S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 5.621

1
15. HD., E. 2000/3861 K. 2000/5592 T. 19.12.2000

menfi zarar

dönüldüğünden, davacı BK. 106 ve 108. maddeleri uyarınca oluşan menfi zararını talep edebilir. Bu nedenle mahkemece davalının menfi zararının HGK. 17.1.1990 tarih 13/392-1 sayılı kararında belirtildiği üzere menfi zarar yöntemi ile hesaplanması gerekir. Bu yöntem uyarınca davacının menfi zararı, davalı yüklenici

2
15. HD., E. 1993/854 K. 1993/4589 T. 15.11.1993

menfi zarar

sözleşmeyi feshetmiştir. Bundan sonra, kalan işi başkasına yaptırmıştır. Sözleşme feshedildiğine göre, davacı sadece bu yüzden uğradığı menfi zararlarını ... kaça yaptırılabileceği tespit edilip, bu iki fiyat arasındaki farka menfi zarar olarak hükmedilmesi gerekirken, mahkemece sözleşmede kararlaştırılan

3
11. HD., E. 2013/12966 K. 2014/2705 T. 17.2.2014

menfi zarar

müvekkili şirkete 14.395.840 kg taşıma yaptırıldığını ileri sürerek, 5.604.160 kg eksik taşımadan kaynaklanan 17.000,00 TL müspet ve 3.000,00 TL menfi zararın ... tarihinden itibaren değişen oranda avans faiziyle davalıdan tahsiline, menfi zarara ilişkin karar kesinleştiğinden yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına

4
13. HD., E. 2014/29447 K. 2015/22533 T. 29.06.2015

menfi zarar

davalarında davalılar ile hizmet alım sözleşmesi kapsamında haksız kesintilerin tahsili ile uğradığı müspet ve menfi zararlarının tazminini istemiştir. Birleşen ... hizmet sözleşmesine ilişin hakediş kesintisinin iadesi, irat kaydedilen teminat mektubunun iadesi ve sözleşmenin feshi ile uğranılan müspet ve menfi zararların tazmini istenmiş olup, husumet Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'na izafe edilmiştir. Nevar ki, mahkemece gerekçeli kararda

5
19. HD., E. 2013/15913 K. 2014/12100 T. 01.07.2014

menfi zarar

ilişkin tespit ve değerlendirmeler benimsenerek inşaat, kira, güvenlik harcaması ve stok yedek parça kaleminden oluşan toplam 512.121,91 TL menfi zararın ... gerektirmiştir. 3- Mahkemece davanın kısmen kabulü ile toplam 512.121,91 TL. menfi zararın davalıdan tahsiline karar verilmiştir. Davada harca esas değer ıslah

6
23. HD., E. 2014/9208 K. 2015/6636 T. 16.10.2015

menfi zarar

Taraflar arasında görülen sözleşmenin feshi ve menfi zararın tazminine ilişkin, elatmanın önlenmesi davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 04.06.2014 gün ve 3596 Esas, 4311 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi birleşen davada davalılar N.. Ş.., M.. Ö.., S.. E.., G.. E.., H.. T.., S.. K.. ve Çetin Arslan vekilleri ile yine birleşen davada davalı O.. Ş.. vekili tarafından istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü. -KARAR- Heyetçe incelenmesine gerek görüldüğünden; 1)Birleşen davada, davalı S.. K.. vekili tarafından dosyaya sunulan 26.09.2008

7
15. HD., E. 2014/2506 K. 2015/1299 T. 18.3.2015

menfi zarar

aykırı ve kaçak yapıların ekonomik değeri bulunmadığından menfi zararın istenmesinin mümkün olmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan bütün temyiz

8
19. HD., E. 2015/8406 K. 2016/352 T. 19.1.2016

menfi zarar

sebebiyle menfi zararı olan 1.000 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini talep ve dava

9
11. HD., E. 2014/9951 K. 2014/14904 T. 30.9.2014

menfi zarar

yaptırıldığını ileri sürerek, 5.604.160 kg eksik taşımadan kaynaklanan 17.000,00 TL müspet ve 3.000,00 TL menfi zararın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep

10
15. HD., E. 2014/3605 K. 2015/2275 T. 30.4.2015

menfi zarar

bedellerinin menfi zarar kapsamında kabul edilip hüküm altına alındığı anlaşıldığından mahkemece kararının gerekçesinin 6100 sayılı Yasa'nın geçici 3. maddesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: