S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 28.382

1
21. HD., E. 2015/17435 K. 2015/20741 T. 23.11.2015

kanuni temsilci

yasanın 11. maddesinde kanuni temsilcisi bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligatın bizzat kendilerine yapılması icap etmedikçe kanuni ... kendilerine kanuni temsilci atanmış olanlara ait tebligatın, 19 uncu maddeye göre yapılacağı, 19. madde de ise, kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligatın temsilciye yapılacağı, kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hükümleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması icap ederse temsilciye tebligat yapılmayacağı, kanuni temsilcisi olmayıp da bulunması gerekenlere usulüne göre kanuni temsilci tayini yoluna gidileceği belirtilmiştir. ..../.... Yukarıda yer

2
21. HD., E. 2015/648 K. 2015/13896 T. 16.6.2015

kanuni temsilci

yasanın 11. maddesinde kanuni temsilcisi bulunanlara veya bulunması gerekenlere yapılacak tebligatın bizzat kendilerine yapılması icap etmedikçe kanuni ... kendilerine kanuni temsilci atanmış olanlara ait tebligatın, 19 uncu maddeye göre yapılacağı, 19. madde de ise, kanuni temsilcisi bulunanlara yapılacak tebligatın temsilciye yapılacağı, kanuni temsilcisi bulunanlara kanun hükümleri gereğince bizzat kendilerine tebligat yapılması icap ederse temsilciye tebligat yapılmayacağı, kanuni temsilcisi olmayıp da bulunması gerekenlere usulüne göre kanuni temsilci tayini yoluna gidileceği belirtilmiştir. Yukarıda yer alan

3
3. D., E. 2008/2481 K. 2011/2208 T. 25.5.2011

kanuni temsilci

mahkum olan şirket kanuni temsilcisi …'ın, medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi nedeniyle 818 sayılı Borçlar Kanununun 397'nci maddesinin 1'inci ... kılınmıştır. Dosyanın incelenmesinden, şirketin kanuni temsilcisi ve ortağı … hakkında Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa ... isteminde bulunulmamış sayılmasına, Danıştay veya mahkemece karar verileceği kurala bağlandığından davacı şirketin yargı mercileri önünde kanuni temsilcileri veya kanuni temsilcilerince vekalet yetkisi verilen bir avukat tarafından temsil edilmesi gerekmektedir. Davacı şirket adına Nisan, Mayıs, Haziran

4
3. D., E. 2008/2387 K. 2011/4625 T. 11.9.2011

kanuni temsilci

İstemin Özeti : Davacının kanuni temsilcisi olduğu limited şirketten tahsil edilemeyen Kasım 1995 dönemine ait kaçakçılık cezalı katma değer vergisi borcunun tahsili amacıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10'uncu maddesi uyarınca adına düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı; söz konusu şirket adına ilgili dönem için salınan cezalı vergiye karşı açılan davanın reddi üzerine şirket hakkında ödeme emri düzenlendiği ancak süresinde ödeme yapılmadığı ve ... kamu alacağının tahsili amacıyla ilgili dönemde kanuni temsilci olduğu açık olan davacı adına düzenlenen ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı

5
3. HD., E. 2015/10853 K. 2015/18060 T. 16.11.2015

kanuni temsilci

davalıya kanuni temsilci atandığından temyiz v.b işlemlerin kanuni temsilci tarafından yapılması gerektiğinden mahkemece vasiye muhtıra çıkartılarak kısıtlı

6
2. HD., E. 2016/5586 K. 2016/11385 T. 09.06.2016

kanuni temsilci

bulunmaktadır. Mahkemece, davalının vesayet altında bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar, davada kanuni temsilcileri tarafından temsil edilirler (HMK. m. 52). Öyleyse, öncelikle davalının vesayet altında bulunup bulunmadığı araştırılmalı, vasi atanmış ise dava dilekçesi ve duruşma günü kanuni temsilcisine tebliğ edilmelidir. Taraf teşkilinin bu şekilde sağlanmasından sonra işin esasının incelenmesi gerekirken, dava

7
3. D., E. 1996/5405 K. 1997/2809 T. 3.7.1997

kanuni temsilcilerin sorumluluğu

Temyiz İsteminde Bulunan : ... Vergi Dairesi Müdürlüğü Karşı Tarafı ... İstemin Özeti : Kanuni temsilcisi bulunduğu ... Anonim Şirketinin 1987 ... Anonim Şirketinin kanuni temsilcisi sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davayı kabul eden vergi mahkemesi kararının ... olduğu çekişmesiz bulunan davacının, kanuni temsilci sıfatıyla vergi ödevlerini yerine getirdiğinden söz edilemeyeceğinden, yükümlü şirket adına cebri ... ) vergisi borcundan dolayı kanuni temsilci sıfatıyla düzenlenen ödeme emrini, vergi incelemesinin davacının yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrıldığı

8
4. D., E. 1995/2409 K. 1995/4296 T. 19.10.1995

kanuni temsilcilerin sorumluluğu

İstemin Özeti : Kanuni temsilcisi bulunduğu Aromatik Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 1992/8 ila 10 uncu aylarına ilişkin gelir (stopaj ... gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevler kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği olmayan ... varlıklarından alınır." denilmek suretiyle kanuni temsilcilerin sorumluluğu belirtilmiştir. Ancak bu maddeye göre kanuni temsilcinin takip edilebilmesi için, vergi ... alacağının Vergi Usul Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarınca kanuni temsilcilerden takibi yoluna gidilebilmesi için, vergi borçlusu hakkında tüm takip yollarının

9
3. HD., E. 2014/6402 K. 2014/14255 T. 3.11.2014

kanuni temsilci

kendilerine kanuni temsilci atanmış olanlara ait tebligat, kanuni temsilciye yapılır. Davada, davalı tarafta yer alan ...'ın hükümlü olduğu ve kendisine ... 1

10
3. HD., E. 1979/1079 K. 1979/1008 T. 12.02.1979

kanuni temsilci

kanunî temsilci bulunan diğer davalı K2 'ye tebliğinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Kira sözleşmesini yapan davalı kadın K1 vekilide, K1 'ın

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: