S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 91.019

1
20. HD., E. 2005/5562 K. 2005/7105 T. 31.5.2005

görevli mahkeme • menfi tespit davası • menfi tespit

Taraflar arasındaki menfi tesbit hukukuna ilişkin davada İstanbul Dördüncü Asliye Ticaret İle Dördüncü Tüketici Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik karan verilmesi nedeni ile yargı yerinin belli edilmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: Dava, kredi kartı sözleşmelinden kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkindir. Her ne kadar, Tüketici Mahkemesinin 26,3,2002 tarih 2001/^ ^1652-354 sayılı görevsizlik karan Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 24.2.2003 gün, 750-1529 sayılı kararı ile onanmışsa da, 4077 sayılı Yasada değişiklik yapan ve 14.3.2003 tarihinde yürürlüğe

2
8. HD., E. 2016/3538 K. 2016/6079 T. 5.4.2016

menfi tespit

menfi tespit istemine ilişkin olduğunu, kesinleşmeden takibe konulamayacağını ileri sürerek takibin iptalini istemiştir. Mahkemece, takibe dayanak ilamın alacak ve menfi tespit istemine ilişkin olduğu, ilamın sadece alacak davasına ilişkin hükümlerinin takibe konulduğu, alacak davalarının kesinleşmeden ... takibine dayanak ilam menfi tespit ve alacak istemine ilişkin olup, Mahkemece, alacaklı iş sahibinin, borçlu yükleniciye cam balkon imal etmesi için verdiği ... uyuşmazlık tek bir sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Olumsuz tespit yani borçlu olmadığına yönelik talep ile alacak talebi birbiriyle bağlantılı olup sonuçları

3
12. HD., E. 2009/17917 K. 2009/26765 T. 29.12.2009

menfi tespit

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü : Menfi tespit ilamının İİK'nun 72/5.maddesi uyarınca kesinleşmeden takibe ... kararı). Somut olayda, Gebze 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 01.02.2008 tarih ve 2004/670 E, 2008/27 K. sayılı menfi tespit kararının davalı tarafça 11.03.2009 tarihinde temyiz edildiği ve dolayısiyle kesinleşmediği anlaşıldığından, menfi tespit ilamında alacaklı Y. Y. yararına hükmedilen vekalet ücreti ve

4
6. HD., E. 2015/10741 K. 2016/7594 T. 15.12.2016

menfi tespit

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı menfi tespit - istirdat davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, menfi tespit ve istirdat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın süresinde açılmadığından bahisle reddine karar verilmesi üzerine karar davacı vekili tarafından ... alınmasını isteyebileceği düzenlemesi yer almaktadır. Anılan madde metninde de açıkça belirtildiği üzere menfi tespit ve istirdat davasının paranın ödendiği

5
4. HD., E. 2014/2538 K. 2014/4433 T. 17.3.2014

menfi tespit

Davacı K.. B.. vekili Avukat S.. N.. tarafından, davalılar S.. İ.. vd. aleyhine 23/11/2010 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine ... kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 2-Davacının diğer temyizleri yönünden; Dava, menfi tespit istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın hak düşürücü süre nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı, İİK'nun 89/3 maddesinden kaynaklanan menfi tespit istemiştir. Mahkemece 15 günlük hak düşürücü sürede davanın açılmadığı gerekçesiyle davanın reddine ve %40 tazminatın davacıdan alınıp davalıya

6
8. HD., E. 2013/17334 K. 2014/6629 T. 10.4.2014

menfi tespit

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire'ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR Menfi tespit ilamı İcra ve İflas Kanunu'nun 72/5. maddesi karşısında kesinleşmeden takibe konulamaz ... tarih 2010/39E-2013/128K sayılı menfi tespit kararının kesinleşmediği anlaşılmakla, menfi tespit ilamında hükmedilen vekalet ücreti ve yargılama giderinin

7
8. HD., E. 2016/2548 K. 2016/5328 T. 23.3.2016

menfi tespit

kaldırılmasını istemiştir. Mahkemece, dayanak ilamın menfi tespit olduğu ve menfi tespit kararlarının kesinleşmeden takibe konulmasının mümkün olmadığı gerekçesi ... talebi, "menfi tespit ilamlarının kesinleşmeden takibe konulamayacağı" olarak bildirilmiş ve menfi tespit kararlarının kesinleşmeden takibe konulmayacağı

8
6. HD., E. 2014/7509 K. 2014/13081 T. 26.11.2014

menfi tespit

DAVA TÜRÜ : Menfi tespit, istirdat Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı menfi tespit ve istirdat davasına dair karar Dairemizin 17.04.2014 gün ve 2013/13705-2014/5208 sayılı ilamı ile bozulmasına karar verilmesi üzerine bu defa davacılar tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Mahkemenin kararında ve Yargıtay ilamında yazılı sebeplere, davacıların dava dilekçesinde tahliye tarihine kadar kira borçlarını belirterek borçlu olmadığı miktarın tespitini talep ettiğinin anlaşılmasına

9
2. HD., E. 2016/22997 K. 2016/14309 T. 2.11.2016

menfi tespit

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Menfi Tespit Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Uyuşmazlık ve hüküm nafakalardan kaynaklanan menfi tespit istemine ilişkin olup, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nun 26.07.2016 tarihli 263 sayılı kararının 2. maddesi ve 01.03.2016 tarihinde yürürlüğe giren 12.02.2016 tarih 2016/1 sayılı iş bölümü kararı gereğince inceleme görevinin Yargıtay 3. Hukuk Dairesine ait olduğu düşünülmektedir. Ne var ki dava dosyası

10
8. HD., E. 2016/11961 K. 2016/11347 T. 30.6.2016

menfi tespit

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi DAVALILAR : ... vs. DAVA TÜRÜ : Menfi Tespit K A R A R Mahkeme tarafından yapılan nitelendirmeden de anlaşıldığı üzere taraflar arasındaki uyuşmazlık, boşanma sonucu hükmedilen nafaka alacağına dayalı menfi tespit isteğine ilişkin bulunduğuna göre, Yargıtay Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca Yargıtay Başkanlar Kurulu'nun 16.01.2016 tarih, 2016/1 sayılı Kararı ile hazırlanıp, 26.02.2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nun 12.02.2016 gün 2016/1 sayılı Hukuk Daireleri'ne ilişkin iş bölümü uyarınca, hükme yöneltilen temyiz

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: