S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 47.055

1
6. HD., E. 2015/6224 K. 2015/9180 T. 27.10.2015

kira bedeli

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davacı ve davalı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 01.07.2014 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin 10.772,09-TL olarak tespitine karar verilmiş, hüküm, davacı ve davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Davacı vekili dilekçesinde, aylık 6000-USD olan kira bedelinin günün ekonomik koşullarında yetersiz kaldığını

2
6. HD., E. 2014/4396 K. 2014/5358 T. 28.4.2014

kira bedeli

. Mahkemece aylık kira bedelinin 800 TL olduğunun davacı tarafından ispatlanamadığından davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, davalının, aylık 800 TL kira bedeli ile kendisine ait işyerinde kiracı olduğunu, 2012 yılı Nisan ile Aralık ayları arasında eksik ödenen ... ödenmeyen 2013 yılı Mayıs ile Ağustos ayları arası kira bedeli ile birlikte toplam 12.100 TL kira alacağının yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, uyuşmazlık konusu dönemde aylık kira bedelinin 200 TL olduğunu, ayrıca taşınmaza masraflar yaptığını bu nedenle kira borcu

3
6. HD., E. 2013/16976 K. 2014/9369 T. 8.9.2014

kira bedeli

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir.Mahkemece davanın ... konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.Sözleşmede aylık kira bedeli 3.500 TL olarak belirlenmiş ve yenilenen dönemde kira bedelinin Tefe ... kullanıldığını,kullanım alanının fazla olması nedeniyle kira bedelinin artırılması gerektiğini belirterek 68/72 hisseye düşen paya ilişkin 3.500 TL olarak ödenen

4
3. HD., E. 2017/5586 K. 2019/435 T. 23.1.2019

kira bedeli

MAHKEMESİ:SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne ... başlangıç tarihli sözleşme gereği kiracılığı devam eden davalının, son ödediği 1.000,00 TL kira bedelinin emsal taşınmazlara göre düşük kaldığını belirterek aylık net kira bedelinin yeni dönem için 7.000,00 TL olarak tespitine karar verilmesini talep etmişlerdir.Davalı asıl ve birleşen davalı; talep edilen kira bedelinin fahiş olduğunu belirterek aynı şartlarda emsal incelemesi yapılarak karar verilmesini istemiştir.Mahkemece, davanın kısmen kabulüne, dava

5
6. HD., E. 2011/10173 K. 2011/14240 T. 12.12.2011

kira bedeli

tarihli sözleşme ile aylık 600 TL bedelle kiracı olduğunu, davalının 2011 ocak ayı kira bedelini ödemediği için bu ay kira bedeli ile sözleşmenin özel şartlarının 3 maddesine göre muaccel olan dönem sonuna kadar kira bedellerinin ödenmesi için ihtarname keşide ettiklerini, ihtarnamenin davalıya 11.1.2011 tarihinde tebliğ edilmesine rağmen 30 günlük süre içinde ocak ve şubat ayları kira bedelinin ödendiğini ancak muaccel olan aylar kira bedelinin yasal sürede ... kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin özel şartlarının 3 maddesinde ”kiracı kira bedelini her ayın 1 ile 5 arası akşamı mesai saati sonuna kadar F1 bank Tuzla Şubesi N1 nolu

6
3. HD., E. 2017/4006 K. 2018/10295 T. 18.10.2018

kira bedeli

....... Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün ... gereği düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Davacı; davalı kiracının son dönemde aylık 3.000 TL kira bedeli ödediğini, emsallere göre kira bedelinin düşük kaldığını ileri sürerek, 01.12.2014 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin 15.000 TL olarak tespitini istemiştir. Davalı; davacının tek başına ... reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Türk Borçlar Kanun'unun 345. maddesi gereğince, kira bedelinin belirlenmesine

7
3. HD., E. 2017/3698 K. 2017/18270 T. 26.12.2017

kira bedeli

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen ... dava konusu taşınmazlarda kiracı olduklarını, kira bedellerinin emsallerine göre çok düşük kaldığını belirterek halen aylık 1.800 TL olarak ödenen kira ... /01/2015 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin brüt 2.191,80 TL, net 1.753,44 TL olarak tespitine; fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiş ... Borçlar Kanununun 344. maddesinde “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında üretici

8
6. HD., E. 2015/8767 K. 2016/4969 T. 23.6.2016

kira bedeli

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Kira bedelinin tespiti Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira ... kira bedelinin sürekli artarak aylık 2.750.-TL.sına ulaştığını, aynı handa emsal işyerlerinin kira bedellerinin 800.-TL.sı civarında olduğunu, fahiş kira ... imzalanan 01.11.2016 başlangıç tarihli kira sözleşmesi hükmü gereğince açılan kira bedelinin tespiti davası sonucunda 01.01.2007 - 01.11.2007 tarihleri arasında geçerli olmak üzere aylık kira bedelinin 1.524,45.-TL olarak tespitine karar verilmiş olduğunu sözleşme hükümlerine göre arttırım yapıldığını

9
6. HD., E. 2014/5570 K. 2015/211 T. 14.01.2015

kira bedeli

DAVA TÜRÜ: Kira bedelinin tespiti Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı kira bedelinin tespiti davasına dair karar, davalı ve davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, kira bedelinin ... yıl süreli kira sözleşmesi konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmede aylık kira bedeli net 4.500 TL olarak belirenmiş olup, akit bitiminde kiracılığa devam edilmesi halinde yeni kira bedelinin TÜİK tarafından bir önceki yılın aynı ayına göre yayınlanacak TÜFE artış oranında artırılacağı

10
3. HD., E. 2017/2323 K. 2017/13052 T. 2.10.2017

kira bedeli

MAHKEMESİ :SULH HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasındaki kira bedelinin tespiti davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine ... süreli kira sözleşmesi bulunduğunu, 01.03.2015 tarihinden itibaren kira bedelinin 4.000.-TL olarak ödenmesi hususu ihtar edilmiş olmasına rağmen 2.395.-TL ödendiğini, bedelin düşük kaldığını belirterek 01.03.2015 tarihinden itibaren aylık kira bedelinin 4.000.-TL olarak tespitine karar verilmesini talep etmiştir ... giren 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. maddesinde “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: