S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 144.046

1
22. HD., E. 2012/160 K. 2012/3460 T. 06.03.2012

tespit davası

ilişkidir. Her türlü ilişki tespit davasının konusu olabilir. Ancak maddi olayların soyut hukuki ilişkileri tek başlarına tespit davasının konusu olamazlar. Tespit davası bir hukuki ilişkinin saptanmasına yönelik olmakla birlikte diğer davalarda olduğu gibi tespit davasında da hukuki yarar bulunması zorunludur. Tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunduğunun kabul edilebilmesi için davacının hakkı veya hukuki durumu bir tehlikeyle karşı karşıya bulunması ... ortadan kaldırılabilmesi gerekir. Ayrıca tespit davasının açılabilmesi için diğer bir koşulda, henüz eda davasının açılabilmesi zamanı gelmemiş olmalıdır

2
22. HD., E. 2012/2005 K. 2012/4123 T. 13.3.2012

tespit davası

fonundan yararlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir. Tespit davası, bir hukuki ilişkinin tespitine yöneliktir. Hukuki ilişkiden amaç, bir kişi ile diğer bir kişi veya eşya arasında somut bir olaydan kaynaklanan ilişkidir. Her türlü ilişki tespit davasının konusu olabilir. Ancak maddi olayların soyut hukuki ilişkileri tek başlarına tespit davasının konusu olamazlar. Tespit davası bir hukuki ilişkinin saptanmasına yönelik olmakla birlikte diğer davalarda olduğu gibi tespit davasında da hukuki yarar bulunması zorunludur. Tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunduğunun kabul edilebilmesi için

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

3
22. HD., E. 2012/155 K. 2012/3455 T. 6.3.2012

tespit davası

fonundan yararlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir. Tespit davası, bir hukuki ilişkinin tespitine yöneliktir. Hukuki ilişkiden amaç, bir kişi ile diğer bir kişi veya eşya arasında somut bir olaydan kaynaklanan ilişkidir. Her türlü ilişki tespit davasının konusu olabilir. Ancak maddi olayların soyut hukuki ilişkileri tek başlarına tespit davasının konusu olamazlar. Tespit davası bir hukuki ilişkinin saptanmasına yönelik olmakla birlikte diğer davalarda olduğu gibi tespit davasında da hukuki yarar bulunması zorunludur. Tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunduğunun kabul edilebilmesi için

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

4
22. HD., E. 2012/2633 K. 2012/5833 T. 27.3.2012

tespit davası

fonundan yararlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir. Tespit davası bir hukuki ilişkinin saptanmasına yönelik olmakla birlikte diğer davalarda olduğu gibi tespit davasında da hukuki yarar bulunması zorunludur. Tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunduğunun kabul edilebilmesi için davacının ... gecikmesi durumunda zarar görecek olması, tespit talebiyle bu zararın ortadan kaldırılabilmesi gerekir. Ayrıca tespit davasının açılabilmesi için diğer bir koşulda, henüz eda davasının açılabilmesi zamanı gelmemiş olmalıdır. Eğer o anda eda davası açılabilecekse tespit davası açılması için hukuki yararın

Benzer içeriğe sahip kararları göster Benzer içeriğe sahip kararları göster

5
1. HD., E. 2014/15475 K. 2016/3667 T. 28.3.2016

tespit davası

oturmaya devam ettiğini, kiracı olmadığını bildirip davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, davacıların eda davası açması gerekirken tespit davası ... dayandığı yasal ve hukuksal gerekçeye, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle, 6100 sayılı HMK'nun 106. maddesinde “ Tespit davası ... . Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz” hükmünün düzenlendiği, somut olayda, davacıların doğrudan eda davası açtığında da davalarının

6
22. HD., E. 2012/2779 K. 2012/18061 T. 13.09.2012

tespit davası

fonundan yararlanması gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir. Tespit davası bir hukuki ilişkinin saptanmasına yönelik olmakla birlikte diğer davalarda olduğu gibi tespit davasında da hukuki yarar bulunması zorunludur. Tespit davası açılmasında hukuki yarar bulunduğunun kabul edilebilmesi için davacının ... gecikmesi durumunda zarar görecek olması, tespit talebiyle bu zararın ortadan kaldırılabilmesi gerekir. Ayrıca tespit davasının açılabilmesi için diğer bir koşulda, henüz eda davasının açılabilmesi zamanı gelmemiş olmalıdır. Eğer o anda eda davası açılabilecekse tespit davası açılması için hukuki yararın

7
17. HD., E. 2013/3724 K. 2014/7904 T. 20.5.2014

tespit davası

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki tespit davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın ... sorumlu olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, eda davası açmak yerine tespit davası ... açması imkanı olduğunu, tesbit davası açmakta hukuki yararı bulunmadığı gerekçesi ile davayı red etmiştir. H.U.M.K'nununda tesbit davası düzenlenmemiştir. Yürülüğünde açılan tesbit davaları hem Yargıtay uygulamnın da hem de Daire uygulamamızda kararlarımızda hukuki yarar yokluğu nedeniyle kabul görmüyor bu

8
15. HD., E. 2013/5355 K. 2014/4458 T. 25.6.2014

tespit davası

kaldığını belirtmiştir. Dava ve ıslah tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 6100 sayılı HMK'nın 106. maddesinde tespit davaları düzenlenmiştir. Sözü edilen maddenin birinci fıkrasında; tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep edilebileceği, ikinci fıkrasında ise; tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta ... hususları tespit davasıyla ileri sürmüşse korunmaya değer güncel bir hukuki yararının varlığından bahsedilemez. Tespit davaları ise ancak, korunmaya değer

9
9. HD., E. 2012/35011 K. 2012/40621 T. 4.12.2012

tespit davası

istemiştir. C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti: Mahkemece, tespit davası açmakta hukuki yarar bulunmadığından davanın reddine karar karar verilmiştir. D ... Muhakemeleri Kanunu 106 maddesine göre “1-Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir.2-Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. 3-Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz.” tespit davası açılması da mümkündür

10
12. HD., E. 2008/19783 K. 2008/19623 T. 28.10.2008

tespit davası

belirtilerek şikayetin kabulüne karar verildi. Tespit davaları bir hukuki ilişkinin var olup olmadığına ilişkin davalardır.Tespit davası HUMK.nun da açıkça düzenlenmiş değildir.Ancak bazı tespit davalarını düzenleyen özel kanun hükümleri vardır.Örneğin İİK.nun 69/2. mad.,aynı kanunun 72. maddesi gibi.Ancak yerleşik Yargıtay karaları ile sanki tespit davalarını düzenleyen bir hüküm varmış gibi uygulama yapılmaktadır.Ancak bunun için usulüne uygun olarak bir tespit davası

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: