S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 46.072

1
10. HD., E. 2017/934 K. 2017/3982 T. 9.5.2017

usuli kazanılmış hak

dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Prof. Dr. Baki KURU, Usuli Müktesep Hak (Usule İlişkin Kazanılmış Hak) Dr. A. Recai ... kazanılmış hakkın gözetilmediği anlaşılmaktadır. Mahkemece, davacı kurum lehine usuli kazanılmış haklar gözetilmek suretiyle ve infaza elverişli şekilde karar ... belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu; mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay ... ; sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara usuli kazanılmış hakka aykırı bir şekilde, ikinci bir bozma kararı verilememektedir (09.05.1960 gün

2
İDDK., E. 2007/1221 K. 2011/215 T. 07.04.2011

usuli kazanılmış hak

hak kuralı hukuki sonuç doğurmayacaktır." gerekçesine yer verilerek usuli müktesep hakkın dayandığı esaslar ayrıntılı bir şekilde izah edilerek hiç bir ... olayda "usuli kazanılmış hak" oluştuğundan, İdare Mahkemesince Danıştay Beşinci Dairesi bozma kararına uyularak verilen iptal kararının Dairesince yeniden bozulmasının "usuli kazanılmış hak" ilkesine aykırı olduğu anlaşıldığından davalı temyiz isteminin reddi ile ısrar kararının onanması gerektiği düşünülmektedir ... konusu işlemin iptaline ve tazminat isteminin kabulüne karar verdiğinden, bu kararın yeniden bozulup bozulamayacağının "usuli kazanılmış hak" ilkesi

3
1. HD., E. 1988/8683 K. 1988/14967 T. 29.12.1988

usuli kazanılmış hak

usuli kazanılmış hak doğar. Ne varki, temel kural niteliğindeki usuli kazanılmış hak müessesesinin kamu düzeni düşüncesi ile kabul edilmiş bazı ... gelen usuli kazanılmış hak, hukukça değer taşıyamaz. Aynı şekilde, usuli kazanılmış hak gereğince uygulanması gereken, bir kanun hükmü sonradan (hüküm kesinleşmeden önce) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirse, artık usuli kazanılmış hakka göre değil, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra ortaya ... sayılı Yasadan ve usuli kazanılmış haktan söz edilemeyeceği açıktır. O halde, bozma ilamında değinilen öteki sebepler doğrultusunda inceleme ve

4
10. HD., E. 2015/7583 K. 2015/12066 T. 16.6.2015

usuli kazanılmış hak

yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ve ... esaslara usuli kazanılmış hakka aykırı bir şekilde ikinci bir bozma kararı verilememektedir (09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme ... lehine olan taraf yararına bir usuli kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Prof. Dr. Baki KURU, Usuli Müktesep Hak (Usule İlişkin Kazanılmış Hak) ...Yayınları No. 351 Ankara, 1974, sayfa 395 vd.) Bozma kararı ile ilk

5
7. HD., E. 2012/6222 K. 2012/8867 T. 05.12.2012

usuli kazanılmış hak

temyize getirilmeyen hususlar da karşı taraf yararına usuli kazanılmış hak doğar. Bu ilkenin sonucu olarak, oluşturulacak yeni hükümde usuli kazanılmış ... Dairemizce bozulan ilk hüküm davalılarca temyiz edilmemekle davacı taraf yararına usuli kazanılmış hak doğmuştur. Davaya konu 248 parsel sayılı taşınmaz ... 'sinin davacıya ait olduğu yönünde davacı taraf yararına usuli kazanılmış hak doğmuştur. ..../..... Hal böyle olunca mahkemece davacı taraf yararına doğan bu usuli kazanılmış hak karşısında davanın tamamen reddedilemeyeceği davacı taraf adına en azından davaya konu 248 parsel sayılı taşınmaz üzerinde

6
10. HD., E. 2018/2055 K. 2018/8449 T. 24.10.2018

usuli kazanılmış hak

kararı lehine olan taraf yararına bir usuli kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Prof. Dr. Baki KURU, Usuli Müktesep Hak (Usule İlişkin Kazanılmış Hak) Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, ... Üniversitesi Hukuk ... yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ... olduğu esaslara usuli kazanılmış hakka aykırı bir şekilde ikinci bir bozma kararı verilememektedir (09.05.1960 gün ve 21/9 sayılı Yargıtay İçtihadı

7
10. HD., E. 2015/15216 K. 2016/332 T. 19.1.2016

usuli kazanılmış hak

gösterilen şekilde inceleme ve araştırma yaparak, yine o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak ... gibi, mahkemenin kararını bozmuş olan Yargıtay Hukuk Dairesince de, sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara usuli kazanılmış hakka ... kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Prof. Dr. Baki KURU, Usuli Müktesep Hak (Usule İlişkin Kazanılmış Hak) .... Bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden, hükmün bir kısmının bozma kapsamı dışında

8
10. HD., E. 2016/3691 K. 2016/8825 T. 30.5.2016

usuli kazanılmış hak

kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu; mahkemeye, hükmüne uyduğu Yargıtay bozma kararında belirtilen çerçevede işlem yapma ve hüküm kurma zorunluluğu getirdiği gibi, mahkemenin kararını bozmuş olan Yargıtay Hukuk Dairesince; sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara usûlî kazanılmış hakka ... kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Prof. Dr. Baki KURU, Usuli Müktesep Hak (Usule İlişkin Kazanılmış Hak) Dr. A. Recai Seçkin’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No. 351 Ankara, 1974, sayfa

9
10. HD., E. 2015/15444 K. 2016/358 T. 19.1.2016

usuli kazanılmış hak

-508 Esas, 2006/521 sayılı kararı). Mahkemenin, Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usuli kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Prof. Dr. Baki KURU, Usuli Müktesep Hak ... inceleme ve araştırma yaparak, yine o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak ... kararını bozmuş olan Yargıtay Hukuk Dairesince de, sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara usuli kazanılmış hakka aykırı bir şekilde

10
10. HD., E. 2014/27593 K. 2015/7965 T. 28.4.2015

usuli kazanılmış hak

). Mahkemenin, Yargıtay’ın bozma kararına uyması ile bozma kararı lehine olan taraf yararına bir usuli kazanılmış hak doğabileceği gibi, bazı konuların bozma kararı kapsamı dışında kalması yolu ile de usuli kazanılmış hak gerçekleşebilir. (Prof. Dr. Baki KURU, Usuli Müktesep Hak (Usule İlişkin Kazanılmış Hak) Dr ... araştırma yaparak, yine o kararda belirtilen hukuki esaslar gereğince hüküm verme yükümlülüğü doğar. “Usuli kazanılmış hak” olarak tanımlayacağımız bu olgu ... Yargıtay Hukuk Dairesince de, sonradan, ilk bozma kararı ile benimsemiş olduğu esaslara usuli kazanılmış hakka aykırı bir şekilde ikinci bir bozma kararı

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: