S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 186.086

1
4. HD., E. 2006/13311 K. 2007/13209 T. 30.10.2007

manevi tazminat • manevi tazminat

manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 25/07/2006 günlü kararın Yargıtay'ca ... ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, haksız fiil nedeni ile manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece; davanın ... tazminat isteminde bulunmuştur. Manevi tazminat istemi, karşı tarafça kabul edilmiş olmadıkça devredilemez; miras bırakan tarafından ileri sürülmüş olmadıkça ... bu nedenle manevi tazminat isteminde bulunulmadığı gibi, karşı tarafın kabulü de söz konusu değildir. Şu durumda, manevi tazminat isteminin mirasçı

2
13. HD., E. 1999/1713 K. 1999/2080 T. 18.3.1999

manevi tazminat • manevi tazminat • tazminat davası

kalmadığını üzüntü duyduklarını ileri sürerek 500.000.000 TL manevi tazminatın ticari faiziyle ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davalı kusuru ... neden olmak suretiyle sözleşmeye aykırı davrandığını ileri sürerek manevi tazminata hükmedilmesini istemişlerdir. Borçlar Kanununun haksız eylem faslında ... göre manevi tazminat isteğinin kabul edilebilmesi için diğer koşulların yanında kişilik haklarına bir saldırının varlığı şarttır. Davalının "fotoğrafları ... eylemlerin kişisel haklara saldırı niteliğinde bulunduğunun da kabulüne olanak yoktur. Öyleyse bu davada manevi tazminatın koşullarının varlığından söz

3
13. HD., E. 2015/4089 K. 2016/9684 T. 6.4.2016

manevi tazminat

yaşındaki Tuğba "nın havuza düşmesi sonucunda boğularak vefat ettiğini, ölüm olayında davalıların kusurları olduğunu ileri sürerek manevi tazminat konusundaki ... atiye bıraktıklarını, manevi tazminat taleplerini ıslah ettiklerini ve toplam 125.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden işleyecek faizi ile ... tazminat talebini atiye bıraktığından bu talep yönünden karar verilmesine yer olmadığına, davacıların manevi tazminat taleplerinin kısmen kabulü ile toplam 20.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiş hüküm

4
2. HD., E. 2016/13005 K. 2016/12943 T. 19.9.2016

manevi tazminat

kadın tarafından ise manevi tazminatın miktarı yönünden karar düzeltme isteminde bulunulmakla, evrak okundu, gereği düşünüldü; 1-Davacı-karşı davalı vekili Av. ... 09.08.2016 tarihli dilekçesiyle manevi tazminat dışındaki karar düzeltme taleplerinden feragat ettiğini bildirdiğinden, karar düzeltme dilekçesinin manevi tazminat hariç olmak üzere reddine karar vermek gerekmiştir. 2-Tarafların kadın yararına takdir edilen manevi tazminata ilişkin karar ... protokol dikkate alınarak manevi tazminata yönelik olarak tarafların karar düzeltme taleplerinin kabulüne, Dairemizin 22.02.2016 tarihli bozma kararının

5
4. HD., E. 2012/8809 K. 2013/8039 T. 6.5.2013

manevi tazminat • haksız eylem • manevi tazminat

Davacı Z.. K.. vekili Avukat tarafından, davalı C.. S.. aleyhine 20/05/2011 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece ... . Dava, manevi tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istem reddedilmiş; karar, davacı vekili tarafından temyiz olunmuştur. Davacı, evlilik ... kişilik haklarının ihlal edildiği iddiasıyla manevi tazminat istemiştir. Davalı, kendisine iftira atıldığını, davanın reddini savunmuştur. Mahkeme ... gerekip, uygun bir miktar manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle davanın tümden reddi doğru değildir. Kararın bu nedenle

6
2. HD., E. 2009/510 K. 2010/4559 T. 10.3.2010

manevi tazminat

manevi tazminat istemiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda babalık davasında manevi tazminat düzenlenmemiş olup davacının manevi tazminata yönelik ... yatırmış olup bu talep manevi tazminat istemini de kapsar. O halde manevi tazminat ile ilgili nispi peşin harcın tamamlatılması, tamamlandığı takdirde görev ... sebebine göre davacının manevi tazminata yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, hükmün bozma kapsamı dışında kalan bölümlerinin 1. bentte

7
4. HD., E. 2015/6375 K. 2016/6618 T. 12.5.2016

manevi tazminat

ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 03/07/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi ... dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, yayın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat istemine ... haber yapıldığını ileri sürerek manevi tazminat talebinde bulunmuştur. Davalılar, davanın reddi gerektiğini savunmuştur. Davacı ..., yargılama ... ilgili olarak manevi tazminat talep edemeyeceği, ayrıca diğer mirasçıların da manevi tazminat talebi olmadığı gerekçeleriyle davanın reddine karar

8
3. HD., E. 2012/9884 K. 2012/15943 T. 25.06.2012

manevi tazminat

Dava dilekçesinde 10.000,00 TL manevi tazminatın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulü ... dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü. Dava; nişanın bozulmasından kaynaklanan manevi tazminat talebidir. Davacı taraf; davalının haksız olarak nişanı bozması nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığından bahisle 10.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir. Mahkemece; davanın kısmen kabulü cihetine gidilerek; 3.000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir

9
15. HD., E. 1975/5608 K. 1976/1073 T. 11.03.1976

manevi tazminat

Davacılar, 25.9.1972 günlü dilekçe ile 972/875 esas sayılı dosyada 5000'er liradan 10.000 lira manevî tazminat ve ölen çocuklarının defin masrafı ... 10.000 liralık manevî tazminatın da 20.000 liraya hükmedilmesi istenmiştir. Bu suretle ikinci davada 25.400 lira destekten yoksunluk tazminatı ve 10.000 lira daha manevî tazminat istenmiş olmaktadır. Mahkeme birinci davada, 1000 lira defin masrafından ölen çocuğun 5/8 kusuru karşılığını düşerek 375 lira maddî ve davacılar anne ve babadan her kişi için 3000 lira olmak üzere 6000 lira manevî tazminatın tahsiline, fazla isteğin reddine ve birleştirilen

10
4. HD., E. 2014/17464 K. 2015/13732 T. 26.11.2015

manevi tazminat

verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 31/01/2014 günlü kararın Yargıtay’ca ... rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. Dava, haksız eylem nedeni ile manevi tazminat ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel ... pansiyona götürüldüğünü, baskı ve tehdit ile bir çok kez cinsel ilişki yaşandığını olayla ilgili kamu davası açıldığını belirterek manevi tazminat isteminde ... bulunması nedeni ile manevi tazminat istedikleri; dava dosyası arasında bulunan Bandırma Ağır Ceza Mahkemesinin 2008/220 esas 2009/216 karar sayılı kararından

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: