S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 85.615

1
10. CD., E. 2014/15035 K. 2015/29813 T. 20.3.2015

müsadere

sayı ile sanığın mahkûmiyetine ve aracın müsaderesine karar verilmiştir. Mahkûmiyet hükmü sanık müdafii tarafından, müsadere hükmü ise araç malikinin ... , plakalı aracın müsaderesine ilişkin hükmün bozulmasına karar verilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Dairemizin kararına itiraz edilmiştir. B ... üçüncü kişiye ait olduğunun kabulünde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak müsadere fer'i bir hüküm ise de, aracın suçta kullanılıp kullanılmadığı konusu oluşa ilişkin bir olgudur. Bu itibarla, müsadere hükmünün esas karardan ayrı temyiz incelemesine tabi tutulması halinde her iki hüküm birbiriyle

2
7. CD., E. 2013/16399 K. 2014/8437 T. 14.04.2014

müsadere

aracın zoralımına karar verilebileceğini öngörebilecek bir zaman süresi içinde, bilinçli olarak ve müsadereyi öngörerek atılı suçu işlemesi söz konusu ... gözetildiğinde, nakil aracının müsadere edilmesinin 5237 sayılı TCK 54/3. maddesi gereğince işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğurup doğurmayacağı ve bu ... verildi. KARŞI OY Müsaderesine karar verilen araçla taşınan kaçak içkinin miktarı, ağırlığı, hacmi ve aracın yaklaşık beşte birine ulaşan değeri ... fıkranın düzenlenmesi sebebinin, müsaderenin çok ağır sonuç doğuracağı hallerde müsadere zorunluluğundan hakimi kurtarmak olduğu, örneğin, sokakta top

3
8. CD., E. 2003/11673 K. 2005/183 T. 26.1.2005

görev • zoralım davası • müsadere

kayıtlı silahın TCK.nun 36, CMUK.nun 392 ve 393. maddeleri uyarınca müsaderesi C.Başsavcılığınca istenilmekle evrak üzerinde yapılan inceleme sonunda ... ve 317 esas, 392 karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay'ca zoralım yönünden incelenmesi Üst C.Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı ... yapılan incelemede; 1- Zoralım davasına konu silahın sahibi olan ...'in dosyaya getirtilen nüfus kayıt örneğine göre 28.11.2001 tarihinde öldüğünün gözetilmemesi, Ruhsat süresinin sona ermesi nedeniyle ruhsatı İptal edilen dava konusu tabancanın zoralımına ilişkin talebin asıl davaya bakmakla görevli Asliye

4
7. CD., E. 2014/30826 K. 2016/11201 T. 5.12.2016

müsadere

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 5607 sayılı kanuna muhalefet HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle ... takdire göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, II- Nakil aracının müsaderesine ilişkin kurulan hükme yönelik temyiz talebinin yapılan incelemesinde ise; 1- Hüküm fıkrasında gerekçe kısmında araçta zulanın bulunması dikkate alınarak TCK 54/4 uyarınca Müsaderesine karar verildiği halde hükmün gerekçe kısmında 5607 sayılı yasanın 13. maddesinde düzenlenen suçun işlenmesinde kullanılan nakil aracının müsaderesine

5
7. CD., E. 2014/26578 K. 2016/7761 T. 31.5.2016

müsadere

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 4733 sayılı Yasaya Muhalefet HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle ... temyizine yönelik yapılan incelemede; Suça konu içkilerin 30.11.2010 tarihli imha tutanağı ile imha edilmeleri nedeniyle müsaderelerine yer olmadığına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde müsadere kararı verilmesi, Yasaya aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden ve bu ... , Hükümden kaçak eşyanın müsaderesine ilişkin fıkranın çıkartılarak yerine “Suça konu eşyaların 30.11.2010 tarihinde imha edildikleri anlaşıldığından

6
7. CD., E. 2020/6308 K. 2021/593 T. 25.1.2021

müsadere

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 5607 sayılı Yasaya aykırılık HÜKÜM : Beraat, müsadere, aracın müsaderesine yer olmadığına Yerel mahkemece ... ; Müsaderesine yer olmadığına karar verilen nakil aracının .... olan plakasının hükümde .... olarak yazılması ve araç üzerindeki şerhin kaldırılmasına karar ... . maddesi yollamasıyla TCK'nun 54/4. maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi, Yasaya aykırı, müşteki Gümrük ... üzerine sayın çoğunluğun hükmün müsadereye ilişkin fıkrasının onanmasına dair kararı yerinde değildir. Şöyle ki; Yerel Mahkemenin 18.02.2016 tarih ve 2016

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

7
7. CD., E. 2013/8644 K. 2014/2822 T. 12.2.2014

müsadere

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 5015 sayılı yasaya aykırılık HÜKÜM : Hükümlülük ve müsadere Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle ... taksitinin derhal tahsili sonucunu doğuracak ve infazda tereddüt oluşturacak şekilde hüküm kurulması, 3-Müsaderesine karar verilen aracın önceden teminatla iade edildiği anlaşılmakla, müsadere gerçekleştiği takdirde teminatın sanığa iadesine, aksi takdirde alınan teminatın hazineye irad kaydına karar ... , hükümden dilekçe yazım ücretine ilişkin bendi ile 6. bendindeki “kararın kesinleşmesine müteakip” ibaresinin çıkarılması, hükmün müsadereye ilişkin bendinde

8
7. CD., E. 2014/27983 K. 2016/6316 T. 26.4.2016

müsadere

, tasfiye edilmemiş ise 5607 sayılı Yasa'nın 13.maddesi yollamasıyla 5237 sayılı TCK'nm 54.maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin ... alındığında nakil vasıtasının müsaderesinin işlenen suça nazaran daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle TCK'nun 54/3. maddesi uyarınca hakkaniyete de aykırı olacağı dikkate alınarak, nakil vasıtasının iadesi yerine yazılı şekilde müsaderesine karar verilmesi, Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları ... 1412 sayılı CMUK'nun 322.maddesi uyarınca; 1- Hüküm fıkrasından müsadereye ilişkin bölüm çıkarılarak yerine "Dava konusu kaçak olduğu anlaşılan çayların

9
7. CD., E. 2022/11308 K. 2023/7327 T. 25.9.2023

müsadere

eşyanın müsaderesi, nakil aracının müsaderesine yer olmadığına TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Onama ... 1. Asliye Ceza Mahkemesinin, 17.06.2014 tarihli ve 2014/123 Esas, 2014/452 Karar sayılı kararı ile sanığın mahkûmiyetine, suça konu kaçak eşyanın müsaderesine ve nakil aracının müsaderesine yer olmadığına karar ... tarihli ve 2014/123 Esas, 2014/452 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmü ve kaçak eşyanın müsaderesine ilişkin kararın temyiz ... ile kaçak eşyanın müsaderesine ilişkin kararın hukuki değerden yoksun olduğu kabul edilerek, sanık hakkında verilen düşme kararı ile kaçak eşyanın

10
7. CD., E. 2014/32565 K. 2017/813 T. 9.2.2017

müsadere

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : 4733 sayılı Yasa'ya Muhalefet HÜKÜM : Hükümlülük, Müsadere Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle ... . maddesi uyarınca müsaderesine karar verilmesi; imha edilmiş ise, müsadere konusunda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 2- Suçun işlenmesiyle elde edilen 120 TL’ nin müsaderesine karar verilirken uygulama maddesinin TCK'nun 55. maddesi yerine 54. madde olarak gösterilmesi ve sadece müsadere kararı verilmesi gerekirken, müsadere ile birlikte mülkiyetin kamuya geçirilmesi şeklinde yazılı şekilde hüküm tesisi, Yasaya

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: