S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 249.460

1
17. HD., E. 2015/18506 K. 2016/3112 T. 14.3.2016

iptal davası

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı ... halinde ise davalı borçlu ve davalı ... arasındaki satışın geçerli olduğu belirlenecektir. Tasarrufun iptali davaları geçerli tasarruflar için açılabileceği gözönüne alındığında tasarrufun iptali davalarında borçlunun yaptığı tasarrufların davacı alacaklı açısından alacak ve fer'ilerini karşılayacak oranda ... gerekir. Bunlardan başka kötü niyet sahibi üçüncü şahıslar aleyhine de iptal davası açılabilir. Somut olayda borçlu olduğu bildirilen ...'ın ölmüş olduğu ve

2
2. HD., E. 1983/530 K. 1983/1842 T. 03.03.1983

iptal davası

İsmail ve arkadaşları ile Saliha arasındaki vasiyetname iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki davalı tarafından istenilmekle, dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü : MK.nun 499 - 500. maddelerinde yer alan iptâl ... sürmedikçe hâkim, şekil eksikliğini kendiliğinden inceleyemez. MK.nun 501. maddesine göre iptâl davası için zamanaşımı öngörülmüştür. Öte yandan, iptâlini ... halde, dava açılmazsa ölüme bağlı tasarruf sağlık kazanacağı gibi, zaman aşımına uğrayan tasarruf bile geçerliğe kavuşur. İptal davası hakkı mirasçılara

3
17. HD., E. 2012/14808 K. 2014/5142 T. 07.04.2014

iptal davası

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı Şirket vekili, dava dışı borçlu K2 ... ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Tasarrufun iptali davalarında borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede ... iptal davası açılabilir. Somut olayda davada yer almayan K2 için takip yapılıp bu takipteki alacağın tahsiline yönelik olarak işbu dava açılmıştır. Ancak

4
12. HD., E. 2018/4862 K. 2018/14117 T. 25.12.2018

iptal davası

beyanla mükerrer takibin iptali talebinde bulunduğu, mahkemece, asıl icra takibinin borçlusu olmadığından tasarrufun iptali davasına dayalı olarak ayrı takip başlatılmasında usule aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür. İİK'nun 283/2. maddesinde; “İptal davası ... iptali davası açtığı, dava sonucunda ... 22. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 22/12/2015 tarih ve 2014/51 E., 2015/520 K. sayılı kararı ile, "tasarrufun iptali ... takip dosyasındaki alacak ile sınırlı olmak üzere davalı ...'dan alınarak davacıya verilmesine" hükmedildiği görülmektedir. Tasarrufun iptali davası

5
2. HD., E. 1979/2321 K. 1979/2517 T. 27.03.1979

iptal davası

Kamu hukuku adına C. Savcılığı ile K1 ve K2 arasında doğum kaydının iptali davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm davalı K1 tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : Davacı, 1826 sayılı Kanunun 2. maddesine göre, bu kanunun yayınlanmasından itibaren 300 gün ... , C. Savcılarının iptali davası açmak haklarının bulunduğuna açıkça işaret edilmiş iken, 1826 sayılı Kanun da böyle bir hükme yer verilmemiş ise de ... . Savcısına iptal davası açmak hakkı tanımamak mümkün değildir. 2 - Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplerle ve özellikle

6
15. HD., E. 1988/2881 K. 1988/2622 T. 11.07.1988

iptal davası

Taraflar arasındaki davanın (İstanbul Asliye Dördüncü Ticaret Mahkemesi)nce görülerek mahkeme ilamında belirtilen gerekçelere binaen verilen 6.5.1987 tarih ve 949-273 sayılı hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş olmakla; dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği konuşulup düşünüldü: 1- İİK.nun 288. maddesi hükmü gereğince iptal davaları borçlu ve borçlu ile hukuki muamelede bulunan kişiler aleyhine açılması ... iptal davasının açılabilmesi için öncelikle borçlunun aczinin gerçekleşmiş olması gerekir. İİK.nun 105 ve 143. maddelerinde öngörülen kesin ve geçici aciz

7
17. HD., E. 2013/487 K. 2014/802 T. 28.1.2014

iptal davası

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda verilen hükmün duruşmalı olarak temyizen tetkiki davacı vekilince ... İİK.nın 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun iptali isteğine ilişkindir. Aynı yasanın 282. maddesi gereğince iptal davaları borçlu ve borçlu ... üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir. Buradaki üçüncü kişiden maksat, borçlu ile doğrudan işlem yapan değil, borçlu ile işlemde bulunan ... kastı ile hareket ettiğini bilen veya bilmesi gereken kişilerden olduklarının kanıtlanmasına bağlıdır. İİK’nın 283/II maddesine göre de iptal davası

8
15. HD., E. 2000/2148 K. 2000/2688 T. 30.05.2000

iptal davası

gerekmiştir. 2- Dava İİK'nın 277. ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir. İİK. 282. maddesi gereğince, iptal davaları borçlu ve ... kötüniyetli üçüncü şahısları aleyhine iptal davası açılabilir. Somut olayda davalılardan Mehmet'in kötüniyetli üçüncü kişi olduğu davacı alacaklı tarafından

9
1. HD., E. 1990/12555 K. 1990/12015 T. 26.10.1990

iptal davası

nedenin (harici satışın ve buna bağlı zilyetliğin) davalıya mülk edinme hakkını sağlayıp sağlayamayacağı iptal davasında incelenerek değerlendirilecek ve

10
13. HD., E. 2015/22240 K. 2015/23116 T. 2.7.2015

iptal davası

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü. KARAR Davacı ... başlatmıştır. Davalı bu takibe karşı İcra Hukuk mahkemesinde takibin iptali davası açmış takibin iptaline dair verilen karar 18.12.2012 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı senedi 10 yıllık zamanaşımı süresi dolmadan icra takibine koymuş, bu takibe karşı açılan iptal davası kesinleştikten itibaren Borçlar Kanunu 158

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: