S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5.170

1
2. HD., E. 1990/4393 K. 1990/7827 T. 20.08.1990

müşterek mülkiyet

verasetin tesbitine ve bu konuda davacıya belge verilmesine ve ayrıca iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine karar verildiği ve hükmün ... , açık ve kesin biçimde belirtilmiştir. İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ilişkin davalar bu maddede gösterilmemiştir. Öyle ise ... tasarruf mümkün değildir. İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi işlemi hukuki tasarruf niteliğinde olup mirasçıların tümünün bu konuda ... bulunan kararının (iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesine ait bölümünün) kanun yararına (BOZULMASINA), 20.8.1990 tarihinde

2
1. HD., E. 1991/14598 K. 1992/2435 T. 28.02.1992

müşterek mülkiyet

Taraflar arasında görülen elatmanın önlenmesi davası sonunda verilen karar, yasal süre içerisinde davalı vekilince temyiz edilmekle; dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, tapuda müşterek mülkiyet üzere kayıtlı bulunan taşınmazın bir bölümü hakkında paydaşlardan biri tarafından diğer paydaş aleyhine açılan elatmanın önlenmesi isteğine ilişkindir. Müşterek mülkiyete konu olan anataşınmaz yönünden tüm paydaşlarını bağlayan fiili bir kullanma biçiminin teşekkül ettirildiği kesin sonucuna varılamamaktadır. Bu durumda uyuşmazlığın MK.nun müşterek mülkiyete yönelik hükümlerine göre çözümlenmesi

3
2. HD., E. 1992/1047 K. 1992/1389 T. 10.02.1992

müşterek mülkiyet

; iştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesi de istenmiştir. Sulh Hukuk Mahkemesinin görevine giren davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri ... . O halde, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete dönüştürülmesi ile ilgili davaların Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılması gerekir. Görev kamu düzeni ile ilgilidir. Bu durumda mahkemece iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi hakkındaki davanın tefrikine karar verilip, bu kısma

4
2. HD., E. 1986/5205 K. 1986/5496 T. 26.05.1986

müşterek mülkiyet

Süleyman ile Temuroğlu mirasçıları Paşa Ali ve arkadaşları arasındaki iştirakin çözülmesi davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hüküm Paşa Ali tarafından temyiz edilmekle; evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü : İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi, bütün mirasçıların ... muvafakati sağlanmadan iştirak halindeki mülkiyet, müşterek mülkiyete dönüştürülemez. Olayda davalılar duruşmaya gelmemişlerdir. Şu halde iddiayı inkar etmiş sayılırlar. Öyle ise isteğin reddi zorunludur. Buna rağmen iştirak halinin müşterek mülkiyete çevrilmesi bozmayı gerektirir. Sonuç: Temyiz edilen kararın

5
14. HD., E. 1987/9149 K. 1989/1851 T. 23.02.1989

müşterek mülkiyet

Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.4.1986 gününde verilen dilekçe ile müşterek mülkiyet halindeki taşınmaz üzerinde bulunan apartmanın ortak yerlerinin onarılmasına izin verilmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 14.11.1986 günlü hükmün Yargıtay'ca ... kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü: Davacının paydaşı bulunduğu müşterek mülkiyet konusu binanın teras çatısının behemahal onarılması gerektiğine dair ... müşterek mülkiyet konusu olması itibariyle MK. nun 624. maddesinin 3. fıkrası doğrultusunda pay ve paydaş çoğunluğunun oylarının aranması gerekirse de, bu

6
6. HD., E. 1993/3996 K. 1993/4191 T. 06.04.1993

müşterek mülkiyet

; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü: Dava, müşterek mülkiyette davalıların hissedarlıktan çıkarılması istemine ilişkindir. Mahkemece ... durumda; öncelikle davalıların yükümlülüklerini ağır suretle ihlal edip etmediklerinin, bu yüzden müşterek mülkiyet ilişkisinin devamının çekilmez hale ... ödenmediğinden davacılar vekilinin mukabil temyiz dilekçesinin reddi gerekmiştir. 2- Davacılar, davalıların dilekçede belirtilen davranışlarıyla müşterek mülkiyetteki yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle bu ilişkinin devamını çekilmez hale getirdiklerini iddia ederek bunların hissedarlıktan çıkarılmasını

7
2. HD., E. 1974/3652 K. 1974/3563 T. 03.06.1974

müşterek mülkiyet

F. T. tarafından H. Ş. ve arkadaşları, A. V. yi temsilen Altınözü Mal Müdürlüğü aleyhlerine, iştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete kalbi talebiyle açılan davanın yapılan muhakemesi sonunda verilen yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm Mal Müdürlüğü vekili Av. O. Ö. tarafından temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü : Kök muris Medenî Kanundan önce ölmüş olup, o tarihte yürürlükte bulunan hükümlerde iştirak hali söz konusu ... ) Bu bakımdan bir veya birkaç mirasçının iştirak halindeki mülkiyetin, müşterek mülkiyete çevrilmesini istemeye ve buna dayanılarak mahkemece mülkiyet

8
1. HD., E. 1993/223 K. 1993/759 T. 29.01.1993

müşterek mülkiyet

elatmanın önlenmesine ve ecrimisilin ödetilmesine...) karar verilmiştir. Gerçekten, müşterek mülkiyete konu olan çekişmeli yerin, dava dışı yarı pay sahibi tarafından davalıya kiralandığı belgelenmiş durumdadır. Ne varki, müşterek mülkiyete tabi bulunan taşınmazın kiraya verilmesi mühim sayılan idari ... ilke de ortak (müşterek) mülkiyete konu olan taşınmazın tamamını üçüncü kişiye kiraya verilmesinin geçerli; bir payın kiraya verilmesinin ise geçersiz

9
6. HD., E. 1998/4001 K. 1998/4018 T. 11.05.1998

müşterek mülkiyet

karar verilmesi için, paydaşlığın müşterek mülkiyet şeklinde olması veya müşterek mülkiyete dönüşmesi gerekmez. Medeni Kanunun 629 ve 631 . maddeleri

10
1. HD., E. 1987/6919 K. 1987/8270 T. 28.09.1987

müşterek mülkiyet

verilmiştir. Gerçekten çekişmeli taşınmaz 1/3 paylarla davacılar Nuran ve Kâmuran ile dava dışı paydaş Nuri adına müşterek mülkiyet üzere tapuda kayıtlı olup, bu taşınmazın Nuri tarafından 30.9.1984 günlü sözleşmeyle üçüncü kişi durumundaki davalıya kiralandığı sabittir ve tartışmasızdır. Ne var ki, müşterek mülkiyete konu olan taşınmazın kiraya verilmesi mühim sayılan idari tasarruflardandır. Bu itibarla kira sözleşmesinin geçerli kabul edilebilmesi pay ve paydaş ... kazanmış Yargısal uygulamada benimsenen ve sürdürülen diğer bir ilke de ortak [müşterek] mülkiyete konu olan taşınmazın tamamının üçüncü kişiye kiraya

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: