S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 12.787

1
8. HD., E. 2018/3550 K. 2018/15494 T. 11.9.2018

muris muvazaası • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • muvazaa iddiası

sayılı kararı ile muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasının kabulüne, bir kısım davalılar hakkında ise kayıt maliki ... MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün taraf vekillerince tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü. KARAR Davacı, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davasını kazanması sonucu paydaşı olduğu 2983 ada 62 parsel sayılı taşınmazı davalıların kiraya vermek

2
1. HD., E. 2023/5645 K. 2023/7478 T. 14.12.2023

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası

olmadığına, 14.12.2023 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi. - KARŞI OY - Taraflar arasındaki muris muvazaasına dayalı tapu iptali ve tescil davasında yapılan yargılama sonucunda Dairemiz çoğunluğunca somut olayda muris muvazaasının söz konusu olmadığının kabulü ile davacı tarafın karar düzeltme talebi ... dikkate alındığında somut olayda muris muvazaasının gerçekleştiği ve bunun ispatlandığı anlaşıldığından karar düzeltme talebinin kabul edilmesi gerekirken

3
HGK., E. 2021/240 K. 2021/887 T. 1.7.2021

muris muvazaası • tapu iptali • muvazaa iddiası

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davasından dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla Bakırköy 7. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen 16.04.2015 tarihli ve 2015/85 E., 2015/139 K. sayılı kararın onanmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk ... kesin olarak karar verildi. KARŞI OY Muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı taraflar arasında görülen davanın temyiz incelemesi sırasında karşı ... , dolayısı ile 01.04.1974 tarih ½ sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında belirtilen şekilde muris muvazaası koşullarının oluşmadığı anlaşılmaktadır. Açıklanan

4
1. HD., E. 2016/3580 K. 2019/217 T. 17.1.2019

tazminat davası • muris muvazaası • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • muvazaa iddiası • davanın kabulü

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Taraflar arasında görülen tazminat davası sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı ... vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tazminat isteğine ilişkindir. Davacılar, mirasbırakan ...'ın taşınmazlarını damatlarına muvazaalı olarak temlik ettiğini, ... 4. AHM'nin 2009/436 Esas sayılı dosyasında muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve

5
1. HD., E. 2016/16672 K. 2020/1455 T. 2.3.2020

muris muvazaası • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • tapu iptali • muvazaa iddiası

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın reddine ilişkin olarak verilen karar bir kısım davacılar vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi ...'un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Asıl ve birleştirilen dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkin olup mahkemece davacılar ..., ..., ..., ... ve ... yönünden feragat nedeniyle davanın reddine, diğer davacılar

6
1. HD., E. 2016/856 K. 2018/14740 T. 21.11.2018

muris muvazaası • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • tapu iptali • davanın kabulü • muvazaa iddiası

Hâkimi ...’un raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Asıl ve birleştirilen dava, muris muvazaası hukuksal nedenine ... adlarına tescilini istemişler; davacılar aşamalarda, davanın muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil davası olup mirasbırakanın hukuki ... davanın davacıları tarafından temyiz edildiği, asıl dava bakımından verilen hükmün temyiz edilmeyerek kesinleştiği açıktır. O halde, muris muvazaası

7
1. HD., E. 2019/3672 K. 2020/4558 T. 28.9.2020

yeniden yargılama • muris muvazaası • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

edilmeyerek kesinleştiği açıktır. O halde, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil davası açma hakkı, mirasbırakanın ölümüyle doğan bir ... , muris muvazaası hukuksal sebebine dayalı davalarda dava değeri, mirasbırakan tarafından temlik edilen payın dava tarihindeki değeri üzerinden davayı açan ... , muris muvazaası hukuki sebebine dayalı tapu iptal tescil isteğine ilişkindir. Asıl dava bakımından sayın çoğunluk ile aramızda bir uyuşmazlık ... ” gerekçesiyle belgeye geçerlilik tanımamıştır. Halbuki dava muris muvazaası davası olduğuna göre, murisin iradesini tespite yarayan her türlü delil ve belgenin

8
1. HD., E. 2019/231 K. 2021/825 T. 16.2.2021

dava zamanaşımı • muris muvazaası • muvazaa iddiası

tarafından para ödenmediğini, işlemin muris muvazaası niteliğinde olduğunu ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 20.000.TL’nin ... amaçlayan bir sözleşme ilişkisine dayanmadığı ve muris muvazaası hukuksal nedeniyle açılan davaların hukukî dayanağını oluşturan 01.04.1974 tarihli ve 1/2

9
1. HD., E. 2016/3039 K. 2019/2506 T. 9.4.2019

muris muvazaası • muvazaa iddiası • davanın kabulü

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAZMİNAT Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, mirasbırakan ...'nun dava konusu ... parsel sayılım taşınmazını mirastan mal kaçırma amacıyla muvazaalı biçimde davalı oğluna temlik ettiğini ileri sürerek tazminata karar verilmesini istemişlerdir. Davalı, temlikte muvazaa bulunmadığını, zamanaşımı süresinin de geçtiğini belirtip davanın reddini savunmuştur. Zamanaşımı süresinin geçtiğinden bahisle davanın reddine ilişkin olarak verilen karar Dairece, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı davaların zamanaşımına tâbi olmayacağı, işin esasının

10
1. HD., E. 2019/4097 K. 2019/6340 T. 9.12.2019

muris muvazaası • muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil istemi • tapu iptali • muvazaa iddiası • davanın kabulü

harç alınmasına yer olmadığına, 09/12/2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi. - K A R Ş I O Y Y A Z I S I- Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: