S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 81.625

1
11. HD., E. 2014/6375 K. 2014/12154 T. 26.6.2014

sigorta poliçesi

... ile çocukları ....’nun 1999 yılından beri davalı şirket nezdinde limitsiz sağlık sigorta poliçeleri ve bu ana poliçelere bağlı yurtdışı ek sağlık sigorta poliçeleri ile sigortalı olduğunu, 2008-2009 dönemine ilişkin poliçelerin incelenmesinde limitsiz sağlık sigorta poliçelerinde “ömür boyu yenileme garantisine” yer verilmesine rağmen yurt dışı ek sağlık sigorta poliçesinde “ömür boyu yenileme garantisi” gösterilmediğini ve davacı ... için bazı ... düzenlenmesinin hukuka aykırı olduğunu ileri sürerek, davacılar....’nun 2008-2009 yılı limitsiz sağlık sigorta poliçesi'ne bağlı olarak düzenlenen yurt dışı ek

2
11. HD., E. 2017/572 K. 2018/5169 T. 11.9.2018

sigorta poliçesi

... Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Poliçesi kapsamında güvence altına alındığını, fırtına nedeniyle ürünlerin hasarlandığını, hasarın sigorta poliçesi ... husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece tüm dosya kapsamına göre, sigorta poliçesinin ... Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Poliçesi olduğu, 5363 sayılı Yasa'nın 14. maddesinde sigorta şirketlerinin, tarım üreticileri ile tarım sigorta sözleşmelerini kendi adlarına ... olduğu ve ...u işletmek üzere Tarım Sigortalı ... İşletmesi A.Ş.'nin (...) kurulduğu, davacı bu ...un ortağı olan davalı ile söz konusu sigorta poliçesini

3
17. HD., E. 2016/6408 K. 2016/7676 T. 23.6.2016

sigorta poliçesi

şekilde zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigorta poliçesinin olup olmadığının tespiti, varsa dosyaya poliçe örneğinin eklenmesi için geri ... zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi gönderilmiştir. Mahkemece aracın zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigorta poliçesinin olup olmadığı ... karayolu taşımacılık sigorta poliçesinin olup olmadığı sorulmalıdır. Eksiklik giderilmediği için dosyanın yerel mahkemesine geri çevrilmesi gerekmiştir

4
11. HD., E. 2016/14302 K. 2018/5238 T. 12.9.2018

sigorta poliçesi

tarihlerini kapsayan ... Acil ... Sigorta Poliçesi akdedildiğini, murisin .../.../2013 tarihinde geçirdiği çift taraflı trafik kazası neticesinde vefat ettiğini ... ,davacı murisi ile davalı ... şirketi arasında düzenlenen .../06/2013 tarihli ... Acil ... Sigorta Poliçesinin "Tüm Teminatlara Uygulanacak İstisnalar ... gelen kazalar sonucunda oluşabilecek zararlardan dolayı sigorta poliçesinin teminat sağlamadığının açıkça kararlaştırıldığı, davacı murisinin motorlu ... vekili temyiz etmiştir. Dava, davacının murisi ile davalı ... şirketi arasında tanzim edilmiş olan ... Acil ... Sigorta poliçesine dayalı tazminat

5
11. HD., E. 1992/7502 K. 1993/6400 T. 11.10.1993

sigorta poliçesi

: Davacı vekili; müvekkiline ait olan ve dava şirket nezdinde karma sigorta poliçesi ile sigortalı otomobilin 10.1.1990 tarihinde meydana gelen kazada hasara ... . Mahkemece; iddia, savunma ve dosyada toplanan kanıtlara nazaran davacının trafik kazası sırasında alkollü olduğundan sigorta poliçesi umum şartlarına göre tazminat talep edemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Davacı, davalı tarafından karma sigorta ... sürücüsünün alkollü olduğunu ve bu nedenle hasarın sigorta poliçesi umum şartlarının 4/C maddesi gereğince teminat dışında kaldığını savunmuştur. Sigorta

6
17. HD., E. 2015/18611 K. 2018/10091 T. 05.11.2018

sigorta poliçesi

tazminatına karar verilmesini istemiştir. Davalı vekili, aracın haricen satıldığını ve sigorta poliçesinin tarafı olmadıklarını belirterek, davanın reddini ... sözleşmelerdendir. Sigorta poliçesi, sözleşmenin yapılmasından sonra düzenlenen ve sözleşmenin yapıldığını gösteren bir belgedir. Sıhhat şartı değildir. Sigortalının ... kanıtlanması gerekir. Temyize konu olayda davalı adına sigorta poliçesi mevcut olduğu gibi, yine davalı sigortalıdan prim tahsil edildiğine ilişkin makbuz da ... menfaati olmadığından sigorta poliçesi tanzim ettiremez. Aynı Yasanın 24. maddesi ise, Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta poliçesi ibraz edilmeden bir aracın

7
17. HD., E. 2014/4750 K. 2014/17881 T. 8.12.2014

sigorta poliçesi

hayat sigorta poliçesinde dain mürtehin olarak gösterilen ..., ...Şubesinden, 1)16.02.2007 tarihinde vefat eden muris ...’ın 2005, 2006 ve 2007 yıllarında kullanmış olduğu kredi sözleşmelerinin ve bu kredi sözleşmelerine bağlı olarak düzenlenen hayat sigorta poliçelerinin (yenileme poliçeleri de varsa) bir örneğinin istenmesi, 2)Murisin bankadan kullandığı kredi/kredilerden kaynaklanan ve bağlı olarak davalı ...Ş. tarafından düzenlenen hayat sigorta poliçe/poliçelerinde (dosya içerisinde yalnız 07/01/2005-07/01/2006 tarihlerini kapsayan hayat sigorta poliçesi bulunmakla) dain mürtehin sıfatının

8
11. HD., E. 2015/3368 K. 2015/9174 T. 14.9.2015

sigorta poliçesi

Sigortası poliçesi ile M., M., Y. köyü, S. K. Ç. mevkii, ... parsel sayılı taşınmazını ise 1285308 nolu Tarsim Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası ... aracılığıyla tespit edildiğini, sigorta poliçesinin muafiyetli olarak düzenlendiğini, davalının poliçe şartlarına göre ödemesi gereken gerçek zararı ödemekten ... Bitkisel Ürün Sigortası Poliçesi sigortalısı olduğunu, 12.04.2011 tarihli don hasar ihbarı neticesinde 516 parselde bulunan bağda yapılan inceleme sonucunda ... sayılı taşınmazların bitkisel ürün sigortaları poliçesi ile davalı havuz tarafından sigortalandığı, 2011 yılı Mart ve Nisan aylarında sigortalı ..parselin

9
11. HD., E. 2015/14162 K. 2016/41 T. 11.1.2016

sigorta poliçesi

, müvekkili ile davalı şirket arasında 3.1.2014 tarihli bir yıl süreli gelir koruma sigorta poliçesi imzalandığını, müvekkilince sözleşme uyarınca tüm ... 9000,00 TL sigorta poliçesinden kaynaklı alacağın işten çıkarılma tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar ... bu yasa hükümleri uyarınca tüketici sayıldığı, bu yasa hükümleri uyarınca taraflar arasında imzalanın sigorta poliçesinin tüketici işlemi niteliğinde

10
11. HD., E. 2015/13163 K. 2015/12363 T. 23.11.2015

sigorta poliçesi

...'a ait kredi kartı borçlarının ödenmesini istediğini, davalı şirket tarafından müvekkilinin talebine cevap verilmediğini ileri sürerek sigorta poliçesi ... tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre; uyuşmazlığın sigorta poliçesinden kaynaklandığı, TTK'nın ... . Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Dava, kredi kartı ödeme güvencesi sigorta poliçesinden kaynaklı alacak istemine ilişkindir. 28.05.2014 tarihi ... Yasa'nın yürülükte olduğu, davacının ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etmesi nedeniyle tüketici, dava konusu sigorta poliçesinin de tüketeci

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: