S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 1.695

1
14. HD., E. 1996/1064 K. 1996/1459 T. 07.03.1996

eser sözleşmesi • tapu iptali • yüklenicinin borçları

zorlamaları veya onun yerine geçerek kendileri arsa sahiplerine karşı yüklenicinin borçlarını eda etmeleri gerekir. Ya da davacı arsa sahiplerine karşı yüklenicinin halefi olarak o sözleşmeden doğan yüklenicinin borçlarını alacaklı arsa sahibine karşı ödemeleri halinde yükleniciden daire alan kişinin tescil

2
23. HD., E. 2014/7729 K. 2016/209 T. 18.1.2016

davanın kabulü • tapu iptali • yüklenicinin borçları

tapuda müvekkilleri adına devir ve teslimini sağlamadıklarını, hatta müvekkillerine isabet eden 6 ve 9 no'lu dairelerde yüklenicinin borçlarından ötürü

3
23. HD., E. 2016/4489 K. 2018/5809 T. 13.12.2018

tapu iptali • yüklenicinin borçları • bilirkişi raporu • davanın kabulü

istemekte haklı oldukları, buna bağlı olarak davalı yüklenici adına oluşan tescilin nedeni kalmadığından, yüklenicinin borçları nedeniyle diğer davalılar ... karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca yükleniciye devredilen tapunun iptali ve tapu kaydına yüklenicinin borçları nedeniyle üçüncü kişiler lehine konulan

4
23. HD., E. 2014/5972 K. 2015/2371 T. 08.04.2015

yüklenicinin borçları • tapu iptali • arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • davanın kabulü

tesciline ve taşınmazlar üzerine, yüklenicinin borçları nedeniyle konulan takyidatların kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalıların ... tescilinin yanı sıra tapu kayıtları üzerine yüklenicinin borcu nedeniyle konulan haciz, tedbir, ipotek ve her türlü takyidatın da kaldırılmasını istemiş

5
23. HD., E. 2014/2771 K. 2014/6787 T. 30.10.2014

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • davanın kabulü • tapu iptali • yüklenicinin borçları

sahibi olup yükleniciden temlik alan üçüncü şahıs konumunda olmadığı, davacının dava dışı yüklenicinin borçlarını halefiyet gereği üstlenemeyeceği

6
1. HD., E. 2007/5904 K. 2007/7507 T. 2.7.2007

iptal davası • kat karşılığı inşaat yapım sözleşmesi • yüklenicinin borçları • davanın kabulü

Taraflar arasında görülen davada; Davacı, kayden maliki olduğu .parsel sayılı taşınmazın 80/100 payını kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile dava dışı A...U...a devrettiğini yüklenicinin edimlerini yerine getirmediğini bu nedenle açmış olduğu sözleşmenin feshi davasını kazandığını ve 80/100 payın tekrar adına tescil edildiğini bu sırada davalıların yüklenicinin borçlarından dolayı taşınmaza haciz koydurduklarını ileri sürerek, taşınmaz üzerindeki hacizlerin kaldırılması isteminde bulunmuştur. Davalılardan G.., davayı kabul etmiş diğer davalılar davanın reddini savunmuşlardır. Davanın kabulüne ilişkin

7
15. HD., E. 2014/6428 K. 2015/217 T. 19.1.2015

davanın kabulü • eksik inceleme • eser sözleşmesi • teminatın iadesi • yüklenicinin borçları

, ... tarafından yüklenicinin borçları nedeniyle davalı iş sahibi aleyhine icra takibi yapılmış, ancak anılan bu takiplerin sonucu da araştırılmamış, iş sahibinin

8
14. HD., E. 2015/17560 K. 2016/9256 T. 8.11.2016

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • tapu iptali • yüklenicinin borçları

inşaat sözleşmesi gereğince yüklenicinin borçlarının neler olduğunun sözleşme hükümleri çerçevesinde incelenip değerlendirilmesi gerekmektedir. Davacının

9
15. HD., E. 1975/5464 K. 1976/1210 T. 17.03.1976

bilirkişi kurulu • bilirkişi raporu • eksik inceleme • eser sözleşmesi • yüklenicinin borçları

yüklenicinin borçları, bozukluklara karşı sağlama (ayıblara karşı teheffül) borcunu da kapsar. Bozukluk, bir malda normal olarak bulunması gereken niteliklerin

10
23. HD., E. 2016/5978 K. 2019/3497 T. 10.9.2019

arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi • eser sözleşmesi • inşaat sözleşmesi • yüklenicinin borçları • davanın kabulü

edilerek müvekkili adına tapuya tesciline karar verildiğini, haksız tescil nedeni ile müteahhitin borcundan dolayı taşınmazın üzerine hem kamu hem de özel ... tarafından yükleniciye tapuda intikal ettirilmiş akabinde davalı taraflarca dava konusu taşınmaz üzerine yüklenicinin borçları nedeniyle dava konusu hacizler

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: