S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 104.675

1
HB., E. 1995/44 K. 1995/46 T. 2.10.1995

belediyeler arasında tapu iptali ve tescil davası • mülkiyet iddiasına dayalı tapu iptali ve tescil • tapu iptali ve tescil

2
1. HD., E. 2008/10939 K. 2009/495 T. 19.1.2009

tapu iptali ve tescil

Dava,hata hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece,davanın kabulüne karar verilmiştir. Dosya içeriğinden, toplanan delillerden dava konusu 14 parsel sayılı taşınmazın 187.39 m2 ve arsa vasfı ile davacı adına, 13 parsel sayılı taşınmazın ise 210 m2 ve kuyulu kerpiç ev vasfı ile davalı adına kayıtlı olduğu her iki taşınmazın öncesinde 12 parsel olarak bir bütün iken malikince ifraz eoilerek taraflara satış suretiyle temlik edildiği, 14 parsel maliki davacının taşınmazı satın aldığı tarihten beri fiilen 13 parsel sayılı taşınmazda bulunan evi kullandığı

6
17. HD., E. 2014/14563 K. 2014/15685 T. 13.11.2014

muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen ... açılmış şahsi hakka dayalı muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil isteğine ilişkin olduğundan uyuşmazlığın çözüm yerinin genel mahkemeler olması nedeniyle ... doğuracağından tapunun iptali değil, ancak davacının alacağı oranında haciz ve satışı isteyebileceğinden ve davacı tarafın bunun yerine tapu iptali ve tescil talep ... ; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Dava şahsi hakka dayalı olarak BK.nın 18.(6098 sayılı BK.nın 19) maddesi uyarınca açılan tapu iptal ve

7
1. HD., E. 2006/10950 K. 2006/13205 T. 28.12.2006

hile • tapu iptali ve tescil

. Dava, hile hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tescil ya da tazminat isteklerine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. Dosya

8
1. HD., E. 2013/19495 K. 2014/6439 T. 26.3.2014

tapu iptali ve tescil • tapu iptali

Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil davası sonunda, yerel mahkemece davanın, kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı Z.. U.. vekili tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, Tetkik Hakimi .. raporu okundu, açıklamaları dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü; -KARAR- Dava, tapu iptali ve tescil isteğine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar dairece bozulmuş, Bozma ilamına uyulduktan sonra davacılardan V.. U.. 05.12.2012 tarihinde ölmüştür. Ne var ki, mahkemece bu husus üzerinde duruşmamıştır. Bilindiği üzere, taraf

9
3. HD., E. 2010/11047 K. 2010/11690 T. 01.07.2010

muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil

, davalı tarafça uyuşmazlığa konu taşınmazın davacı tarafından muvazaalı olarak satın alındığı bu yönde davacı hakkında tapu iptali ve tescil davası açıldığı ... bulunması halinde iki dava arasında bağlantı var sayılır ve biri diğeri için bekletici mesele yapılır. Ayrıca muvazaa nedeniyle tapu iptali ve tescil ... dayalı olarak açtığı iş bu ecrimisil davasını etkileyeceği gözetilerek tapu iptali ve tescil davasının bekletici mesele yapılıp o davada verilecek hükmün

10
1. HD., E. 2012/7618 K. 2013/544 T. 22.01.2013

tapu iptali ve tescil talebi

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, maliki olduğu 3078 parsel sayılı taşınmazdaki 2 nolu bağımsız bölümün, aleyhine yapılan icra takibi sonucu cebri ihale yoluyla alacağına mahsuben dava dışı T. İ. adına tescil edildiğini; Bankanında davalılara satış suretiyle temlik ettiğini, icra ihalesinin iptal edilmesi nedeniyle yapılan tüm tescil işlemlerinin yolsuz duruma geldiğini ileri sürerek, tapu iptal ve tescil isteğinde bulunmuştur. Davalılar, taşınmazı iyiniyetle edindiklerini belirterek, davanın reddini savunmuşlardır. Mahkemece, davalıların, taşınmazı iyiniyetle satın aldıkları sonucuna

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: