S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 3.108

1
1. HD., E. 2013/7225 K. 2013/11427 T. 11.7.2013

yapı maliki

“ üst toprağa bağlıdır “ kuralına ayrıcalık getirilmiş, taşkın yapı malikinin komşu taşınmazda inşaat veya irtifak hakkı gibi ayni bir hakkının bulunması ... üzerinde yapı maliki yararına irtifak hakkı tanınmıştır. Hemen belirtmek gerekir ki, taşkın yapıdan ve inşaat ve imalattan kasıt, taşınmaza sıkı ve devamlı ... Kanunu'nun 725. maddesinin uygulanabilmesini haklı gösterecek en önemli koşul, yapı malikinin iyi niyetli olmasıdır. Bu maddede iyi niyetin tanımı yapılmamışsa da aynı kanunun 3. maddesinde hükme bağlanan subjektif iyi niyet olduğunda kuşku yoktur. Yapı malikinin kendinden beklenen tüm dikkat ve özeni

2
23. HD., E. 2014/8100 K. 2015/2587 T. 16.4.2015

yapı maliki

yapı maliki veya malikinin yapmak zorunda olduğu, bu hususa aykırı sözleşmenin geçersiz olacağı, yapı sahibinin kim olduğu saptanarak karar verilmesi

3
23. HD., E. 2016/5386 K. 2018/440 T. 15.2.2018

yapı maliki

, yapı denetimi sözleşmesini yapı malikinin yapmak zorunda olduğu, bu hususa aykırı sözleşmenin geçersiz olacağı, yapı sahibinin kim olduğu saptanarak

4
1. HD., E. 2011/9270 K. 2011/11959 T. 29.11.2011

yapı maliki

zorunludur. Ayrıca yapı malikinin iyi niyetli olduğunun kabulü halinde de imar mevzuatı açısından mevcut haliyle ifrazının mümkün olup olmadığı da belirleyici

5
11. HD., E. 2018/1347 K. 2019/3131 T. 17.4.2019

sigorta poliçesi • yapı malikinin sorumluluğu • bayilik sözleşmesi • yapı maliki • poliçe

bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm, davalı vekilinin ise sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir. 2- Dava, yapı malikinin kusursuz sorumluluğuna dayalı rücuen tazminat istemine ilişkin olup TBK’nın 69. maddesine dayalıdır. Bilindiği üzere, yapı maliki, üçüncü kişilerin, yapının bozukluğundan ve bakım eksikliğinden doğan zararını gidermekle yükümlüdür. Somut olayda, toplanan delillerle, tazminat istemine konu zararın davalı yapı malikinin, maliki olduğu yapının bozukluğundan kaynaklandığı ispatlanmış değildir. Her ne kadar, davalı yapı maliki, maliki olduğu gaz tesisinin bakım eksikliğinden kaynaklanan zararlardan da

6
14. HD., E. 2015/13514 K. 2015/9488 T. 26.10.2015

ecrimisil bedeli • yapı maliki

düşünüldü: _ K A R A R _ Davacı, 6 sayılı parselin 713 m2'lik bölümü ile bu bölüm üzerindeki iki katlı yapının maliki olduğunu, binanın alt katında

7
1. HD., E. 2009/8903 K. 2009/11019 T. 2.11.2009

yapı maliki • davanın kabulü

Taraflar arasında görülen davada; Davacılar, paydaş oldukları 1045 ada 3 parsel sayılı taşınmazlarına, haklı ve geçerli nedeni olmaksızın davalı tarafından ev yapmak ve direk dikmek suretiyle davalının müdahale ettiğini ileri sürerek el atmanın önlenmesi ve yıkım isteğinde bulunmuşlardır. Davalı, dava konusu yapının maliki olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur. Mahkemece, haklı ve geçerli nedeni olmaksızın davalının, davacı taşınmazına müdahale ettiğinin saptandığı gerekçesiyle el atmanın önlenmesi ve yıkım isteğinin kabulüne, davacı tarafça yatırılan davalıya ait yapının muhtesat bedelinin

8
1. HD., E. 2007/3659 K. 2007/4411 T. 19.4.2007

yapı maliki • davanın kabulü

, komşu parsel maliki N. Kuyumcu'nun da davada yer alması zorunludur. Yapı malikine davada yer verilmedikçe yıkım isteğinin değerlendirilmesine olanak

9
11. HD., E. 2012/441 K. 2013/1146 T. 21.1.2013

hasar bedeli • yapı maliki

gereğince yapı maliki sıfatı ile sorumlu tutulamayacağı, 4 nolu bağımsız bölümün davalının kullanımında olduğunun da tespit edilemediği, bu nedenle, davalının

10
1. HD., E. 2007/7051 K. 2007/8477 T. 17.9.2007

yapı maliki • davanın kabulü

) davada yer alması zorunludur. Hal böyle olunca, öncelikle yapı malikinin davada yer almasının sağlanması, ondan sonra işin esasına girilerek bir karar

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: