muayene ile ayıp ve ihbar yükümlülüğüne uymadığı, bu nedenlerle davacının aldığı malları 6098 sayılı TBK'nun 223/2. maddesi ... , davacının ise bu ihbar yükümlülüğünü de yerine getirmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Dosyadaki

2
15. HD., E. 1989/636 K. 1989/3659 T. 18.09.1989

ihbar yükümlülüğü

yüklenici anılan ihbar yükümlülüğünü yerine getirdiğini usulen karşılamış değildir. Bu nedenle davanın reddedilmiş olması sonucu bakımından doğru olup temyiz

3
9. HD., E. 2002/8670 K. 2002/23433 T. 9.12.2002

ihbar yükümlülüğü

göre; “Çalışan; Bankadan istifa ederek ayrılması durumunda, İş Kanununun öngördüğü sürelere bağlı kalarak ihbar yükümlülüğünü yerine getirmeyi aksi halde

4
11. HD., E. 2014/18150 K. 2015/3597 T. 16.3.2015

ihbar yükümlülüğü

ettiğinin tespit edildiği, ilk kararın gerekçesinde belirtilen hususların bozma dışında kalarak kesinleştiği, davacının süresi içinde ihbar yükümlülüğünü

5
2. HD., E. 2009/9282 K. 2010/11024 T. 7.6.2010

ihbar yükümlülüğü

yapılan ihbarın amacı ise, olayın kamu düzeni ile ilgili olmasıdır. (Bkz. TMK. m. 301 gerekçesi) . Buradaki ihbar yükümlülüğü davanın esasının incelenmesi

6
11. HD., E. 2016/13239 K. 2018/1207 T. 19.2.2018

ihbar yükümlülüğü • poliçe

100 kg, toplamda 55.000 kg zararın oluştuğunu ve toplam zararın poliçeye göre 42.900 TL olduğunu, gerekli ihbar yükümlülükleri ve sözleşmeden doğan ... , davacıların üzerine düşen ihbar yükümlülüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle davanın ... A.Ş. yönünden kısmen kabulü ile 9.507,64 TL’nin hasat tarihi olan 28/10

7
19. HD., E. 2013/17443 K. 2014/699 T. 7.1.2014

ihbar yükümlülüğü • fatura

bulunmadığını ve fiyatını sorduğunu, talepde 3G özelliğinin bulunmadığını, davacının ihbar yükümlülüğünü kanunda belirtilen sürelerde yerine getirmediğini

8
11. HD., E. 2016/7852 K. 2017/2876 T. 15.5.2017

bilânço • ihbar yükümlülüğü

istemekte haklı olduğu, ancak sözleşmenin 7.2. maddesi gereğince davacı kurumun ihbar yükümlülüğünü yerine getirmediği, bu nedenle davalı kurumun işlemiş faiz

9
11. HD., E. 2016/6753 K. 2016/9520 T. 13.12.2016

bilânço • ihbar yükümlülüğü

7.2 maddesindeki ihbar yükümlülüğü kapsamında davalıya ihbar edilmediği gerekçesi ile davacının davasının kısmen kabulü ile 2.812,70 TL alacağın dava

10
19. HD., E. 2015/12859 K. 2016/4167 T. 8.3.2016

fatura • ihbar yükümlülüğü

edilebileceği, taraflar arasındaki ilişkinin ticari satım ilişkisi olduğu, ihbar yükümlülüğünün davalı tarafça yerine getirilmediği, dolasıyla alıcının emtiayı bu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: