S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 21.106

1
23. HD., E. 2014/4 K. 2014/4245 T. 2.6.2014

şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi

- K A R A R - Kendisine asaleten ve davalı şirketi temsilen gerekçeli kararı temyiz eden davalı R.. K..'nın davalı şirketin temsile yetkili olduğuna ilişkin belgeye dosya kapsamında rastlanmamıştır. Bu durumda, ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden dava ve temyiz tarihlerinde davalı şirketi temsile yetkili kişilerin isimleri ile temsil yetkilerinin kapsamları sorularak, adı geçenin münferiden davalı şirketi temsile yetkili olduğunun anlaşılması halinde harhangi bir işlem yapılmadan dosyanın iadesi; R.. K..'nın başka bir kişi veya kişiler ile müştereken temsil yetkisinin bulunduğunun bildirilmesi halinde

2
23. HD., E. 2015/9132 K. 2017/691 T. 6.3.2017

şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi

tanımlanan şekliyle davalıya ticari temsil yetkisi verildiği anlaşılmış olup uyuşmazlığın bu çerçevede çözümlenmesi gerekmektedir. TTK'nın 4/c maddesinde ise

3
12. HD., E. 2011/15519 K. 2012/2293 T. 26.1.2012

şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • zıya

yetkililerinin tebligat tarihinde adreste bulunmadığı belirlenmeden temsil yetkisi bulunmayan kişiye yapılan tebligat usulüne uygun bulunmamaktadır. Bu ilkeler

4
11. HD., E. 2014/7655 K. 2014/16125 T. 21.10.2014

temsil yetkisi • temsil yetkisinin kaldırılması • esas sözleşme • hile • şirketi temsil yetkisi

etmesinin şirketin batmasına neden olacağını ileri sürerek, TTK'nın 161 ve 162. maddeleri gereği ... Tic. Ltd. Şti. müdürü olan davalının şirketi temsil yetkisinin kaldırılmasını talep ve dava etmiştir. Davalı, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, davanın reddine ilişkin verilen karar davacı vekilinin

5
21. HD., E. 2015/6803 K. 2015/12640 T. 4.6.2015

temsil yetkisi

usulünde yapılmasına karar verildiğinin belirtilerek münferiden temsil yetkisi bulunan iflas idare memurlarının isim ve adreslerinin..... bildirildiği ... münferiden temsil yetkisi bulunan iflas idare memurlarından birisine yöntemince teblig edilerek, temyiz süresi geçtikten sonra ve gerektiğinde Hukuk Usulü

6
8. HD., E. 1975/5641 K. 1976/2114 T. 16.03.1976

temsil yetkisi

edilmediği veya temsil yetkisi verilmediği takdirde ana olan davacı çocukları temsil edemez. Bu itibarla bu yön gözönünde tutulmak, bu hususta gerekli işlemler yapılmak üzere davacı tarafa mehil ve imkan verilmek ve davacı usulü dairesinde temsil yetkisi alıp ibraz ettiği takdirde davaya devam edilmek gerekirken

7
11. HD., E. 2015/9882 K. 2016/4433 T. 20.4.2016

şirketi temsil yetkisi • taraf sıfatı • temsil yetkisi

konu şirketin tasfiye halinde olduğunu, dolayısıyla temsil yetkisinin tasfiye memuruna ait olduğunu, bu nedenle davacının davayı açmakta hukuki yararı olmadığı gibi şirketi temsile yetkisinin de olmadığını belirterek husumet yönünden davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma ve tüm dosya

8
4. HD., E. 2014/14765 K. 2015/427 T. 19.1.2015

temsil yetkisi

rağmen gerekçeli karar vasiye tebliğ edilmiştir. Oysa, davalının kısıtlılık hali sona ermişse, artık vasinin temsil yetkisi dolayısıyla vasiye yapılan ... davalıyı temsil yetkisi kalmadığından, bizzat davalı asile gerekçeli karar tebligatı yapılmalı, davalı tarafından karar temyiz edildiği takdirde HUMK'nun 433

9
12. HD., E. 2012/7514 K. 2012/25942 T. 11.9.2012

şirketi temsil yetkisi • temsil yetkisi • zıya

tebligat tarihinde adreste bulunmadığı belirlenmeden temsil yetkisi bulunmayan kişiye yapılan tebligat usulüne uygun bulunmamaktadır. Bu ilkeler Hukuk Genel

10
2. HD., E. 2005/18115 K. 2006/2495 T. 28.2.2006

siyasi partileri temsil yetkisi • eksik inceleme • temsil yetkisi

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Siyasi partilerin, belde, ilçe ve il teşkilatlarının parti tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilikleri yoktur. Partiyi temsil yetkisi, genel başkana aittir. Kanunlardaki Özel hükümler ' saklı kalmak kaydıyla, parti adına dava açma, davada husumet yetkisi genel başkana veya ona izafeten parti ... yöneltilmiştir. Yukarıda açıklanan hükümler uyarınca il başkanlığının temsil yetkisi bulunmamaktadır. Bu bakımdan Parti Genel Başkanlığına husumetin yöneltilmesi

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: