S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 45.803

1
1. HD., E. 1978/9400 K. 1978/9658 T. 28.09.1978

tapu sicili

taşınmazı kadastro tesbitinden sonra tapu siciline dayanarak iyi niyetle satın aldığı belirtilmek ve MK.nun 931. maddesine dayanılmak suretiyle dava reddedilmiştir. Gayrimenkul hukukumuzda tapu sicilinin önemi ve yeri büyüktür. MK. nun 25. babında tapu sicili ile ilgili hususlar hükme bağlanmıştır. Bu babın : 910. maddesinde "tapu sicilinin gayrimenkuller üzerindeki hakların hallerini" gösterdiği, 911. maddesinde nelerin "gayrimenkul" olarak sicile yazılması ... " olduğu, 929. maddesinde varlık ve doğumu için tapu siciline tescili gerekli olan her hakkın tescil yapılmadıkca mevcut olmadığı, 930. maddesinde aynî

2
1. HD., E. 1979/3819 K. 1979/3914 T. 27.03.1979

tapu sicili

"tapulamaya müsteniden tesis olunan tapu sicilleri" ele alınmıştır. İkinci fıkrada bu sicillerde -tapu sicilinde- tapulamaya dayanılarak yapılan tescillere konu ... yorumlamaya yer vermiyecek kadar açık ve kesindir. Metinde hasren tapulama tesbitleri esas tutularak kurulan tapu sicillerinden söz edilmiştir. Maddenin uygulama alanı tapulama tesbitine müsteniden tesis edilen tapu sicili ile sınırlıdır. Tapulama dışı bırakılan yerler için tapu sicili kurulması söz konusu olmadığına göre bu gibi taşınmazlar hakkında 31/2 maddenin uygulanması olanağı yoktur. 31. maddenin amacı; tapu siciline karşı beslenilmesi gereken güveni

3
5. HD., E. 2014/12080 K. 2014/24969 T. 4.11.2014

tapu sicili

Taraflar arasındaki tapu sicilinin yanlış tutulmasından dolayı uğranılan zararın 4271 sayılı TMK.nun 1007. maddesi uyarınca tazmini davasından dolayı ... ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R - Dava, tapu sicilinin yanlış ... ve tapu kaydında açıkça gösterilen 196/5300 payın satışı konusunda anlaştıkları, davacının bu payın karşılığını ödediği, ancak; Tapu Sicil ... tescil edildiği, Tapu Sicil Müdürlüğü’nce yanlışlığın fark edilmesi üzerine, hatanın düzeltilmesi için davacıya tebligat yapıldığı, davacının süresinde

4
5. HD., E. 2014/4973 K. 2014/17112 T. 16.6.2014

tapu sicili

Taraflar arasındaki tapu sicilinin hatalı tutulması nedeniyle uğranılan zararın, 4721 sayılı TMK'nun 1007. maddesi uyarınca tazmini davasından dolayı ... gereği görüşülüp düşünüldü: - K A R A R – Dava, tapu sicilinin hatalı tutulması nedeniyle uğranılan zararın, 4721 sayılı TMK'nun 1007. maddesi uyarınca ... "Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. Devlet zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder" hükmü yer almakta ... Malatya Tapu Sicil Müdürlüğü'nün 19.02.2014 tarihli yazısında, davacının satın aldığı hisse ile ilgili olarak kütük veya sistem üzerinde herhangi bir

5
1. HD., E. 2016/4838 K. 2016/4452 T. 12.4.2016

tapu sicili

yayımlanan yeni Tapu Sicili Tüzüğü'nün yürürlüğü zamanında 26.02.2015 tarihinde açılmıştır. Mahkemece, istenen düzeltmenin dava sırasında Tapu İdaresine ... tayin edilmemiş; hüküm, davalı ... tarafından vekalet ücretine hasren temyiz edilmiştir. Hemen belirtilmelidir ki, yeni Tapu Sicili Tüzüğü hükümleri ve ... taraftan, Tapu Sicili Tüzüğünün 75. maddesine aykırı olarak verilen bu tür ret kararlarına karşı ilgililerin aynı tüzüğün 26. maddesine göre itiraz imkanı bulunmaktadır. O halde, yeni Tapu Sicili Tüzüğünün yürürlüğe girdiği 17.8.2013 tarihinden itibaren, ilgililerin Tüzük hükümleri uyarınca gerekli prosedürü yerine

6
20. HD., E. 2012/9104 K. 2013/324 T. 25.1.2013

tapu sicili

. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi hükmüne göre yapılan kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması sırasında ... yenileme kadastrosunun yapıldığı, bu çalışmanın teknik çalışmalar ile sınırlı olduğu, yenileme kadastrosu nedeniyle tapu siciline geçmiş ya da geçmemiş ... işlemine tabi tutulmaksızın olduğu gibi tapu siciline aktarılacağı gerekçesiyle davanın REDDİNE, çekişmeli parselin 6210,44 m² yüzölçümü ile tapu kütüğüne ... açıklamaya göre dava, 3402 sayılı Kanunun 22/a. maddesi gereğince yapılan, kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin

7
20. HD., E. 2012/10243 K. 2013/125 T. 23.1.2013

tapu sicili

Yasanın 22. maddesinin 2. fıkrası (a) bendi hükmüne göre yapılan kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin ... yönündeki talebinin reddi ile dava konusu parselin 3402 sayılı Yasanın 22/2-a maddesi ve kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 39. maddesine göre tapu siciline tesciline, davacı Orman Yönetiminin tescil istemine yönelik talebinin ise yenilemenin sadece teknik çalışmaları kapsayacağı, tapu siciline geçmiş ya da geçmemiş mülkiyet ve mülkiyete ilişkin hakların inceleme konusu

8
20. HD., E. 2012/10238 K. 2013/127 T. 23.1.2013

tapu sicili

Yasanın 22. madde 2. fıkra (a) bendi hükmüne göre yapılan kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması ... talebinin reddi ile dava konusu parselin 3402 sayılı Yasanın 22/2-a maddesi ve kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 39. maddesine göre tapu siciline tesciline, davacı Orman Yönetiminin tescil istemine yönelik talebinin ise yenilemenin sadece teknik çalışmaları kapsayacağı, tapu siciline geçmiş ya da geçmemiş mülkiyet ve mülkiyete ilişkin hakların inceleme konusu

9
5. HD., E. 2014/11205 K. 2014/27435 T. 25.11.2014

tapu sicili

Taraflar arasındaki tapu sicilinin hatalı tutulması nedeniyle uğranılan zararın 4721 sayılı TMK'nun 1007. maddesi uyarınca tazmini davasının kısmen ... dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü. - K A R A R - Dava, tapu sicilinin hatalı tutulması nedeniyle uğranılan ... kısıtlandığı anlaşılmış olup, mahkemece tapu sicilinin hatalı tutulması nedeniyle davacının uğradığı zararın kapsamı , imar uygulaması sonucu tapuda işlenmeyen 10,68 metrekarelik alan bedeli olarak kabul edilmek suretiyle hüküm kurulmuştur. 4721 sayılı TMK'nun 1007. maddesinde “ Tapu sicilinin hatalı

10
20. HD., E. 2012/10242 K. 2013/124 T. 23.1.2013

tapu sicili

Yasanın 22. madde 2. fıkra (a) bendi hükmüne göre yapılan kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması ... talebinin reddi ile dava konusu parselin 3402 sayılı Yasanın 22/2-a maddesi ve kadastro haritalarının yeniden düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmeliğin 39. maddesine göre tapu siciline tesciline, davacı Orman Yönetiminin tescil istemine yönelik talebinin ise yenilemenin sadece teknik çalışmaları kapsayacağı, tapu siciline geçmiş ya da geçmemiş mülkiyet ve mülkiyete ilişkin hakların inceleme konusu

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: