S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 50.847

1
19. HD., E. 2013/17973 K. 2014/2695 T. 11.2.2014

kredi sözleşmesi

. Davalılar vekili, takibe dayanak 08.07.2008 tarihli kredi sözleşmesindeki imzanın müvekkili şirket yetkilisine ait olmadığını dekontlardaki imzalarında ... icra takibi karşısında, itirazın iptali davalarını takibe sıkı sıkıya bağlı olup, davacının takibe konu ettiği 08.07.2008 tarihli kredi sözleşmesinin ... başlattığı icra takibi sebebi olarak, “08.07.2008 tarihli Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi sözleşmesi, 28.06.2006 tarih ve 10486 yevmiye numaralı 80.000 TL ... . Dayanak gösterilen 08.07.2008 tarihli Genel Nakdi ve Gayri Nakdi Kredi sözleşmesi aslında 06.06.2005 tarihli asıl kredi sözleşmesinin limit artırma

2
19. HD., E. 2016/660 K. 2016/9283 T. 24.5.2016

kredi sözleşmesi

- Dava, genel kredi sözleşmesine kefil olan davalılardan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. Davalılar vekili, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davacı banka ile dava dışı asıl borçlu İsmail ... arasında 02.04.2012 tarihli genel kredi sözleşmesi imzalandığı, genel kredi sözleşmesine davalıların kefil oldukları, genel kredi sözleşmesi uyarınca dava dışı asıl borçlu şirkete davacı banka tarafından ... sorumluluk bedellerinden kefillerin sorumlu olmaları için sözleşmede açıkça hüküm bulunması gerekir. Davaya konu genel kredi sözleşmesinde çek sorumluluk

3
19. HD., E. 2016/13698 K. 2017/1618 T. 01.03.2017

kredi sözleşmesi

. arasında akdedilen genel ticari kredi sözleşmelerinde davalının kefil olarak yer aldığını, kredi alacağının tahsili için başlatılan icra takibinin davalının ... . Davalı vekili, müvekkilinin 15.07.2010 tarihli genel kredi sözleşmesini miktar ve tarih kısmı boş olarak kefil sıfatıyla imzaladığını, takibe konu kredinin müvekkilinin imzası bulunmayan 24.07.2012 tarihli genel kredi sözleşmesine istinaden kullandırıldığını, bu kredi sözleşmesinde müvekkilinin kefaleti ... kapsamına göre, davacı banka ve dava dışı şirket arasında 15.07.2010 ve 24.07.2012 tarihli kredi sözleşmelerinin imzalandığı, davalının kefil sıfatıyla imzası

4
19. HD., E. 2016/4286 K. 2016/9742 T. 30.5.2016

kredi sözleşmesi

sözleşmedeki kaşe ve imzanın kendisine ait olduğunu, takibe uğrayan ve kefil olarak gözüktüğü kredi sözleşmesinin haberi olmadan kendi sözleşmesini imzaladığı ... kredi sözleşmesinin şekil şartı eksikliği nedeniyle geçersiz sayılması gerektiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir. Davacı banka kefil olan davalı hakkında 04/02/2010 tarihli kredi sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için icra takibi başlatmıştır. Kredi sözleşmesinin imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca davalının kefaletinin geçerli olup

5
12. HD., E. 2016/18534 K. 2016/23908 T. 21.11.2016

kredi sözleşmesi

olarak gösterilen; ...- a) .... hesap nolu ticari artı para kredisi alacağının kaynağı olan kredi sözleşmesinin, b) U.V. Ticari alacağının kaynağı olan kredi sözleşmesinin, c)....Kredisi alacağının kaynağı olan kredi sözleşmesinin, okunaklı ve onaylı örneklerinin, hangi alacak için hangi kredi sözleşmesinin dayanak yapıldığı da açıklattırılmak suretiyle alacaklı Akbank’tan, ...- Takibe dayanak yapılan hesap kat ihtarnamesi (ya da ihtarnameleri) ile

6
19. HD., E. 2015/7391 K. 2015/11005 T. 15.9.2015

kredi sözleşmesi

önceki 19.03.2015 tarihli 2014/17117 E.-2015/3878 K. sayılı geri çevirmemizde, takip dosyasına ve dava dosyasına sunulan genel kredi sözleşmesi asıllarının ... kefil olarak imza attığı genel kredi sözleşmeleri yerine, davacı şirketin davalı banka ile bizzat müşteri sıfatıyla imzaladığı davadışı sözleşmelerin ... yetkilisinin kefil olarak imza attığı genel kredi sözleşmelerinin, 2005/5153 sayılı icra takibinde dayanak olarak belirtilen 142-1 ve 142-2 nolu genel kredi sözleşmelerinin, davacı şirketin ve yetkilisinin kefil olduğu 25.02.2005 ve 24.02.2005 tarihli tüm sözleşmelerin" asıllarının gönderilmek üzere dosyanın mahkemesine

7
13. HD., E. 2016/324 K. 2016/2181 T. 28.01.2016

genel kredi sözleşmesi • genel kredi sözleşmesi ve cari hesap kredi sözleşmesinin tüketici işlemi sayılamayacağı

, davalının imzalanan genel kredi sözleşmesi ile kredi kullandığını, kredinin kullanımı sırasında 315TL kesinti yapıldığını, davalının yapılan kesintinin iadesi ... , Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yararına temyiz edilmiştir. Davacı eldeki davada; davalının genel kredi sözleşmesine istinaden kredi kullandığını, alınan masrafın Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından davalıya iadesine karar verildiğini, kredi sözleşmesinin ticari nitelikte olması ... kredi sözleşmesi ile genel kredi sözleşmesi imzalandığı hususu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık; genel kredi sözleşmesi ve cari hesap kredi

8
19. HD., E. 2015/13942 K. 2016/4071 T. 7.3.2016

kredi sözleşmesi

gayrinakdi kredi sözleşmesinin müvekkili tarafından kefil sıfatıyla imzalandığını, borcun bir kısmının davalı tarafından ödendiğini, ancak bakiye 27.503,46 TL ... toplanan delillere göre; davacının, davalı ile dava dışı banka arasında akdedilen kredi sözleşmesini kefil sıfatı ile imzaladığı ve kefil sıfatı ile ödeme ... oranındaki icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dava, genel kredi sözleşmesinden kaynaklanan ... , uyuşmazlığın ticari nitelikteki genel kredi sözleşmesinden kaynaklandığı, dolayısıyla TTK'nun 4. maddesi gereğince bu davada ticaret mahkemelerinin görevli

9
12. HD., E. 2015/4973 K. 2015/15091 T. 2.6.2015

kredi sözleşmesi

ihbar yapılmadığını, hesap kat ihtarı tebligatının usulsüz olduğunu ileri sürerek takibin iptalini talep ettiği, mahkemece kredi sözleşmesinde bildirilen ... tarafın kredi sözleşmesinde yazılı ya da ipotek akit tablosunda belirtilen adresine gönderilen hesap özetine, borcun ödenmesine ilişkin ihtara ya da ... edilmemesi halinde ihtardaki borç miktarı kesinleşir. Bu madde uyarınca kredi sözleşmesindeki adrese çıkarılmış olan tebligat iade edilse bile tebliğ edilmiş sayılır. Somut olayda takip dayanağı belgelerin incelenmesinden, borçlunun kredi sözleşmesinde bildirilen adresinin "... Mah. ... Cad. ... Sk. No

10
19. HD., E. 2012/17608 K. 2013/1973 T. 31.1.2013

kredi sözleşmesi

konu edilen kredi sözleşmesinin tüm sayfalarını gösterir okunaklı ve tasdikli örneğinin eklenmesinden sonra yeniden gönderilmek üzere dosyanın ... çevirmeden sonra gönderilen evrakın, davacı Bankanın 08/11/2012 tarihli yazısı (1 sayfa), üzerinde ... yazılı genel kredi sözleşmesi (2 sayfa), müşterinin ... olduğu genel kredi sözleşmelerine ilişkin belgeler ( 4 sayfa), müşterinin ... olduğu kredi genel sözleşmesi başlıklı belgeler (2 sayfa) ve davacı Bankanın

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: