S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 33.528

1
4. HD., E. 2015/4603 K. 2016/2714 T. 2.3.2016

maddi ve manevi tazminat talebi

neden olduklarını belirterek maddi ve manevi tazminat talep etmiştir. Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Mahkemece ... tarafların boşanmasına karar verildiği, hükmün 12/07/2012 tarihinde kesinleştiği, boşanma davasında davacının maddi ve manevi tazminat talebi olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma davasında, yukarıda anılan ve boşanma davasını açmaya neden olan olaydan dolayı maddi ve manevi tazminat talep etmeyen davacının, ayrı bir dava ile asliye hukuk mahkemesinden maddi ve manevi tazminat talep etmesi dosyadaki belge ve bilgiler de nazara alındığında hakkını aramak değil sırf

2
2. HD., E. 2012/15730 K. 2013/2685 T. 31.1.2013

maddi ve manevi tazminat talebi

maddi ve manevi tazminat talebi olmadığını” bildirmiştir. Bu beyanı tazminatlardan feragat niteliğindedir. Sonradan istenmiş olması sonuç doğurmaz. Bu husus gözetilerek, davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Temyiz ... üzerine “davalıdan maddi ve manevi tazminat talebim yoktur” demiş olması, sonradan talep etmesine engel oluşturacak “haktan feragat” niteliğinde değildir

3
2. HD., E. 2010/8294 K. 2011/8809 T. 23.05.2011

maddi ve manevi tazminat talebi

itirazları yersizdir. 2-Davacı, Türk Medeni Kanununun 174/1-2 maddelerine dayanarak maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Mahkemece, "..davacının isteği üzerine davalının dava sırasında davacıya 10.000 TL. nakit para ödediği" belirtilerek davacının maddi ve manevi tazminat talepleri reddedilmiştir ... kararı verildiğine, davacıya atfı kabil bir kusur bulunmadığına göre, davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin karşılanması ve uygun miktarda maddi

4
2. HD., E. 2014/15367 K. 2014/25641 T. 15.12.2014

maddi ve manevi tazminat talebi

tahkikat aşamasında Türk Medeni Kanununun 174. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Davacı kocanın bu taleplere açık rızası ... nitelikte, maddi ve manevi tazminat talebi mevcut değildir. Bu durumda; davalı kadının maddi ve manevi tazminat talebi hakkında “usulüne uygun ileri

5
2. HD., E. 2015/20043 K. 2016/13293 T. 29.9.2016

maddi ve manevi tazminat talebi

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Karşılıklı Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından; erkeğin davasının kabulü, kusur belirlemesi, yararına hükmolunan nafakaların miktarı ile maddi ve manevi tazminat talebinin reddi yönünden, davalı-karşı davacı erkek tarafından ise; kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminat talebinin reddi ile nafakalar yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Dosyadaki yazılara, kararın

6
2. HD., E. 2015/16259 K. 2016/7377 T. 12.4.2016

maddi ve manevi tazminat talebi

-Davacı, dava dilekçesinde "maddi ve manevi tazminat talebinin bulunmadığını" bildirmiştir. Bu beyan tazminatlardan feragat niteliğindedir. Feragat beyanından dönülemez. Bu husus gözetilerek, davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi gerekirken, yazılı şekilde tazminata hükmedilmesi doğru

7
2. HD., E. 2015/8114 K. 2015/10025 T. 13.5.2015

maddi ve manevi tazminat talebi

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Evlenmenin İptali Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından; yoksulluk nafakası yönünden, davalı kadın tarafından ise; tamamına yönelik olarak temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Kısa kararda, davalı kadının maddi ve manevi tazminat talebi hakkında bir karar verilmediği halde, gerekçeli kararda davalı kadının maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar verilerek kısa karar ile gerekçeli karar arasında çelişki yaratılmıştır

8
2. HD., E. 2011/5931 K. 2012/2603 T. 14.2.2012

maddi ve manevi tazminat talebi

yanlışlık görülmemesine göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. 2-Tefhim olunan kısa kararda davacının maddi ve manevi tazminat talebinin reddine ve davacı yararına yoksulluk nafakasına hükmedildiği halde, infaza esas olan gerekçeli kararda davacının yoksulluk nafakası ile maddi ve manevi tazminat talebine yer verilmemesi; bu suretle gerekçeli kararın tefhim olunan kısa karara uygun düzenlenmemesi Hukuk Usulü

9
2. HD., E. 2015/16986 K. 2015/24404 T. 17.12.2015

maddi ve manevi tazminat talebi

(TMK m.174/1-2) talebinde bulunmuş; mahkemece, “davacının, boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talebinin olmadığını belirtmesi ve mahkemenin de bu ... reddine karar verilmiştir. Tarafların boşanmalarına dair dosyada mahkemece kadının maddi ve manevi tazminat talebi ile ilgili “karar verilmesine yer ... , davacı kadının maddi ve manevi tazminat talebine engel kesinleşmiş ret kararı bulunmadığı gözetilerek tarafların gösterdikleri delillerin değerlendirilerek

10
2. HD., E. 2015/9486 K. 2015/24240 T. 16.12.2015

maddi ve manevi tazminat talebi

tahkikat aşamasında iddia ve savunma genişletilemez. Davalı kadın tahkikat aşamasında, 31.12.2014 tarihinde Türk Medeni Kanununun 174. Maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Davacı erkeğin bu talebe açık rızası bulunmadığı gibi, bu konuda usulünce yapılmış bir ıslah (HMK.md.176) işlemi de mevcut olmadığından, mahkemece hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilebilecek nitelikte, maddi ve manevi tazminat talebi mevcut değildir. Bu durumda; davalı kadının maddi ve manevi tazminat talebi hakkında “usulüne uygun ileri sürülmediğinden karar verilmesine yer olmadığına” şeklinde karar

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: