S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 6.952

1
3. CD., E. 2016/6575 K. 2017/802 T. 6.2.2017

yaş küçüklüğü

MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığına dair Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Müşteki ...'ün soruşturma aşamasında suça sürüklenen çocuktan şikayetçi olduğunu beyan ettiği, süresinde temyiz dilekçesi vererek kararı temyiz eden müştekiye yaş küçüklüğü nedeniyle baro tarafından atanan vekilinin 5271 sayılı CMK'nin 260/1. maddesi uyarınca hükmü temyize hakkı bulunduğu ... yapılan incelemede; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; Yaş küçüklüğü nedeniyle hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve

2
3. CD., E. 2015/27671 K. 2015/33188 T. 23.11.2015

yaş küçüklüğü

yerine "7 yıl 6 ay" hapis cezasına hükmedilmesi ve yaş küçüklüğü sebebiyle TCK'nin 31/3. maddesi gereğince (1/3) oranında indirim yapılırken sonuç cezanın ... " ibaresinin hükümden çıkartılarak yerine "6 yıl 18 ay" ibaresinin eklenmesi ve yaş küçüklüğü nedeniyle TCK'nin 31/3. maddesinin uygulandığı (B-I-5) fıkrasındaki

3
3. CD., E. 2016/487 K. 2016/4268 T. 23.2.2016

yaş küçüklüğü

86/1. maddesi uyarınca temel ceza belirlenmesi suretiyle suça sürüklenen çocuğa fazla ceza tayini, 2) Suça sürüklenen çocuğa verilen cezada yaş küçüklüğü sebebiyle indirim yapılırken, uygulama maddesinin TCK'nin 31/3. maddesi yerine 55/3. maddesi olarak gösterilmesi, Bozmayı gerektirmiş, suça

4
3. CD., E. 2013/11323 K. 2014/1602 T. 21.1.2014

yaş küçüklüğü

Tebliğname No : 3 - 2012/13568 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Soruşturma aşamasında sanıklar Derya, Sultan ve Digel'in katılan İlayda'nın saçını çektiklerine dair beyanlarının mevcut olması ve suça sürüklenen çocuk Hilal'in de katılan İlayda'ya defter fırlattığını kabul etmesine göre, yaş küçüklüğü nedeniyle evrakı tefrik edilip çocuk mahkemesinde yargılandığı anlaşılan suça sürüklenen çocuk Hilal'e ait dosya ile bu dosyanın birleştirilerek delillerin birlikte değerlendirilmesi ,suça sürüklenen çocuk Hilal hakkındaki dosyanın hükme

5
14. CD., E. 2015/2463 K. 2019/832 T. 7.2.2019

yaş küçüklüğü

TÜRK MİLLETİ ADINA İlk derece mahkemesince verilen hükümler katılan mağdure vekili tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Sanık K1 ile suça sürüklenen çocuk K2 haklarında kurulan hükümlerin incelenmesinde; Mağdure ile kanuni temsilcileri olan anne ve babasının sanık K1 ile suça sürüklenen çocuk K2 haklarında şikayetçi olduklarına dair beyanlarının bulunmaması karşısında, yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen vekilin hükümleri temyize hakkı bulunmadığından, vaki temyiz isteminin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek 1412 sayılı CMUK'nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE

6
14. CD., E. 2014/6622 K. 2016/6576 T. 22.9.2016

yaş küçüklüğü

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Beraat İlk derece mahkemesince verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Mağdurun soruşturma evresinde verdiği samimi anlatımı ile bunu destekler nitelikteki 31.05.2011 tarihli, 772048 pr sayılı doktor raporu ve sanığın tevilli kolluk ifadesi nazara alındığında, suç tarihinden önce kızı evden kaçan sanığın, bir dönem kızıyla arkadaşlık yapıp ayrılan mağdurun bu konuda bilgisi olduğu düşüncesiyle olay günü tanık...'le birlikte yolda yürüyen mağdurun yanına hakkında yaş küçüklüğünden dolayı ayrıca

7
3. CD., E. 2015/27274 K. 2016/7634 T. 24.3.2016

yaş küçüklüğü

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi HÜKÜMLER : Beraatlerine dair Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Mağdurun ve tanık ... ile tanık ...'in aşamalardaki anlatımlarına, sanıkların savunmalarına, mağdurun adli rapor içeriğine ve tüm dosya kapsamına göre, olay tarihinde tanık ... ile sanık ... arasında başlayan tartışmanın olay yerine diğer sanık ... ve hakkında yaş küçüklüğü nedeniyle ayrı soruşturma yürütülen suça sürüklenen çocuk ...'in gelmesiyle kavgaya dönüştüğü ve suça sürüklenen çocuk ...'in bıçakla mağduru sırtından yaraladığının iddia

8
14. CD., E. 2013/4674 K. 2015/1217 T. 18.2.2015

yaş küçüklüğü

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi SUÇ : Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma HÜKÜM : Beraat Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü: Kovuşturma sırasında hakkında katılma kararı verilip beyanının alınması sırasında 18 yaşından küçük olması nedeniyle talimat mahkemesince kendisine re'sen vekil tayin edilen mağdurenin hükümden önce 18 yaşını doldurduğu, bu nedenle mağdureye yaşı nedeniyle atanan zorunlu vekilin görevi sona erdiği gibi gerekçeli kararın mağdurenin soruşturma evresinde yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen zorunlu vekiline tebliğ edilmesine karşılık

9
3. CD., E. 2014/6381 K. 2014/22035 T. 04.06.2014

yaş küçüklüğü

alınan Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin ilamında sanık hakkında yaş küçüklüğünden dolayı 765 sayılı 55/3 maddesinin uygulandığı gözönüne alındığında

10
3. CD., E. 2013/17579 K. 2014/7200 T. 24.2.2014

yaş küçüklüğü

Tebliğname No : 3 - 2012/69497 Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak; Gereği görüşülüp düşünüldü; Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak; 1) Katılanın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında verdiği beyanlar arasında suça sürüklenen çocuğun kendisine karşı eylemi olup olmadığı hususunda çelişki bulunmasına rağmen söz konusu çelişki giderilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, 2) Katılanı yaralayan ve yaş küçüklüğü nedeniyle dosyası ayrı yürütülen diğer sanıklar ile ilgili kamu davasının açılıp açılmadığının araştırılması, açılmış bir dava varsa

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: