S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 843

1
23. HD., E. 2018/1692 K. 2018/5534 T. 28.11.2018

sözleşmenin geriye etkili feshi

sözleşmenin geriye etkili feshine karar verildiği ve kesinleştiği, yapılan binada projeye aykırılıklar da bulunduğu, davacı tarafın arsa sahiplerine karşı iyi

2
23. HD., E. 2014/10925 K. 2016/1808 T. 23.3.2016

davanın kabulü • sözleşmenin geriye etkili feshi

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü. - K A R A R - Davacı vekili, müvekkili arsa maliki ile davalı yüklenici arasında 16.12.2009 tarihinde imzalanan arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesine göre işin tesliminin 01.05.2010 tarihinde yapılması gerekirken bitirilmediğini ileri sürerek, sözleşmenin geriye etkili feshini talep ve dava etmiştir

3
23. HD., E. 2015/8115 K. 2018/56 T. 17.1.2018

eksik inceleme • sözleşmenin geriye etkili feshi

sözleşmenin geriye etkili feshi hâlinde kusur yüklenici de olsa da arsa sahibinin sözleşme dolayısıyla bir kazanımı olup olmadığı, kazanım var ise bunun

4
23. HD., E. 2014/8835 K. 2015/4526 T. 12.6.2015

sözleşmenin geriye etkili feshi • yargılamanın iadesi talebi

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasında görülen yargılanmanın yenilenmesi davası sonucunda verilen hükmün onanmasına ilişkin Dairemizin 24.04.2014 gün ve 2013/8801Esas, 2014/3175 Karar sayılı ilamının karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı vekilince istenilmekle, dosya incelendi, gereği görüşüldü. - KARAR - Davacı vekili, davalı arsa sahiplerinin müvekkili yüklenici aleyhine açtığı sözleşmenin geriye etkili feshine ilişkin davanın kabul edildiğini, oysa, bu davadan müvekkilinin haberdar olmadığını, yapılan tebligatların hukuka aykırı olduğunu, idari problemler nedeniyle inşaata başlanamadığını

5
23. HD., E. 2013/7857 K. 2014/2351 T. 27.3.2014

davanın kabulü • manevi tazminat • sözleşmenin geriye etkili feshi

sözleşmenin geriye etkili feshi için aranan koşulların gerçekleştiği gerekçesiyle, davanın kabulüne, sözleşmenin geriye etkili olarak feshine karar verilmiştir

6
23. HD., E. 2016/3335 K. 2018/5151 T. 6.11.2018

sözleşmenin geriye etkili feshi • davanın kabulü • kaçak yapı

hakkında yıkım kararı bulunduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, sözleşmenin geriye etkili feshi ile 25.000,00TL'nin davalıdan tahsiline, eksik işler bedelinin

7
23. HD., E. 2014/10042 K. 2016/2217 T. 7.4.2016

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • sözleşmenin geriye etkili feshi

etmiştir. 1-Dava, taraflar arasındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin geriye etkili feshi istemine ilişkindir. Arsa payı karşılığı inşaat yapım ... , uyuşmazlığın esası incelenip, sözleşmenin geriye etkili feshi koşullarının bulunup bulunmadığı hususunda taraf delilleri toplanarak sonucuna göre bir karar

8
23. HD., E. 2013/9448 K. 2014/3831 T. 15.5.2014

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • sözleşmenin geriye etkili feshi

inşaat yapmaya başlandığını, akdin ifası için ön görülen sürenin dolmasına rağmen inşaatın bitirilmediğini ileri sürerek, sözleşmenin geriye etkili feshine ... sözleşmesinin geriye etkili feshine karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici

9
23. HD., E. 2018/1371 K. 2018/5228 T. 12.11.2018

sözleşmenin geriye etkili feshi • tapu iptali • bilirkişi raporu

bölüm satın alan 3. kişiler olduklarını ileri sürerek sözleşmenin geriye etkili feshi ile davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile davacılar adına

10
23. HD., E. 2013/8700 K. 2014/432 T. 27.1.2014

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • sözleşmenin geriye etkili feshi • yeniden yargılama

yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, hüküm fıkrasının 1. paragrafında geçen "sözleşmenin iptaline" ibarelerinin yerine "sözleşmenin geriye etkili feshine ... , değişik gerekçe ile ve hüküm fıkrasının 1. paragrafında yazılı "sözleşmenin iptaline" ibaresinin hüküm fıkrasından çıkartılarak, yerine "sözleşmenin geriye etkili feshine" kelime dizisinin yazılması suretiyle düzeltilerek ONANMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: