S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 259.553

1
12. HD., E. 2018/14825 K. 2019/17312 T. 2.12.2019

istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu

yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf dilekçesinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 355. maddesinde “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, Bölge Adliye Mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde ... sonra gerekçeli istinaf dilekçesini verdiği, Bölge Adliye Mahkemesince, "gerekçeli kararın tebliğinden itibaren yasal 10 günlük süre içerisinde istinaf sebeplerini belirtir dilekçe verilmediği gerekçesiyle, istinaf dilekçesinin reddine" şeklinde hüküm kurulduğu, bu kararın borçlu vekili tarafından temyiz

2
12. HD., E. 2020/5871 K. 2020/8286 T. 8.10.2020

istinaf dilekçesi

Kanunu’nun 342/3. maddesinde; “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda ... ; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu ... dilekçesi verilerek istinaf isteminde bulunulduğu ancak; gerekçeli kararın 04.11.2019 tarihinde tebliğine rağmen yasal 10 günlük sürede gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı, alacaklının 22.11.2019 tarihinde katılma yoluyla istinaf dilekçesi sunduğu görülmekle beraber borçlunun istinaf dilekçesinin Bölge

3
11. HD., E. 2020/4420 K. 2021/4477 T. 27.5.2021

istinaf dilekçesi

A.Ş. vekili tarafından verilen bir istinaf dilekçesine rastlanılmadığı ve ancak 13.03.2018 havale tarihli “Trabzon İcra Müdürlüğü’nün 2018/6507 esas ... verilen istinaf dilekçesinin yukarıda anılan dilekçe olup olmadığının tespit edilmesi, davacı, birleşen dosya davalısı tarafından verilmiş başkaca bir ... sunan davacı-birleşen dosya davalısı vekili Av. ... 03.02.2020 tarihli dilekçesi ile 13.03.2018 tarihli başka bir içerikte istinaf dilekçesi sunmuş, daha ... dosya davalısı vekili Av. ...’in 03.02.2020 tarihli dilekçesi ekinde sunduğu 13.03.2018 tarihli dilekçenin istinaf dilekçesi olarak sunulup sunulmadığı

4
12. HD., E. 2021/86 K. 2021/1101 T. 4.2.2021

istinaf dilekçesi

tebliğ edildiği, şikayetçiler vekili tarafından gerekçeli istinaf dilekçesinin ise süreden sonra 03.08.2019 tarihinde verildiği anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 342/3. maddesinde; “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek ... 355. maddesinde ise; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık ... " beyanını da içerir istinaf dilekçesini verdiği halde, bölge adliye mahkemesince kamu düzeni yönünden inceleme dahi yapılmadan istinaf talebinin süreden

5
2. HD., E. 2022/7901 K. 2022/7602 T. 3.10.2022

istinaf dilekçesi

. Açıklanan bu hukuki düzenlemelere göre; vasi ... 29.03.2022 tarihli istinaf dilekçesi vasilik görevinden alınmaya itiraz niteliğinde olup ...’nun 29.03.2022 tarihli istinaf dilekçesi ise vasilikten kaçınma niteliğindedir. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6.Hukuk Dairesinin 25.05.2022 tarih ve 2022/1086 Esas-2022 ... edilmiş, vesayet makamının vasi değişikliğine ilişkin ek kararına karşı istinaf kanun yolunun kapalı olduğundan bahisle ilgililerin istinaf dilekçelerinin ... dosya temyiz incelemesi için Yargıtaya gönderilmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 422. ve 488. maddeleri nazara alındığında ilgililerin istinaf dilekçesi adı

6
12. HD., E. 2018/12221 K. 2019/2516 T. 20.2.2019

istinaf dilekçesi

; “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355. madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.” düzenlemesine, aynı Kanunun 355. maddesinde ise; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen ... Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar kaldırılarak gerek dava dilekçesinde gerek istinaf dilekçesinde ileri sürülmeyen ayrıca ... '' şeklinde karar verildiği, takip dosyasında gazete ile ilana ilişkin bir talep de bulunmadığı, şikayet eden borçlunun gerek dava dilekçesinde gerekse istinaf

7
12. HD., E. 2018/11646 K. 2019/1763 T. 11.2.2019

istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu

, ............ Hukuk Dairesinin 11/04/2018 tarih ve 2018/20 E.- 2018/878 K. sayılı kararı ile HMK’nun 342/2-e, 352 ve 346. maddeleri uyarınca istinaf dilekçesinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 342/3. maddesinde; “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla ... inceleme yapılır” düzenlemesine; aynı Kanun'un 355. maddesinde ise; “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak ... tarihinde tebliğine rağmen yasal 10 günlük süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı görülmektedir. ./.. -2- Bu durumda, Bölge Adliye

8
12. HD., E. 2018/11290 K. 2018/12485 T. 29.11.2018

istinaf dilekçesi • istinaf dilekçesinin reddi • istinaf yolu

342/2-e, 352 ve 346. maddeleri uyarınca istinaf dilekçesinin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 342/3. maddesinde; “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar ... istinaf isteminde bulunduğu, ancak; gerekçeli kararın 18.5.2018 tarihinde tebliğine rağmen yasal 10 günlük süre içerisinde gerekçeli istinaf dilekçesi sunulmadığı görülmektedir. Bu durumda, Bölge Adliye Mahkemesi'nce yapılacak iş, HMK’nun 342/2/e 342/3. maddesinde belirtildiği üzere, istinaf dilekçesi

9
12. HD., E. 2017/4799 K. 2018/9352 T. 8.10.2018

istinaf dilekçesi

tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 342/3. maddesinde “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve ... gerekli inceleme yapılır.” hükmüne, aynı Kanunun 355. maddesinde ise “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak ... günü, HMK’nın 342/3. maddesine uygun olacak şekilde istinaf dilekçesini verdiği halde, 16/01/2017 tarihli istinaf gerekçelerini içeren dilekçesinin, icra ... .maddesinde belirtildiği üzere, istinaf dilekçesini reddetmeden, HMK’nın 355. maddesi uyarınca kamu düzeni ile sınırlı inceleme yapmaktır. Şayet, incelenen

10
12. HD., E. 2017/4801 K. 2018/9350 T. 8.10.2018

istinaf dilekçesi

tarihinden sonra verilen kararlar hakkında uygulanır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 342/3. maddesinde “İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve ... gerekli inceleme yapılır.” hükmüne, aynı Kanunun 355. maddesinde ise “İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Ancak ... . maddesine uygun olacak şekilde istinaf dilekçesini verdiği halde, 30/01/2017 tarihli istinaf gerekçelerini içeren dilekçesinin, icra mahkemesi kararının ... belirtildiği üzere, istinaf dilekçesini reddetmeden, HMK’nın 355. maddesi uyarınca kamu düzeni ile sınırlı inceleme yapmaktır. Şayet, incelenen mahkeme kararında

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: