S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 40.569

1
9. HD., E. 2018/1384 K. 2018/3782 T. 22.2.2018

maddi hata

A R A R I I- Davacının maddi hata itirazı yönünden; Davacı, mahkemece vekalet ücretine hükmedilmediğini bunun maddi hataya dayandığını ileri sürmekteyse de, Dairemizce onanan mahkeme kararının davacı tarafından temyiz etmediği, Dairemiz kararında maddi hata bulunmadığı anlaşıldığından maddi hata talebinin REDDİNE, II- Davalı ...Ş.’nin maddi hata itirazı yönünden; Dosya içeriğine göre, Dairemizce temyiz incelemesi sonucunda verilen kararda maddi hata

2
7. HD., E. 2015/27971 K. 2015/15749 T. 17.9.2015

maddi hata

ONANMASINA karar verilmiştir. Davalı vekilince kararın maddi hataya dayandığı gerekçesiyle ortadan kaldırılması istenilmiştir. Maddi hata talebinin ... talebin reddine karar verilmesi hatalıdır. Bu nedenle davacının maddi hata talebinin reddine dair 13.5.2015 tarih ve 2014/35-521 E-K sayılı ek kararın ortadan kaldırılmasına, maddi hata talebine dair dosyanın incelenmesinde; Dosya içeriğine göre, Dairemizce temyiz incelemesi sonucunda verilen kararda maddi hata saptanamadığı gibi, maddi hataya dayandığı ileri sürülen hususun hukuki takdire ilişkin olduğu ayrıca İş Mahkemeleri Kanununun 8.maddesi

3
2. HD., E. 2018/3398 K. 2018/8546 T. 4.7.2018

maddi hata

tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-davalı erkek tarafından temyiz edilerek onanmış ancak davacı-davalı maddi hatının düzeltilmesi talep etmekle ... hata yapıldığını bildirerek, maddi hatının düzeltilmesini istemiştir. Dosyanın incelenmesinde Dairemizin 17.04.2018 tarihli ilamında davacı-davalı tarafa yükletilecek ilam harcının 2862.05 TL olması gerekirken, maddi hata sonucu 41.898 TL olarak yazıldığı anlaşılmış, Dairemiz ilamında davacı-davalı ... harcının kaldırılarak yerine 2862.05 TL ilam harcı yazılmak suretiyle onama harcına yönelik maddi hatının düzeltilmesine, oybirliğiyle karar verildi

4
5. HD., E. 1999/18714 K. 1999/893 T. 01.02.1999

maddi hata

muhtesatın kendisine ait olduğu hususunda maddi hata isteminde bulunduğuna ilişkin dosyada herhangi bir belge mevcut değildir. Bu husus araştırılarak davacının zemin bedeli için dava açıp açmadığı ve dava açmış ise maddi hata yoluyla bu davada tesbit davasına konu edilen muhtesat bedelinin tahsilini isteyip istemediği saptanarak davacı tarafından ferağ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde açılan maddi hata davası mevcut olmadığı takdirde görülmekte olan bu tesbit

5
6. HD., E. 2014/716 K. 2014/1483 T. 13.2.2014

maddi hata

karar verilmiş idi. Bu kararın maddi hata nedeniyle yeniden incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmiş olmakla, dosyadaki bütün ... maddi hata isteminin kabulüne ve dairemizin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen temyiz isteminin reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilerek ... usulsüzlüğün bulunmamasına göre davalı vekilinin vekalet ücretine yönelik temyiz itirazları yerinde değildir. SONUÇ: Davalı vekilinin maddi hata isteğinin

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

6
4. HD., E. 2018/3147 K. 2018/4931 T. 20.6.2018

maddi hata

/1298 sayılı ilamı ile temyiz inceleme isteğinin reddine karar verilmiş; davacı ... vekili tarafından maddi hata nedeniyle kararın düzeltilmesi talep ... ilişkin kararı maddi hata içermeyip, davacı ... vekilinin maddi hata nedeniyle kararın düzeltilmesi istemi yerinde bulunmadığından talebin reddine karar verilmiştir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, davacı ... vekilinin maddi hata nedenine dayalı karar düzeltme isteminin REDDİNE 20/06/2018 gününde

7
8. HD., E. 2022/8186 K. 2023/1428 T. 14.3.2023

maddi hata

verilmiştir. Davalı ..., maddi hata bulunduğundan bahisle maddi hatanın düzeltilmesi talebinde bulunması üzerine Dairemize gönderilmiş olmakla; tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü: Davalı maddi hata düzeltilmesi talepli dilekçesinde; maliki ... dayalı olduğu anlaşıldığından maddi hata talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir. KARAR Açıklanan sebeple; Davalı ...’in maddi hata talepli

8
21. HD., E. 2016/6097 K. 2016/6150 T. 7.4.2016

maddi hata

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı, Dairemizin 17/12/2005 gün ve 15/19977 Esas, 2015/22751 Karar sayılı ilamının maddi hata sebebiyle düzeltilmesini talep etmiştir. Mahkeme, 29/02/2016 tarihi ek kararıyla maddi hata talebinin reddine karar vermiştir. Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği ... karşı karar düzeltme yoluna başvurulamaz. Kaldı ki, Dairemiz kararında da maddi hata bulunmamaktadır. Bu bakımdan, davacının karar düzeltme isteği

9
2. HD., E. 2016/14482 K. 2016/12734 T. 14.7.2016

maddi hata

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi . DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma - Alacak MADDİ HATANIN . Davacı-davalı tarafından Dairemizin 28.09.2015 tarihli onama ilamında yer alan harçlar yönünden maddi hatanın düzeltilmesi talep edilmekle evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü; Davacı-davalı vekili ...9.6.2016 tarihli dilekçesinde, Dairemizin 28.09.2015 tarihli onama ilamında kendisine yükletilen temyiz ilam harcında maddi hata olduğunu bildirerek düzeltilmesini istemiştir. Yapılan incelemede, adı geçen onama ilamında ilam harcının 2.483.17 TL. yerine maddi hata sonucu 60.293.00 TL. olarak gösterildiği anlaşılmış

10
22. HD., E. 2016/177 K. 2016/4659 T. 22.2.2016

maddi hata

, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R A R I Dosya içeriğine göre, maddi hata dilekçesinde değerlendirilmediği sözü edilen davalı ...Ltd. Şti ... sehven yansıtılmadığı ve verilen kararda maddi hata saptanamadığı anlaşılmakla 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 8. maddesi gereğince İş Mahkemelerinin

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: