S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 126.603

1
1. HD., E. 2015/14982 K. 2016/1578 T. 11.2.2016

tapu iptali

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL,KAYYIM KARARININ KALDIRILMASI Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil ... sayılı yasanın 17. maddesine dayalı olarak açılan tapu iptal, tescil ve kayyımlık kararının kaldırılması isteğine ilişkindir. Tapu iptal ve tescil ... verilen karar, dairece; tapu iptal ve tescil talebinin kabulüne karar verilmiş olmasında kural olarak bir isabetsizlik bulunmadığı, ne var ki, davalı ... , tapu iptal ve tescil talebinin kabulüne, davalı Hazine yönünden husumet nedeniyle davanın usulden reddine karar verilmiş, hüküm davalı ... tarafından

2
1. HD., E. 2013/19495 K. 2014/6439 T. 26.3.2014

tapu iptali ve tescil • tapu iptali

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı Z.. U.. vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi .. raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar dairece bozulmuş, Bozma ilamına uyulduktan sonra davacılardan V.. U.. 05.12.2012 tarihinde ölmüştür. Ne var ki, mahkemece bu husus üzerinde duruşmamıştır. Bilindiği üzere, taraf

3
1. HD., E. 2005/12668 K. 2005/13330 T. 14.12.2005

tapu iptali

sürüp,tapusunun iptali ile davalıların bu kısma elatmalarının önlenmesine ve yapıların yıkımına karar verilmesini istemiştir. Davalılar,yargılamaya ... Hakimi raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp, düşünüldü. -KARAR- Dava, tapu iptali,elatmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ... kaldığını iddia ederek tapunun iptali ile davalıların elatmasının önlenmesine ve yapıların yıkımına karar verilmesini istemiştir. Dosya içeriğinden,toplanan delillerden,1122 parsel sayılı taşınmazda davalılar dışında başkaca paydaşların bulunduğu kayden sabittir. Kural olarak tapu iptali ve tescil davaları ile

4
1. HD., E. 2013/1674 K. 2013/2472 T. 22.02.2013

tapu iptali

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Yanlar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, reddine ilişkin olarak verilen karar davacı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi Z. B. 'in raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve terekeye iade isteğine ilişkindir. Mahkemece ... dinlenemiyeceği belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir. Gerçekten de, tapu iptali ve terekeye iade isrtekli eldeki davanın miras bırakanın mirasçılarından

5
1. HD., E. 2015/5692 K. 2015/7982 T. 1.6.2015

tapu iptali

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı N.. A ... düşünüldü; -KARAR- Dava, sahtecilik hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Davacı, kayden maliki olduğu 1230 parsel sayılı ... satış suretiyle temlik edildiğini ileri sürerek, tapu iptali ve tescil istemiştir. Davalı Tapu Müdürlüğü, kendilerine husumet yöneltilemeyeceğini ... gerekçesiyle, dava dışı N..T..adına kayıtlı tapunun iptali ile davacı adına tescile, davalı Tapu Müdürlüğü bakımından davanın husumet nedeniyle reddine karar

6
1. HD., E. 2016/2090 K. 2016/2527 T. 3.3.2016

tapu iptali

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : GAİPLİK, TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen gaiplik, tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece tapu iptali ve tescil isteminin kabulüne, gaiplik isteminin ise reddine ilişkin olarak verilen karar davalı vekili tarafından yasal ... - Dava, 5737 sayılı Yasanın 17.maddesine dayalı olarak açılan gaiplik ve tapu iptal-tescil isteklerine ilişkindir. Davacı, ... Vakfından icareli kagir ev ... davanın reddini savunmuştur. Mahkemece; 5737 sayılı Yasanın 17.maddesindeki koşulların gerçekleştiği gerekçesiyle tapu iptal tescil isteminin kabulüne

7
1. HD., E. 2014/17701 K. 2016/5406 T. 2.5.2016

tapu iptali

MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen davada; Davacı, paydaşı olduğu taşınmazların intikal ... olmadığı gibi, bu yönde iradesinin de bulunmadığını ileri sürerek tapu iptali ve tescil, mümkün olmaz ise bedel isteğinde bulunmuştur. Davalılar, davacının iddialarının doğru olmadığını, iyiniyetli olduklarını belirterek davanın reddini savunmuşlardır. Davalı ... yönünden tapu iptali ve tescil isteğinin reddine, davalılar .... yönünden bedel isteğinin kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Dairece; “...Hal böyle olunca; tapu iptal ve tescil isteğinin kabulüne karar

8
1. HD., E. 2012/12926 K. 2013/1283 T. 5.2.2013

tapu iptali

Yanlar arasında görülen elatmanın önlenmesi, tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, elatmanın önlenmesi bakımından reddine, tapu iptali ve tescil istemi bakımından kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı A.tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi 'ın raporu okundu, düşüncesi alındı, gereği görüşülüp düşünüldü; Dava, tapu iptali ve tescil ve elatmanın önlenmesi isteklerine ilişkindir. Mahkemece, tapu iptali ve tescil isteğinin kabulüne, elatmanın önlenmesi isteğinin ise reddine karar verilmiştir. Toplanan deliller ve tüm dosya

9
1. HD., E. 2011/1769 K. 2011/3126 T. 17.03.2011

tapu iptali

DAVA TÜRÜ : TAPU İPTALİ VE TESCİL Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, Tunceli Asliye Hukuk Mahkemesinin 11.10.2005 gün 1995/111 Esas,2005/258 Karar sayılı ilamı ile davalıya ait 116 ada 15 parselin 345 m2’sinin tapusunun iptali ile adlarına tesciline karar verildiğini, ancak imar ... oluşan tapuların iptaliyle payları oranında adlarına tescili ve ecrimisil isteklerinde bulunmuşlardır. Davalı, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece ... , düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü. -KARAR- Dava tapu iptal tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar

10
20. HD., E. 2009/2794 K. 2009/4859 T. 22.3.2009

orman • tapu iptal ve tescil • tapu iptali

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescili davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Hazine tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Kadastro sırasında ... tescil edilmiştir. Davacı Hazine, taşınmazın 2/B'lik alanda kaldığı, tapunun iptali ile Hazine adına tescili iddiasıyla dava açmıştır. Mahkemece davanın ... verilmiş, hüküm davacı Hazine tarafından (B) bölümüne yönelik olarak temyiz edilmiştir. Dava, 2/B iddiasına dayalı tapu iptali ve tescili istemine

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: