S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 29.653

1
20. HD., E. 2011/7602 K. 2011/11699 T. 18.10.2011

kadastro tespitine itiraz • bilirkişi kurulu • kadastro tesbitine itiraz

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: Kadastro sırasında T... köyü 120 ada 46 parsel sayılı 2241,04 m2 yüzölçümlü taşınmaz, ağaçlık niteliği ile Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı Orman Yönetimi, taşınmazın orman ... vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 1979 yılında orman kadastrosu ve

2
20. HD., E. 2011/4321 K. 2011/8149 T. 28.06.2011

kadastro tesbitine itiraz

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R ... tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 5304 sayılı Yasa ile değişik 3402 sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne göre orman sınırlandırması yapılmış, taşınmaz orman sınırları dışında bırakılmıştır. Kadastro tespitine itiraz davaları, tespit

3
20. HD., E. 2016/4652 K. 2016/4515 T. 14.4.2016

kadastro tesbitine itiraz

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi - K A R A R - Dosya kapsamına, iddia ve savunmaya, mahkemece kabul edilen hukukî niteliğe göre uyuşmazlık, kadastro tespitine itiraz davası olup, dava konusu taşınmazlar kadastro sırasında ... adına ham toprak ve tarla vasfıyla tespit edilmiş olup, gerçek kişi tarafından kadastro tespitine itiraz edildiği, mahkemece gerekmediği halde ... ... davaya dahil edildiği, ... ... açılmış bir davası bulunmadığı gibi 3402 sayılı Kanunun 30/2. maddesinin de uygulama olanağı bulunmadığı anlaşıldığından, 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 14. maddesi ve Yargıtay Büyük Genel Kurulunun

4
20. HD., E. 2011/15043 K. 2012/3201 T. 6.3.2012

kadastro tesbitine itiraz

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca ... karar verilmiş, hüküm davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir. Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Gerek 766 sayılı Yasa, gerekse 3402 sayılı Yasa hükümleri uyarınca kadastro tespitine itiraz davalarında husumetin yararına tespit tutanağı düzenlenen kişilere yöneltilmesi zorunludur. Dava 3402 sayılı Yasanın ek 4. maddesine göre yapılan kadastro tespitine itiraz niteliğindedir. Davanın niteliğine göre

5
20. HD., E. 2010/15609 K. 2011/1839 T. 28.02.2011

kadastro tesbitine itiraz

Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Kadastro sırasında ... ; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Kural olarak; kadastro davaları, lehine tespit ya da kadastro ... tarafından çekişmeli taşınmazın eksik yazılan yüzölçümlerinin düzeltilmesi ve adına tescili talebi ile açılan kadastro tespitine itiraz davası niteliğindedir

6
20. HD., E. 2013/10568 K. 2014/6766 T. 23.6.2014

kadastro tesbitine itiraz

gibi, kadastro tespitine itiraz olarak açılan bu davada kadastro tesbitine itiraza ilişkin davanın reddine şeklinde hüküm kurulması gerekirken, itirazın ... tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş, hüküm davacı F.. O.. tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Mahkemece yapılan araştırma ve hükme yeterli değildir. 1) Kadastro tesbitine itiraz davaları tesbit malikleri hasım gösterilerek açılır. Çekişmeli taşınmazlardan

7
20. HD., E. 2016/3148 K. 2016/10416 T. 10.11.2016

kadastro tesbitine itiraz

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davalı ... Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Kadastro sırasında ... Köyü 102 ada 1 parsel sayılı 17.538.090,32m2 yüzölçümündeki taşınmaz, orman niteliğinde devletin hüküm ve ... tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tesbitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde orman kadastrosu, 3402 sayılı Kanunun 4

8
20. HD., E. 2015/9932 K. 2016/9610 T. 27.10.2016

kadastro tesbitine itiraz

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi, davacı ... tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü K A R A R Kadastro sırasında ... köyü 161 ada 4 parsel sayılı 5284,81 m² yüzölçümündeki taşınmaz, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden ... davacı ... tarafından temyiz edilmiştir. Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu

9
20. HD., E. 2015/10048 K. 2016/9616 T. 27.10.2016

kadastro tesbitine itiraz

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi, davacı Hazine vekili tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Kadastro sırasında ... ilçesi, ... Köyü 101 ada 149 parsel sayılı 8.033,90 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, 24.01.1945 ... reddine karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın

10
20. HD., E. 2015/10030 K. 2016/9615 T. 27.10.2016

kadastro tesbitine itiraz

MAHKEMESİ :Kadastro Mahkemesi Taraflar arasındaki kadastro tespitine itiraz davasının yapılan yargılaması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi, davacı Hazine temsilcisi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR Kadastro sırasında ... Köyü 112 ada 44 parsel sayılı 6.845,37 m2 yüzölçümündeki taşınmaz, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ... karar verilmiş; hüküm davacı Hazine temsilcisi tarafından temyiz edilmiştir. Dava, kadastro tespitine itiraza ilişkindir. Çekişmeli taşınmazın bulunduğu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: