S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 70.132

1
4. HD., E. 2016/4449 K. 2016/6410 T. 10.5.2016

kesin süre

verilen kesin süreye rağmen tebligat eksikliğini tamamlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. HMK'da yargılamanın makul süre içinde ve ... tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak yoktur. Böylece kesin sürenin kaçırılması; o delile veya hakka dayanamamak gibi ağır sonuçları birlikte getirmekte, bazen davanın kaybedilmesine dahi neden olmaktadır. Bu ... kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı, davanın reddi için bir araç sayılmamalıdır. Öncelikle, kesin süreye ilişkin ara karar her

2
14. HD., E. 2014/1800 K. 2014/5588 T. 30.4.2014

kesin süre

verilecek ikinci süre kesindir ve yeniden süre verilemez. Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar. Kanun ya da hakim tarafından tayin edilmiş olan kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine .yasal olanak bulunmamaktadır. Kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen işlem bazen davanın kaybedilmesi sonuçlarını da doğurmaktadır. Davaların uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere konan kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı, davanın reddi için bir araç

3
7. HD., E. 2012/1029 K. 2012/5020 T. 27.06.2012

kesin süre

süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Mahkemece, davacı tarafın 24.03.2011 günlü oturumda verilen kesin süreye uymadığı gerekçesiyle ... kazanan görüşlere göre, kesin süreden söz edilebilmesi için öncelikle verilen sürenin yapılması istenilen işlerin yerine getirilebilmesine uygun makul bir süre yetecek olması, yapılması istenilen işlerin neler olduğunun, kesin süreye uymamanın hukuki sonuçlarının açıkça ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ara kararında gösterilmesi, kesin süreye uymamanın hukuki sonuçları konusunda kendisine kesin süre verilen tarafın uyarılması, uyarı yapıldığının da

4
21. HD., E. 2016/16741 K. 2016/12176 T. 6.10.2016

kesin süre

olan avansı yatırmak için verilen 2 haftalık kesin süreye rağmen gerekli gider avansının yatırılmadığı belirtilerek davanın usulden reddine karar ... yapılmasına neden olacak biçimde uygulanmaması gerekir. İster kanun, isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak yoktur. Böylece kesin sürenin kaçırılması; o delile veya hakka dayanamamak gibi ağır ... hareketle, davaların yok yere uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere konan kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı

5
14. HD., E. 2016/2543 K. 2018/8570 T. 04.12.2018

kesin süre

isteyebilir. Bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir ve yeniden süre verilemez. Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar. Kanun ya da hakim tarafından tayin edilmiş olan kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal imkan bulunmamaktadır. Kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen işlem bazen davanın kaybedilmesi sonuçlarını da doğurmaktadır. Davaların uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere konan kesin süre kuralı, kanunun amacına uygun olarak kullanılmalı, davanın reddi

6
1. HD., E. 2011/7435 K. 2011/9623 T. 29.9.2011

kesin süre

, komşuluk hukukundan kaynaklanan elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğine ilişkindir. Mahkemece, kesin süreye rağmen ara kararlarının yerine getirilmediği ... verilen ikinci süre kesindir. Ancak, hakim kendi belirlediği sürenin kesin olduğuna da karar verebilir. Kesin sürenin tayin edilmesi halinde, karşı taraf yararına usulü kazanılmış hak doğacağı da kuşkusuzdur. Hemen belirtmek gerekir ki, ister kanun isterse hakim tarafından tayin edilmiş olsun kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak yoktur. Böylece kesin sürenin kaçırılması; o delile veya

7
12. HD., E. 2015/33273 K. 2016/4773 T. 23.2.2016

kesin süre

kapsamında meskeniyet şikayetinde bulunduğu, mahkemece keşif giderinin kesin süreden sonra yatırıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür. Kesin süre verilmesine ilişkin 12.03.2015 tarihli duruşma zaptının ve borçluya kesin süre verildiğine ilişkin ihtarlı tebligat parçasının incelenmesinde, borçlunun gider avansını yatıracağı yerin gösterilmediği görülmüştür. Bu durumda, kesin sürede istenen giderin mahkeme veznesine yatırılması gerekmeyip, PTT kanalı ile gönderilmesi yeterlidir. Borçluya 600.-TL keşif giderini yatırması için 1 haftalık kesin süre verildiğinin bildirilmesine ilişkin

8
16. HD., E. 2016/1794 K. 2016/1311 T. 15.2.2016

kesin süre

tescillerine karar verilmiş; hüküm, davacı ... tarafından temyiz edilmiştir. Mahkemece, kesin süre içerisinde keşif giderlerinin yatırılmadığı ve davanın ispat ... yatırılmasını sağlamak amacı ile verilen kesin süre davacıların hazır bulunmadığı duruşmada verilmiş olup; kesin süre ihtaratını içeren muhtıra davacılar yerine ... kolluk araştırmasında kesin süre verilmesine ilişkin muhtıranın tebliği tarihinde tebliğ evrakını alan ....'ın davacılar ile aynı konutta oturmadığı ... gerekirken kesin süreye ilişkin muhtıranın davacıya usulsüz olarak tebliğ edildiği gözetilmeksizin kesin süreye uyulmaması gerekçe gösterilerek davanın reddine

9
16. HD., E. 2016/7802 K. 2017/2614 T. 19.04.2017

kesin süre

sonunda davanın kesin süre nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı K1 vekili tarafından temyiz edilmiştir. Mahkemece, verilen kesin süre içerisinde ... olmalarının bildirilebilmesi için uygun bir sürenin bulunması gerekmektedir. Mahkemece, davacı tarafa kesin sürenin verildiği 12.05.2015 tarihli celsede ... edilmelerine dair ara karar kurulmuş ve kesin sürenin sonucu açık olarak ihtar edilmesi gerekirken, bu husus tutanağa yansıtılmadan, “kesin sürenin sonucu hatırlatıldı” ifadesine yer verilmiştir. O halde, mahkemece hükme esas alınan keşif ara kararının yasaya uygun düzenlenmediği ve usulüne uygun şekilde kesin süre

10
14. HD., E. 2018/1920 K. 2018/8058 T. 21.11.2018

kesin süre

, belirlenen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir. Bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir ve yeniden süre verilemez. Kesin süre içinde yapılması gereken işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar. Kanun ya da hakim tarafından tayin edilmiş olan kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen bir işlemin bu süre geçtikten sonra yerine getirilmesine yasal olanak bulunmamaktadır. Kesin süre içerisinde yerine getirilmeyen işlem bazen davanın kaybedilmesi sonuçlarını da doğurmaktadır. Davaların uzamasını veya uzatılmak istenmesini engellemek üzere konan kesin süre kuralı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: