S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 374.552

1
2. HD., E. 2018/7296 K. 2019/5788 T. 13.5.2019

istinaf yolu • istinaf yoluna başvuru süresi

başvuru talebi ise 14/05/2018 tarihinde yapılmıştır. İstinaf kanun yoluna başvuru süresi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 345. maddesi "İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri

2
12. HD., E. 2021/493 K. 2021/1525 T. 15.2.2021

istinaf yolu • istinaf yoluna başvuru süresi

reddine karar verildiği, iş bu karar aleyhine istinaf yoluna başvurulması üzerine, bölge adliye mahkemesince, şikayetçinin istinaf yoluna başvurusu ... tarihinde tebliğ edildiği, istinaf yoluna başvuru süresinin son gününün 31/07/2020 Kurban Bayramının 1. günü olduğu resmi tatil sonrası ilk iş günü olan 04/08/2020 tarihinde yasal süresinde istinaf yoluna başvurulduğu gerekçesi ile kararın temyiz edilmesi üzerine Bölge Adliye Mahkemesince dosyadan el çekilmiş

3
12. HD., E. 2020/3860 K. 2020/10862 T. 16.12.2020

istinaf yolu • istinaf yoluna başvuru süresi

reddine hükmedildiği, borçlu tarafından, ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesinin ... İflas Kanunu'nun 363/1. maddesine göre; istinaf yoluna başvuru süresi, tefhim veya tebliğden itibaren on gündür. Somut olayda, 30.04.2019 tarihli ilk ... , bu durumda, borçlu tarafından, ilk derece mahkeme kararına karşı süresi içerisinde istinaf yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır. O halde, Bölge Adliye

4
8. HD., E. 2017/11430 K. 2017/12837 T. 12.10.2017

istinaf yolu

tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 18. Hukuk Dairesince istinaf başvuru dilekçesinin İİK.nun 363-365. maddeleri ... /864 K. Sayılı kararıyla şikayetin reddine karar verilmiş, borçlu vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi 18 ... malın değer veya miktarı 1.000 TL’yi geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. Anılan hükümdeki kesinlik sınırının, aynı Kanunun ek (1). maddesi ... anlaşıldığından, icra mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemesince, İİK'nun 365/3. maddesi uyarınca istinaf isteminin

5
8. HD., E. 2017/9426 K. 2017/12836 T. 12.10.2017

istinaf yolu

vekili tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine ... Bölge Adliye Mahkemesi... Hukuk Dairesi'nce istinaf başvuru dilekçesinin İİK'nun 363-365 ... 1.000 TL’yi geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. Anılan hükümdeki kesinlik sınırının, aynı Kanunun ek (1). maddesi dikkate alındığında ... TL. yine aynı Kanunun ek (1). maddesi uyarınca da 01.01.2017 tarihinden itibaren 7.260 TL olarak uygulanması gerekmektedir. İstinaf yoluna başvurulan ... , icra mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulamaz. Bu nedenle, Bölge Adliye Mahkemesince, İİK'nun 365/3. maddesi uyarınca istinaf isteminin

6
12. HD., E. 2020/2199 K. 2020/9781 T. 16.11.2020

istinaf yolu

, taraflarca istinaf yoluna başvurulduğu, Bölge Adliye Mahkemesince, her ne kadar kararın gerekçe kısmında "davacının diğer istinaflarına gelince" yazılmışsa da ... gereğince esastan reddine karar verildiği görülmektedir. İlk derece mahkemesi kararı aleyhine borçlu tarafından da istinaf yoluna başvurulduğu halde, Bölge Adliye Mahkemesince, borçlunun istinaf yoluna başvuru dilekçesinin incelenmediği anlaşıldığından, Bölge Adliye Mahkemesi kararının sair hususlar

7
12. HD., E. 2020/4873 K. 2021/647 T. 20.1.2021

istinaf yolu

vekalet ücreti hükmedilmesi, borçlunun ise verilen kararın dilekçesinde belirttiği sebeplerle hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek istinaf yoluna ... incelenmesinde; 02.03.2005 tarih ve 5311 sayılı Kanunun 26. maddesi ile değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 365/1. maddesinde; “İstinaf yoluna başvurma, yasal süre geçtikten sonra yapılır veya istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz veya şikâyetin reddine ... miktar itibariyle istinaf yoluna başvurulmasına olanak bulunmayan (vekalet ücreti ) kısmına ilişkin olup, anılan kararın temyiz kabiliyeti bulunmamaktadır

8
12. HD., E. 2016/31984 K. 2017/1185 T. 6.2.2017

istinaf yolu

MAHKEMESİ : ... Bölge Adliye Mahkemesi Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararına karşı istinaf yoluna başvurulması sonucu ... Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi'nce verilen kararın, süresi içinde temyizen tetkikinin borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahal ... verildiği, borçlu vekili tarafından, şikayetin reddine dair ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğu, ... Bölge Adliye Mahkemesi’nin 20 ... sayılı İİK'nun 363. maddesinde, istinaf yoluna başvurulabilecek kararlar belirtilmiştir. Borçlunun kıymet takdirine itirazı hakkında ilk derece

9
8. HD., E. 2018/11662 K. 2019/9782 T. 4.11.2019

istinaf yolu

sonunda ... 25. Asliye Hukuk Mahkemesi hükmüne karşı, teftiş makamı ... tarafından istinaf yoluna başvurulması sonunda ... Bölge Adliye Mahkemesi 16.Hukuk ... belirlenmesine ve 6100 sayılı Hukuk Muhakameleri Kanun'un 345.maddesinde istinaf yoluna başvurma süresinin 2 hafta olarak öngörülmüş olmasına dosya muhtevasına ... genel gerekçesinde “İstinaf yoluna başvuru süresi, ilk derece mahkemelerince verilen kararların taraflara usulen tebliğini takip eden otuz gün olarak ... gün olarak düzenlenmiştir.” yazılıdır. Yine 5236 sayılı Kanun’un 426/E maddesinin genel gerekçesinde “İstinaf yoluna başvuru süresi otuz gün olarak

10
12. HD., E. 2018/3613 K. 2018/8623 T. 25.9.2018

istinaf yolu

hususundaki ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir” hükmüne yer verilmiştir. Buna göre, anılan Kanun maddesinde, "istinaf yolu"ndan söz edilmekle birlikte istinaf kanun yolu incelenmesini yapacak

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: