S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 238.375

1
17. HD., E. 2016/17590 K. 2019/2084 T. 26.2.2019

tazminat davası • maddi tazminat davası

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın reddine ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmekle dosya incelendi, gereği düşünüldü; -K A R A R- Davacılar vekili, dava dışı ...'a ait traktör ile davacıların murisi ...'nin kaza yapması sonucu vefat ettiğini belirterek, 100,00 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı davanın reddini savunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili

2
17. HD., E. 2017/197 K. 2019/144 T. 15.1.2019

tazminat davası • maddi tazminat davası

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davalı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili, müvekkilinin sürücüsü olduğu araç ile dava dışı sürücü idaresindeki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada müvekkilinin yaralandığını belirterek 7.000,00 TL tedavi giderinin dava tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalıdan tahsilini talep etmiştir. Davalı vekili, talebin

3
17. HD., E. 2019/6289 K. 2020/8062 T. 3.12.2020

tazminat davası • maddi tazminat davası

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: - K A R A R ... verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili; davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre, açılan maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile davalının ... 1. İcra Müdürlüğü'nün 2008/7929 takip sayılı dosyasına bildirdiği itirazının asıl alacak olan 43.533,39 TL'ye

4
4. HD., E. 1983/8963 K. 1983/9649 T. 15.11.1983

tazminat davası

Taraflar arasındaki tazminat davası nedeniyle yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine ilişkin hükmün süresi içinde davacılar avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine; tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra, dosya incelendi, gereği konuşuldu ... şartnamelere başkasının malına ihtiyaca göre el atılabilmesini gerektirecek esaslar konulamayacağı cihetle haksız eylemden doğma tazminat davası sayılır. Aynı ... bir tazminat davası olarak kabul edilir. Temyize konu edilen olayda davacı Devlet Su İşleri'ne ait kanal açımının plan projeye göre önlem alınmadan

5
17. HD., E. 2016/4927 K. 2019/487 T. 22.1.2019

tazminat davası • maddi tazminat davası

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki, trafik kazası nedeniyle maddi tazminat davası üzerine yapılan yargılama sonunda, kararda yazılı nedenlerle, davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen hüküm, davacı vekili tarafından süresi içinde temyiz edilmekle, dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili dava dilekçesinde; davacının ... idaresindeki motosiklette yolcu olduğu esnada meydana gelen trafik kazasında müvekkilinin yaralandığını belirterek; fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla 50,00 TL geçici, 50,00 TL sürekli iş göremezlik tazminatının temerrüd

6
6. HD., E. 2013/14550 K. 2014/5933 T. 8.5.2014

tazminat davası

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı tazminat davasına dair karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Dava, hor kullanma nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece davanın reddine karar verilmiş hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Davacı dava dilekçesinde kiracının kiralananda yapmış olduğu esaslı değişiklikler nedeniyle ... nedeniyle tazminat davası açabileceği gibi, sözleşmenin tarafı olan ve sözleşmeden kaynaklanan hakkı nedeniyle malik olmayan kiralayanın da tazminat davası

7
2. HD., E. 1983/1774 K. 1983/3217 T. 12.04.1983

tazminat davası

Nebahat ile Abdülkadir arasındaki tazminat davasının yapılan muhakemesi sonunda verilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki davalı tarafından istenilmekle; dosyadaki bütün kağıtlar okunup, gereği görüşülüp düşünüldü : Ananın açtığı babalık davası, çocuğun doğumundan itibaren bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir (MK. m. 296). Davacı ananın açtığı babalık davası kanunî süre içerisinde açılmadığından red edilmiştir. Bir hakkın aslı düştüğü takdirde, ona bağlı fer'i haklar da düşer (BK. m. 113). Davacının açtığı babalık davası red edildiğine göre, onun fer'i olan tazminat davasının da

8
HGK., E. 2011/215 K. 2011/341 T. 25.5.2011

tazminat davası

Taraflar arasındaki “Tazminatdavasından dolayı ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nden verilen 13.04.2010 gün ve 2009/20 E ... açılacak tazminat davalarında uygulanacak esas ve usule ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir. 09 Şubat 2011 tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda ... nedeniyle: a) Ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir. b) Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk sebeplerine dayanılarak da olsa hâkim veya savcı aleyhine tazminat davası açılamaz.” hükmü öngörülmüştür. Yine, 6110 sayılı Kanunun 14/1-a maddesiyle değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü

9
17. HD., E. 2012/10724 K. 2013/482 T. 23.1.2013

tazminat davası

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacı vekili dava ... ....054 TL araç hasarı ile değer kaybı tazminatının dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ... ve toplanan delillere göre; davanın kısmen kabulü ile ....053,52 TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte

10
17. HD., E. 2019/4579 K. 2020/6468 T. 3.11.2020

tazminat davası • maddi tazminat davası • manevi tazminat

MAHKEMESİ : Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan istinaf incelemesi sonunda; kararda ... toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacı ... tarafından açılan maddi tazminat davasının reddine, davacı ... tarafından açılan maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile 118.796,30 TL'nin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline, manevi tazminat talebinin feragat nedeni ile reddine, karar ... gerektiğinden, davacı ... adına açılan maddi tazminat davasının reddine, davacı ... adına açılan maddi tazminat davasının kısmen kabulü ile 207.891,90 TL maddi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: