S
Skip to Search Results
Sort by Ascending/Descending Sort by...
Göster

Toplam: 760.071

1
2. HD., E. 2011/15763 K. 2011/16915 T. 24.10.2011

yargılama giderleri

tarafından yapıldığı belirtilerek, bu miktarın davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. Taraflar, yaptıkları yargılama giderleriyle ilgili olarak hakime herhangi bir müfredat pusulası sunmamışlardır. Hükümde de yargılama giderlerinin dökümü gösterilmemiştir. Lehine hükmü verilen taraf, ancak kendisinin yaptığı yargılama giderlerini isteyebilir. Diğer tarafın yaptığı yargılama giderlerini isteyemez. Davacı lehine hüküm altına alınan yargılama ... yargılama giderlerinin tamamından davalının sorumlu tutulması doğru bulunmamıştır. Ne var ki ilk incelemede bu husus gözden kaçtığından hüküm yargılama

2
2. HD., E. 2013/25976 K. 2014/9805 T. 24.4.2014

yargılama giderleri

yargılama gideri ve vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Yargılama gideri haksız çıkan taraftan alınır (HMK. md. 326). Vekalet ücreti de yargılama giderlerindedir (HMK. md.323/ğ). Hukuk Muhakemeleri Kanununun 332. maddesinde de yargılama giderlerine mahkemece re'sen hükmedileceği belirtilmiştir. Davacının davası kabul edildiğine ve davacı açıkça vekalet ücreti ve yargılama gideri istemediğini belirtmediğine göre davacı lehine vekalet ücreti ve yargılama giderine hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Temyiz

3
14. HD., E. 2014/13884 K. 2015/8909 T. 14.10.2015

yargılama giderleri

davanın görülmesi ve sonuçlanması için ödedikleri paraların tümüne yargılama giderleri denir. Yargılama giderlerinin kapsamı HMK 323. maddesinde sayılmıştır. Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir.( HMK m. 326 ) Yargılama giderlerine, mahkemece re'sen hükmedilir. Yargılama gideri, tutarı, hangi tarafa ve hangi oranda yükletildiği ve dökümü hüküm altında gösterilir. (HMK m. 332) Mahkemece davanın reddine dair kararda yargılama giderlerine dair bir hüküm kurulmaması doğru görülememiş, bu sebeple kararın bozulması gerekmiştir. Yukarıda

4
2. HD., E. 2013/23140 K. 2014/7285 T. 27.3.2014

yargılama giderleri

) tarafından; vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Kanunda yazılı haller dışında yargılama giderlerinin aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir (HMK md. 326). Vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir (HMK md. 323). Davacı vekilinin yargılama gideri ve vekalet ücreti istemediğine dair bir beyanı bulunmamaktadır. Davacı kadının boşanma davası kabul edildiği ve kendisini de vekille temsil ettirdiğine göre, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine ve davacı yararına karar tarihindeki Avukatlık Asgari

5
2. HD., E. 2013/16378 K. 2013/22412 T. 1.10.2013

yargılama giderleri

, lehine takdir edilen nafakaların miktarı ve yargılama giderleri yönünden temyiz edildiği halde Yargıtayca kararın sadece tedbir nafakaları yönünden temyiz ... gerekçesi ve tedbir nafakasının miktarı ve yargılama giderlerine yönelik temyiz itirazlarının bulunduğu, ancak Dairemizce, hükmün sadece tedbir nafakası yönünden temyiz edildiği belirtilerek onama kararı tesis edildiği, davalının gerekçeye ve yargılama giderlerine ilişkin itirazlarının ise incelenmemiş olduğu ... gerekçeye ve yargılama giderlerine ilişkin karar düzeltme talebinin haklı ve yerinde olduğu görülmekle kabulüne, gerekçeye yönelik temyiz itirazının

6
2. HD., E. 2015/17512 K. 2016/9462 T. 9.5.2016

yargılama giderleri

giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir (HMK m. 326). Vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir (HMK m. 323). Davacı erkek tarafından açılan boşanma davası kabul edilmiştir. Boşanma davalarında yargılama giderleri ve vekalet ücreti davanın reddi veya kabulüne göre belirlenir. Yargılama gideri ve vekalet ücreti tarafların kusurlarına göre değerlendirilmez. Dava kabul edildiğine göre, davacı yararına vekalet ücreti verilmesi ve davacının yaptığı yargılama giderlerinin davalı taraftan alınması gerekirken, davalı yararına vekalet ücreti takdiri ve yargılama giderlerinin davacıdan

7
2. HD., E. 2013/4995 K. 2013/16961 T. 17.6.2013

yargılama giderleri

) tarafından; tamamı yönünden, davalı (koca) tarafından ise; yargılama giderleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: 1 ... olmadığının anlaşılmasına göre, tüm temyiz itirazları yersizdir. 2-Davalı kocanın temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; Yargılama gideri haksız çıkan taraftan alınır. (HMK.md.326) Vekalet ücreti de yargılama giderlerindendir. (HMK.md.323) Davacının davası reddedildiği halde davacı lehine vekalet ücreti takdir edilmesi doğru olmadığı gibi, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalıdan tahsili ve davalı kocanın yapmış olduğu yargılama

8
2. HD., E. 2013/933 K. 2013/21370 T. 19.9.2013

yargılama giderleri

; yargılama giderleri ve vekalet ücreti yönüden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Kanunda yazılı haller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar verilir (6100 sayılı HMK.m.326/1) yargılama giderlerine re'sen hükmedilir. (6100 sayılı HMK.m.332/1). Vekalet ücretide yargılama giderlerindendir. (HMK.m.323) Dava kabul edildiği halde, davada kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına vekalet ücreti takdir edilmemesi ve davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalıdan tahsiline karar verilmemesi doğru görülmemiştir. Temyiz

9
2. HD., E. 2013/2941 K. 2013/15528 T. 4.6.2013

yargılama giderleri

vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Boşanma davalarında vekalet ücreti ve yargılama ... derecesi vekalet ücretine ve yargılama giderine esas alınamaz. Bu nedenlerle; dava kabul edildiği halde, tarafların kusur dağılım ve derecesi esas alınarak eşit kusur nedeniyle yargılama giderlerinin taraflar arasında paylaştırılması ve davalı yararına vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırı olmuş, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden BOZULMASINA, temyiz peşin harcının

10
16. HD., E. 2014/7052 K. 2014/12772 T. 11.11.2014

yargılama giderleri

verilmiş, hüküm, davacı A.. U.. ve müşterekleri vekili tarafından vekalet ücreti ve yargılama giderleri yönünden temyiz edilmiştir. Dava; kadastrodan önceki ... doğal sınır olduğunu beyan etmesi ve davanın da bu yönde sonuçlanmış olması nedeniyle yargılama gideri ve vekalet ücretinin davacı üzerinde bırakılmasına karar verilmiş ise de; temyiz konusu yargılama giderleri ve vekalet ücreti konusundaki değerlendirme hatalı, verilen karar dosya kapsamına ve usule uygun ... celsedeki beyanı davayı kabul niteliğinde olmadığı gibi kabul beyanı olduğunun kabul edilmesi halinde dahi yargılama giderlerinin taraflar arasında kabul red

TEMİZLE
Esas/Karar No`Ya Göre ara
MEVZUATA GÖRE SÜZ
Başlangıç:
Bitiş:
Başlangıç:
Bitiş: