S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 169.081

1
13. HD., E. 2014/38868 K. 2015/37154 T. 17.12.2015

karşı dava

davanın reddi gerektiğini savunmuş, ikame ettiği karşı dava ile ise davacının hapis hakkı gerekçesi ile haksız şekilde uhdesinde tuttuğu 30.000,00 TL tahsilatın davacı- karşı dava davalısından tahsiline karar verilmesini dilemiştir. Mahkemece, asıl dava yönünden davanın 56.146,25 TL üzerinden kabulüne, karşı davadaki talep asıl dava incelemesinde mahsup edildiğinden karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş, karar taraflarca temyiz edilmiştir. 1-Karşı dava ile ilgili hükümler 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 132 ilâ 135 inci maddeleri (1086 sayılı HUMK. 203-208) arasında düzenlenmiştir

2
3. HD., E. 2014/3748 K. 2014/10463 T. 26.6.2014

karşı dava

cevabında ve karşı davasında; iştirak nafakasının artırılması davasının reddine karar verilmesini savunmuş, karşı davasında ise davacının yoksulluk durumunun ... aylık 350 TL'ye yükseltilmesine, nafakanın her yıl TEFE oranında artırılmasına, karşı davanın ise; karşı dava harcının yatırılmadığı gerekçesiyle reddine ... nafakasının aylık 350 TL'ye yükseltilmesine, nafakanın her yıl TEFE oranında artırılmasına, karşı davanın ise; karşı dava harcının yatırılmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir. Kısa kararda; karşı dava hakkında hüküm oluşturulmadığı halde, gerekçeli kararda karşı dava harcının yatırılmadığı gerekçesiyle

3
15. HD., E. 2015/4655 K. 2015/5168 T. 19.10.2015

karşı dava

ile karşı davada vekalet ücretine ilişkin kısmın; davalı karşı davacılar vekilince de, asıl davanın kısmen kabulüne ilişkin kısmı ile karşı davanın reddine ilişkin kısmının temyiz edildiği anlaşılmaktadır. 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca, asıl ve karşı dava ayrı birer dava gibi ... vekilince de, asıl davanın kısmen kabulüne ilişkin kararın temyiz incelemesinin yapılabilmesi için yatırılması gereken harçlar yatırılmışsa da, karşı davanın ... , karşı davada verilen kararın temyiz incelemesinin yapılabilmesi için yatırılması gereken 136,00 TL maktu temyiz başvuru harcı ile 27,70 TL maktu temyiz

4
15. HD., E. 2015/6327 K. 2016/2524 T. 3.5.2016

karşı dava

; Davalı-karşı dava davacıları vekilince sunulan temyiz dilekçesi içeriğinden, hem asıl dava hakkında verilen davanın kısmen kabulüne dair kararın hem de karşı dava hakkında verilen kısmen red kararının temyiz edildiği anlaşılmaktadır. Asıl ve karşı dava birbirinden bağımsız davalar olup, her bir kararın ... kavuşturulması da bu davaların bağımsız niteliklerinin ortadan kalkmasına neden olmaz. Buna karşılık, asıl ve karşı davada ayrı ayrı verilen kararları temyiz eden davalı-karşı dava davacılarından sadece asıl davanın kısmen kabulüne yönelik olarak 123,60 TL temyiz başvuru harcı ve 256,20 TL nispi temyiz karar harcı

5
2. HD., E. 2013/10081 K. 2013/15531 T. 4.6.2013

karşı dava

; karşı dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair verilen karar ve diğer taleplerinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Davalı taraf, davaya cevap ve karşı dava dilekçesi ile davacının boşanma isteminin reddine, karşı davacı olarak boşanma davasının kabulüne karar verilmesini talep etmiş, 7.9.2011 tarihinde de karşı dava harcı yatırmıştır. Davalı tarafın usulüne uygun olarak açılmış ve harcı yatırılmış karşı davası bulunmasına rağmen mahkemece bu hususta olumlu olumsuz karar verilmesi gerekirken; davalı tarafça açılmış karşı dava bulunmadığından bahisle

6
10. HD., E. 2016/7527 K. 2016/10735 T. 28.6.2016

karşı dava

Mahkemesi :İş Mahkemesi Dava, malûllük aylığının kesilmesi yönündeki Kurum işleminin iptali ile borçlu olmadığının tespiti, karşı dava ise hak ... tahsili istemine ilişkindir. Mahkemece, ilâmında belirtildiği şekilde asıl davanın reddine karar verilmiş, ancak karşı dava ile ilgili herhangi bir hüküm ... hukuka uygun olduğu ve bu nedenle davacının davasının yerinde olmadığına karar verilmişse de, Kurum’un ilgiliye yönelttiği karşı dava hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar verilmediği görülmektedir. Bilindiği üzere; karşı dava her ne kadar asıl davaya yönelik olarak aynı mahkemede açılıyorsa da müstakil bir

7
2. HD., E. 2010/5315 K. 2011/6138 T. 07.04.2011

karşı dava

DAVA TÜRÜ :Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm her iki dava yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava dalikçesi, davalı-davacı kadına 30.07.2008 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı-davacı kadın vekili karşı davasını 04.09.2008'de açmıştır. Karşı dava süresinde olduğu gibi, davacı-davalı, karşı davanın süresinde olmadığı ... sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, karşı davanın süresinde olmadığından bahisle reddine karar verilmesi doğru olmamıştır. SONUÇ: Temyiz edilen hükmün

8
18. HD., E. 2015/23000 K. 2016/8611 T. 30.5.2016

karşı dava

tarihli kat malikleri kurulu kararının iptaline, karşı davada ise 2010 tarihli yönetim planının geçersizliğine, ortak alana müdahalenin önlenmesi ve tahliyesi ile 1.440,00 TL aidat alacağının tahsiline karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davada ise yönetim planının ... okunup gereği düşünüldü: Dava dilekçesinde; 01.03.2013 tarihli kat malikleri genel kurulu kararlarının iptali istenilmiş; karşı davada ise; tapuda kayıtlı ... ; mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davada yönetim planının geçersizliğinin tespiti ile tapudan terkinine, ortak alanalara müdahalenin önlenmesi ile

9
15. HD., E. 2015/2294 K. 2016/1213 T. 24.2.2016

karşı dava

R - Mahkemece asıl davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine dair verilen karar, davalı-karşı davacı vekilince temyiz edilmiş ise de; 1-Davalı ... davada verilen davanın reddine dair kararın temyiz edildiği anlaşılmaktadır. Asıl ve karşı dava birbirinden bağımsız davalar olup, her bir kararın temyiz incelemesinin yapılabilmesi için ayrı ayrı temyiz harçlarının yatırılması zorunludur. Asıl ve karşı davada ayrı ayrı verilen kararları temyiz eden davalı-karşı davacıdan sadece asıl davanın kısmen kabulüne ilişkin nispi temyiz karar harcı ile temyiz yoluna başvurma harcı alınmış; karşı davanın reddine dair maktu

10
15. HD., E. 2014/4955 K. 2015/858 T. 19.2.2015

karşı dava

açılan davanın reddine, davalı karşı davacı iş sahibi tarafından açılan karşı davanın ise kısmen kabulüyle toplam 20.450.567,47 ABD Dolarının davacı karşı ... verilen red kararının, hem de karşı davadaki kısmen kabul kararının temyiz edildiği anlaşılmaktadır. Dava ve karşı dava birbirinden ayrı bağımsız davalar ... görülmüştür. Oysa karşı davada yabancı para birimi üzerinden hükmedilen alacak için hükmedilen yabancı para alacağının dava tarihindeki TC. Merkez Bankası ... oranında peşin temyiz karar harcı ile 123,60 TL temyiz yoluna başvurma harcının da tahsili zorunludur. Davacı karşı davalı yüklenici tarafından karşı davaya

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: